KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR UMUTTUR YEN YýL

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BR UMUTTUR YEN YýL

Bir umuttur yeni yýl 

Eski yýlbaþý geceleri bir baþkaydý…
 
Cýlýz yanan bir lambanýn altýnda, uzun kýþ geceleri bitmek nedir bilmiyordu.
 
Her yýlbaþý akþamý, insanlar bir araya gelip,
 
farklý bir günün, farklý bir gecesi olarak algýlardý…
 
Argo deyim ile “ortam vardý abi…”
 
Meyveler, çerezler, içkiler…
 
Gýrla yenilen yemekler, geceye damgasýný vuran güzel sohbetler günün yorgunluðunu alýp götürürdü o vakit...
 
Dün bugünün anýsý, yarýnlarýn ise bugünlerin rüyasý olduðunu bilen insanlar ileriye umutla bakabiliyordu…
 
Hayat þartlarý bugün ki gibi aðýrda deðildi.
 
Sebze ve meyveler ucuzdu…
 
Maalesef,
 
Her þey eskisi gibi kýymetli deðil…
 
Ýnsanlar umutla bakmýyor hayata…
 
Herkeste gizli bir kararsýzlýk istikrarsýzlýk var.
 
Hayat onlarý eskisi gibi ilgilendirmiyor artýk…
 
Bir gecelik tatlý rüyanýn sabahleyin biteceðini biliyorlar…
 
Biliyorlar, hastalarý yine hasta, dertleri yine dert, yokluklarý yine karabasan…
 
Eski yýlbaþý gecelerinin tatlý rüyalarý yýllar önce bitti…
 
Gece yarýsýna kadar çýkacak dansözü beklemek, arabesk sanatçýsýný, sabahýn þafaðýna kadar heyecanla dinlemek insanlarý yormuyordu…
 
Yokluk o yýllarda da vardý ama bu kadar çok deðildi…
 
Dün piyasalara bakýverdim,
 
Rutin bir piyasa araþtýrmasý yaptým…
 
En ucuz hindi 50 TL.
 
Kýrmýzý et keza…
 
Sebze ve meyve fiyatlarý ise Aðrý daðýný kýsa bulunca, Everest’e doðru yola çýkýþ vaziyeti almýþ durumda…
 
Çerezleri desen,
 
Dudaðýný ýsýrýyorsun etiketleri görünce…
 
“Yarýna Allah kerim” deyip teselli edeceðiz kendimizi…
 
Baþkada çaresi yok, demek her halde yerinde olacak galiba…
 
Bu pahalý hayata raðmen de olsa,
 
Bu gece yýlbaþý… Ve yeni bir umut !
 
Bir yazarýn dediði gibi, “Yeni baþlangýçlarýn, yeni heyecanlarýn, yeni kararlarýn, baðýþlanmalarýn, kavuþmalarýn, sevdalarýn ve tabii yeni umutlarýn baþlama noktasý...”
 
Ýþte bu noktadan itibaren 2011 de kendimize yeni fýrsatlar sunmalýyýz…
 
Daha güzel, daha saðlam, daha gerçekçi ve daha çaðdaþ düþünmeliyiz…
 
Hayatýn sarp ve dikenli yollarýný bildiðimiz yaþantýmýzda, umudumuzu yitirmeden girmeliyiz yeni yýla…
 
Ümitlerimizin peþinden yýlmadan koþmalýyýz.
 
Elimizde olan zamaný bin bir parçalara bölüp,
 
Her bir parçasýna hayalimizi,
 
isteklerimizi,
 
temennilerimizi,
 
rüyalarýmýzý,
 
dileklerimizi ve sevdalarýmýzý bir tohum gibi yeni yýlýn üzerine,
 
serpiþtirmeliyiz.
 
Aklýmýzdan her geçeni, çok isteyip de yapamadýklarýmýzý da bu yeni yýlýn sýrtýna yükleyerek girmeliyiz yeni yýla…
 
Çünkü her yeni yýl bir umuttur…
 
Hayatýn tadýný biraz da umursamadan, çýkarmaya bakalým.
 
Durgun ama sesli akan, bir ýrmaða bakar gibi kulaðýmýzý verip, gözümüzü de ondan ayýrmadan hayatý izleyelim…
 
Onun bizleri izleyiþi gibi…
 
Koca bir yýlý acýsý ve tatlýsýyla geride býrakýrken, 2011 yýlýnýn okurlarýma saðlýk ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum…
 
Yeniden görüþmek üzere esen kalýn.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5354 Defa Okundu
2010-12-31

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÝSMAÝL AKYILDIRIM (KHA BAÞYAZARI) 2011-01-02
YENÝ YAÞIMIZ KUTLU VE HAYIRLI OLSUN

KHA'NIN 1 YAÞINI DOLDURUP, 2 YAÞINDAN GÜN ALMASI BÝZLER ÝÇÝN GURUR VERÝCÝDÝR. YAZAR VE MUHABÝR KADROSUYLA OKURLARINA ABONELERÝNE VE ÜYELERÝNE DAHA ÝYÝ HÝZMET VERMEK KHA'NIN HEDEFLERÝ ARASINDADIR. BU HEDEF KHA'NA REKLAM VE ABONE OLUNMASI GEREKMEKTEDÝR. HALKIMIZ KAFKASYA'NIN VE BÖLGENÝN EN BÜYÜK HABER AJANSINA SAHÝP ÇIKMALIDIR. DESTEKLERÝ ÞÝMDÝDEN GÖRÜRÜ GÝBÝYÝM. KHA'NIN YENÝ YAÞI HAYIRLI OLSUN.

Soykan 2011-01-02
Baþarýlar iyi yýllar hocam

Hocam yeni yýlýn kutlu, mutlu ve de dokunaklý olsun. Halkýn sesi olmaya devammm...Selamlar

Gülen Kara ANK. 2011-01-01
iyi yayýnlar

Güzel bir yazý. Sizi ajansýnýzý ve yeni yýlýnýzý kutlarým.

vahit dayý torbalý izmir 2011-01-01
yeni yýlýnýzý ve sizi kutlarým

Sevgili yazarým yine ince ince döktürmüþsün. Temennilerin oldukça güzel. bu hayat düþünmeye gelmez. þahsýnýzý verdiðiniz tavsiyelereden dolayý kutlarým. yeni yýlýnýz kutlu ve bereketli olsun.

Sinem Gözüm 2011-01-01
Ýyi seneler

Sonuç mükemmelolmuþ. Tavsiyelerine uyacaðým. Ýyi seneler size.

Rabia 2011-01-01
Mutlu yýllar

Yeni yýlýnýz kutlu olsun. Güzel bir yazý Rabia

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır