KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

1 MAYýS KUTLU OLSUN

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         1 MAYýS KUTLU OLSUN

 1 Mayýs Kutlu Olsun

Kimine göre, iþçi demek her hangi bir mülkiyeti olmayan emekçi sýnýftýr.

Kimilerine göre ise, iþçi sýnýfý toplumun geçim araçlarýný her hangi bir sermayeden elde edilen kardan deðil, tamamýyla ve yalnýzca kendi emeðinin satýþýndan saðlayan emekçi bir topluluktur.

Birçok felsefi ve siyasi olarak düþünen insanlarýn doktrinlerinde ise proletaryadýr.

Ýþçi sýnýfý veya proletarya…

Bu söylem sadece sol jargonda kullanýlan bir deyim deðildir.

En geniþ anlamýyla emeðinden baþka satacak bir þeyi olmayan kiþidir.

Ve ne kadar düþünülse de, iþçi sýnýfý en gerçekçi sýnýftýr.

Ýþçi sýnýfýnýn önderi ve yol göstericileri olan iþçi sendikalarý ve konfederasyonlar, iþçilerin insanca yaþama istekleri doðrultusunda mücadelelerini sürdürmektedirler.

Bu haklý direniþ ve mücadeleleri yýllardýr devam etmektedir.

Ve aslýnda 1 Mayýs haklý bir zaferin kazanýmýdýr.

1 Mayýs Avustralya’ da doðdu ve bugünlere kadar geldi.

1 Mayýs 19. yüzyýldan bu yana uzanan uzunca bir süreçtir.

Kapitalizme, emperyalizme ve sermayeye karþý verilen haklý bir direniþtir.

Emeðe emekçiye sahip çýkmaktýr.

1 Mayýs iþçinin var oluþ günüdür.

Bütün iþçilerin birlik ve beraberliðini muhafaza ederek kapitalizme karþý dik duruþudur.

Ýþçinin satacak pazarlayacak hiçbir malý yoktur.

Emeði ekmeðidir.

Kar da boran da, tipi de hep onlar vardýr.

Ýþçinin gecesi gündüzü tatili de yoktur.

Emeklerini inkar edenlerin karþýsýna 1 Mayýsla geçmiþlerdir.

Emeðine ve sosyal haklarýna göz dikenlerden, günü geldiðinde hesabýný sormasýný da bilmiþlerdir.

1 Mayýs iþçinin sesidir.

Sesleniþtir,

1 Mayýs güzelliktir…

 Barýþtýr,

Mutluluktur,

Heyecandýr…

1 Mayýs, iþçinin, emekçinin bayramýdýr!

Sýnýfýný, sýnýfýnýn içerisinde yerini,

“Emeðin en yüce deðer” olduðunu bilen her iþçinin bu anlamlý bayramý kutlu olsun.

Yaþasýn 1 Mayýs Ýþçi Bayramý!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1732 Defa Okundu
2017-04-30

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır