KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖNDER 14 YAþýNDA

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÖNDER 14 YAþýNDA

Önder 14 yaþýnda

Sevgili ve rahmetli Öner aðabeyi 6 Ocak 1998 yýlýnda Önder’i çok zahmetlere katlanarak kurdu.
 
Memur emeklisiydi… 
 
Yýllarca devlet dairelerinde idarecilik yaptý.
 
 Gazetecilik ona göre bir iþ miydi?
 
Bu soruma Öner aðabeyi þöyle yanýt vermiþti…
 
-Gazeteciliði çok sevdim ve yýllarca hayalini kurdum.
 
-Yirmi yýldýr Anadolu Ajansý’nýn Kars temsilciliðini yaptým.
 
-Kars basýnýný yakýndan tanýdým.
 
-Kars’ýn sorunlarýný ve tanýtýmýný çýkaracaðým gazete ile dile getirmeyi planladým. Düþündüm ve kararýmý verdim.
 
Ýlk önce bir iþyeri bulunup kiralanacaktý.
 
Sonra harf ve hurufat sipariþ edilecekti…
 
Ardýndan matbaanýn olmazsa olmazlarýndan olan baský makinesi gerekliydi.
 
Hepsi oldu.
 
Aranan iþyeri bulunmuþ, gazetenin baský makinesi koca bir vinç eþliðinde dükkandan içeri sokulmuþtu.
 
Gazetenin sahibi ortanca oðlu Cem, Yazý Ýþleri Müdürü ise Öner aðabeyi olmuþtu.
 
ÖNDER ismini de Öner aðabeyi koydu…
 
Sonra,
 
Gazetede iþ bölümü yapýldý.
 
Herkes bir iþin ucundan tutacaktý.
 
Haberleri Öner aðabeyi ile birlikte yazýp hazýrlayacaktýk.
 
Dizgi ve baský iþini Ali ile Cem yapacaktý…
 
Tombul yanaklý Ercüment ise gazetenin abone, reklam, ilan ve maliye gibi takip edilmesi gereken görevlere bakacaktý.
 
Verilen görevden herkes memnundu…
 
“Baþlarken” yazýmýzý hazýrladýk…
 
Gazetemiz artýk baskýya hazýr durumdaydý.
 
Gazamýz mübarek ola dedik,
 
Þalter’i indirdik.
 
Makinemiz çalýþtý…
 
Gazetemiz þakýr þakýr çýkmaya baþladý.
 
Yýllardýr Kars’ta ki yerel gazetelerde çalýþan Daþdelen kardeþler ve ben ÖNDER’de buluþmuþtuk…
 
Yýl 1 Sayý 1...
 
Hep bunu hayal etmiþtik rahmetli Öner aðabeyiyle…
 
Bu gazete bizim sevdamýzdý…
 
Bu gazete güzel bir düþün gerçek haliydi…
 
Evladýmýzdý ve her þeyden önemlisi,
 
Öner aðabeyimin Önderiydi...
 
Birkaç yýl sonra ofsetle tanýþtýk...
 
“Merhaba yeni gün” manþeti ile Kars ile bu kez daha farklý mizanpajla kucaklaþtýk…
 
Gece saat yirmi dörtlere kadar çalýþýp yarýn ki gazeteyi hazýrladýk.
 
Resimli ve son dakika haberler ile Kars’ta yaþanan günlük yerel haberlere aðýrlýk verdik.
 
Evet sevgili dostlar; koca on üç yýl geride kaldý…
 
Önder artýk on dört yaþýnda…
 
Ama bu kez yine Öner aðabeysiz.
 
Yani buruk bir yýldönümü…
 
Bu gazeteyi iyi bir ekip ruhuyla, uyum içinde çalýþarak bu yaþa getirdik…
 
Daðlarý, tepeleri, yamaçlarý, dereleri aþarak düz ovaya vardýk…
 
Cesaretimizi hiç yitirmedik…
 
Bu iþe ilkin pedal adý verilen eski bir makine ile baþladýk.
 
Ardýndan mini ofsetle…
 
Yarýn ne olur, hangi makine ile bu yola devam edilir?
 
Ýþte burasýný kestirmek çok zor olsa gerek.
 
John Wanamaker’in “ En yüksek daða çýkan adým adým çýkar” sözü ÖNDER için örnek olarak söylenebilir.
 
Bu yola ilk adým on üç yýl önce atýldý…
 
Bugün on dördüncü adým,
 
Yarýn on beþ olacak.
 
Önder’in yeni yaþý okurlarýna, yazarlarýna, fikir iþçilerine ve düþünür kadrosuna hayýrlý olsun.
 
Yeniden görüþmek üzere.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5341 Defa Okundu
2011-01-04

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARKARS 2011-01-09
KUTLAMA

ÇAÐDAÞ VE TARAFSIZ GAZATE YENÝ YAÞIN KUTLU OLSUN...

Döne Yiðitoðlu Aþaðýeðlence=Ankara 2011-01-07
Eskiyi bira hatýrlasanýz.

Ýsmail bey yazýlarýnýzý takip ediyorum. Önder gazetesini uzunzaman internetten takip ettim. Çeþitli deneklerde de okudum. Güzel çýkýþlarý olan bir gazete. Yalnýz son bir yýldýr manþet yazýlarda bayaðý bir durgunluk bir sesszilik var. Hani biraz eski günleri hatýrlasanýz çok iyi olacak. Önderin 14 yaþýnýzý kutluyorum. Nice uzun yýllar yayýn hayatý diliyorum.

Onur Akyýldýrým 2011-01-06
Daha Nice Güzel Yýllara...

Sevgili Amcacýðým, öncelikle Önder Gazetesinin 14. yýlýný en samimi duygularýmla kutlarým. Gazetenin kuruluþundan þimdiye kadar ki geçen süreci bu þekilde duygulu ve de hiçbir abartý olmadan kaleme aldýðýn için seni de tüm yüreðimle kutlamak istiyorum. Ayrýca Önder Gazetesinin kurucusu deðerli aðabeyimiz Rahmetli Öner DAÞDELEN'i de saygý ve rahmetle anýyorum. Nur içinde yatsýn ÝNÞALLAH.

Selam ve hürmetlerimle...

Onur AKYILDIRIM

Þengül Akgün (Esenler) ÝSTANBUL 2011-01-06
Baþarýlar

Mahalli gazeteler günümüzde yöresinde el üstünde tutulmaktadýr. Önder gazetesine yabancý birisi deðilim. Karslý derneklere gelen gazetelerinizi okumaktayým ve bu vesile ile yazýnýzdan dolayý kutlarým.

Nevzat Dayýoðlu Alibeyköy/Ýstanbul 2011-01-06
Baþarýlar

Güzel doðal bir yazý. Abartý yok. Olup bitenler okura dosdoðru anlatýlmýþ. Size ve gazeteniz Öndere 2011 yýlý hayýrlý uðurlu olsun.Baþarýlar

Sarýkýz Duran 2011-01-05
Önder'in yeni yaþýný kutlarým

Emeðini ve gönlünü verdiðin yerel basýnda halkýn sesi olan sizi ve gazeteniz Önder'in 14. yaþýný kutlarým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır