KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SZN AðA BABALARýNýZ BZ Y BLR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SZN AðA BABALARýNýZ BZ Y BLR

 Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir” yazýsý:

Kestirme yoldan konuya gireceðim…

Ülkemizde yapýlan terörist faaliyetlerin mimarlarý ABD ve Avrupa ülkeleridir.

Silah teçhizat saðlayan bu ülkeler terör örgütlerini kýþkýrtýp ülkemize saldýrtmaktadýrlar.

Türkiye son yýllarda, ekonomik ve uluslar arasý siyasi platformlarda büyük mesafeler ve baþarýlar kaydetmiþtir.

Bu durum ABD ve Avrupa ülkelerini fevkalade rahatsýz etmiþtir.

Özellikle Rusya ile olan yakýnlaþmamýz onlarýn kafalarýný iyiden iyiye karýþtýrmýþ ve uykularýný kaçýrmýþtýr!

Üreten ve entegre  olan ülkemiz, eskisi gibi IMF ye baðýmlý deðildir.

Büyüyen ve geliþen, ekonomik anlamda baþarý yakalayan ülkemiz, Avrupa’yý da bu anlamda rahatsýz etmiþtir.

Ýþte bu nedenlerden dolayý, teröre ve bunlara kulluk edenler, rahatsýzlýklarýný ve niyetlerini kaba kuvvetle, terörist saldýrýlarla belli ettirmiþlerdir.

ABD  ve yandaþlarý þunu da iyi bilmeliler ki;

Kula kulluk etmeyen,

Dedelerimizden bizlere miras kalan,

Büyük önderimiz Atatürk’ün kurduðu ülkemizi  ve bu aziz topraklarý kimselere yem ettirmeyiz!

Terörün her türlüsü ülkemizi yýldýramaz, sindiremez!

Kurtuluþ savaþý bunun en büyük kanýtýdýr…

Hatýrlatmak ta fayda vardýr ki;

Türkiye’nin Arap ülkeleri ve diðer komþu ülkelerle de, hiçbir sorunu yoktur.

Bu saate kadar da olmamýþtýr…

Ülke insaný olarak, sadece þunu düþünürüz:

Terörist faaliyetlere destek veren ülkeler, verdikleri destekten ellerini çeksinler!

Kendi misak-i milli sýnýrlarýmýz bizler için çok önemlidir!

***

Sözüm;

Direktifler,

Kurallar ve

Katý uygulamalarla þekillenen,

Avrupa Birliði ve ABD’ye…

Düþman olduðunuz kesinde,

Dost olduðunuz hiç belli deðil!

Ýnanýn bizlerde bunun farkýndayýz...

Lakin ;

Þunu da aklýnýzdan çýkarmayýnýz:

Sizin aða babalarýnýz bizleri iyi bilir, iyi de tanýrlar…

Tarihte örnekleri çoktur!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2668 Defa Okundu
2017-01-09

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARnecati kunt ankara 2017-01-12
usta kaleme saygýlar.

canýmsýn ismail abi. seni seviyorum. mesleðinde baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. saygýlarýmla

Kamil Susam 2017-01-12
çok beðendim

Güzel ve gerçeði yazdýðýnýz için sizi can - ý gönülden tebrik ve takdir ediyorum.

NESÝMÝ 2017-01-11
YAZAR DEDÝÐÝN BÖYLE OLUR

HARÝKASIN ÝSMAÝL BEY. YAZAR DEDÝÐÝN BÖYLE OLUR. KARSIN GURURU.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır