KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEMOKRASLERDE NE VARDýR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DEMOKRASLERDE NE VARDýR?

Demokrasilerde ne vardýr? 

Yazmak,
 
Konuþmak,
 
Çizmek,
 
Söylemek,
 
Tepki vermek,
 
Eleþtirmek,
 
Baðýrmak,
 
Haykýrmak,
 
Hoplamak, zýplamak…
 
Örnekleri saymakla bitiremezsiniz.
 
Bütün bunlar demokrasinin sizlere tanýdýðý bir haktýr.
 
Kanunlarýn gereðini bilerek ve yasal kaideleri yerine getirerek yapabilirsiniz?
 
Eleþtirmek her bireyin hakkýdýr…
 
Hak bireyler ve yurttaþlar içindir.
 
Çoðu zaman hepimizin eylemleri olmuþtur.
 
Maaþ ve fatura ödeme kuyruðunda, polikliniklerde, isyan etmiþizdir…
 
Bu ne rezillik, nidalarý attýðýmýz mutlaka olmuþtur.
 
Görevliler hep makul ve anlayýþla durumu karþýlamýþlardýr…
 
Çünkü kalabalýk bir ortamda kimse kiþilerle söz dalaþýna girmek istemez…
 
Ýnsan bu…
 
Etten kemikten yaratýlmýþ…
 
Beyini onaylamasa bile,
 
Aðýzda ki dil bazen kontrolsüz bir hal alýr…
 
Tezahüratla veya ýslýkla…
 
Türk Telekom Arena’da da bu olay yaþandý…
 
Muhteþem bir açýlýþtý…
 
Lazerli ve fiþekli tarihi bir gösteriydi…
 
Seyircinin ýslýðý geceye damgasýný vurdu…
 
Seyirci bu…
 
Alkýþ tufaný da koparýr ýslýk tufaný da…
 
Elli bin insanýn aðzýna kota koymanýza imkan yoktur.
 
Demokrasilerde hakaret hariç, tepki göstermeler ve protestolar doðal karþýlanmalýdýr.
 
Takým taraftarlarýný, çaldýklarý ýslýktan dolayý gambazlamak büyük bir kulübün baþkanýna yakýþýr mý bilmiyorum.
 
Fakat;
 
Islýklar neden veya niye çalýndý?
 
Bu soruya daha net ve saðlýklý yanýtlar alýnmadýkça, taraftarý zan altýna sokmak mantýklý olmayan bir davranýþtan öte bir þey deðildir.
 
Peki bu duruma Galatasaraylý taraftar ne diyor?
 
Bakýn burasý çok önemli bir konu.
 
Ýþte Baðýmsýz Galatasaraylý Taraftarlar adlý grubun o þaheser demokrasi açýklamasý…
 
“Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýnýn mevcut ya da muhtemel iktidar organlarýný övme, eleþtirme ve protesto etme haklarý, altýnda Türkiye nin de imzasý bulunan uluslararasý sözleþmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý nýn teminatý altýndadýr.”
 
Önemle ifade etmek gerekir ki, siyasi liderler bireylerin gündelik yaþamlarýna doðrudan etki eden kararlarýn mimarlarýdýrlar ve övgüye de eleþtiriye de hazýr olmalýdýrlar.”
 
Böyle diyorlar…
 
Bu kadar açýk ve net bir ifadeye þapka çýkarmamak kanýmca hata olur diye düþünüyorum…
 
Referandum da %58 lik oy demokrasilerin önünü açma sýnavý deðil miydi?
 
Bu sýnavýn ýslýk sorusuna takýlýp kaldýysak, diðer sýnavlar bizleri çok terletecek ve çok düþündürecek gibime geliyor…
 
Bir takým taraftarlarýný sadece çaldýklarý ýslýkla cezalandýrýp, maçalara sokmamak büyük ve köklü bir camiaya yakýþmayan bir davranýþ olsa gerek diye düþünüyorum…
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4808 Defa Okundu
2011-01-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARErcan KALKAN 2011-01-27
tebrikler...

tek kelime ile mükemmelsiniz Ýsmail Bey...

Hatice Gözüpak suadiye /istanbul 2011-01-23
kulup bizlerindir.

Galatasaray herkesin takýmý birilerinin deðil. Kulübün sahibi taraftardýr. Ýsmail bey mükemmel yazmýþsýnýz.

Ümit 2011-01-23
sahip çýkacak abi

Baþkanlýk koltuðunda oyuran taraftarýna sahip çýkacak. O kadar.

Tünay Olgun Ýstanbul-Esenler 2011-01-22
Ne demek?

Olmadý Polat. Hakikaten olmadý. Bu tarafatar olmasa cim bom olmaz. Taraftarlarý ele vermek demek ne demek?

Barýþ Kal Mecidiyeköy(Ýst) 2011-01-22
Caným sýlýk çalmak istedi kime ne?

Ben seyirciyim, tarftarým belki caným on sýlýk çalmak istedi. Her sýlýk protestomudur? O zaman hakemlerde düdük çalmasýn. Yazarý kutlarým

Haluk Ýstanbul 2011-01-22
Aile büyüðüne yakýþmaz

Adnan Polatýn istifasý gerekirdi. Galatasaray bir büyük ailedir. Ailededen birilerini ganbazlamak bir aile büyüðüne yakýþmaz. yazýnýz oldukça güzel.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır