KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

OKUMA ALýþKANLýðýMýZý YTRDK

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         OKUMA ALýþKANLýðýMýZý YTRDK

 Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik

Birinci kapý kütüphane kapýsý…

Ýkincisi falcý,

Sizce en çok kalabalýk olan kapý hangisidir?

Ýnanmanýzý isterim ki, bu toplum, hepimizi yanýltýr.

Çünkü okumayý alýþkanlýk haline getirmeyen, tembel ve taklitçi insanlar ordusuyuz.

Beþ on yýl önce,  herkesin “kitap okumayý, tiyatro izlemeyi çok severim” dediði o yýllarý hatýrlamanýzý isterim.

Ömür hayatýnda iki büyük yazar ismini bilmeyenler, maalesef bu tür deyimleri yýllarca aðýz aksesuarý olarak kullandýlar.

Ülkemiz geneline baktýðýmýzda, 35 milyondan fazla yetiþkin ve akli salim insan oluðunu görmekteyiz.

Bunun haricinde ise 6 milyon üniversite öðrencisiyle okumayan bir toplum!

Bu durum gazetede de, kitapta da ayný…

Satýlmýyor, okunmuyor!

Sosyal paylaþým sitelerine bir bakýyorsun,

Kimileri rengarenk kutucuklar içerisinde, özlü sözler paylaþarak önümüze çýkýyor.

Nazýmlarýn,

Ahmet Ariflerin,

Tevfik Fikretlerin,

Arif Nihat Asyalarýn,

Yüzlerce yazar ve þairlerimizin,

Hayatýný ve dünya görüþünü öðrenip bilmeden paylaþýmlar yapýlýyor.

Gönül isterdi ki, Türk edebiyatýna ömrünü veren, yazar ve þairleri, en azýndan yeni nesil tarafýndan tanýnsýn, bilinsin (!)

***

Son yýllarda,

Kitap satýþlarý eskisi kadar deðil, hiç yok…

Güzelim dergiler yavaþ yavaþ kepenk kapatýyor.

Gazetelerin durumu ise gözler önünde…

Ýstenilen satýþ yapýlamýyor.

Düþünüyorum ama çok ta üzülüyorum.

Þimdilerde, sanal dünya ruhumuzda baðýmlýk yaratmýþken,

Geri kalan ömrümüzde, dergi  gazete ve  kitap okumak hayal olacak.

Plazma ekranda  ada da ki yarýþmayý izlemek dururken,

Kim ne yapsýn, Cahit Külebi’yi,

Veya Cahit Sýký Tarancý’yý,

Hele ki yaþ otuz beþi?

****

Ýyisi ne mi?

Ýyisi þu…

Biz iyiye iyi, güzele güzel dedik.

Masallardan çekerdik mýsralarý, tülbent gibi.

Yalnýz, þiirlerde yalan söylemezdik,

Umutlarýmýzda, hayallerimizde de yalancý deðildik…

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1086 Defa Okundu
2017-09-23

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır