KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

A, B, C, D BANK

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         A, B, C, D BANK

A, b, c, d  Bank

Kalabalýða haykýran gür bir ses…

Ýþ istiyor musunuz?

Eveeeet !

Aþ istiyor musunuz?”

Eveeeet!

Bunun gibi çokça ve halka yöneltilen miting sorularý eski siyasilerin sýkça kullandýklarý klasik deðimlerdi…

Kýrk yýldýr iþ ve aþ üzerine ülke insanýmýzýn duygularý sömürüldü…

Orta yerde ne iþ vardý, nede aþ…

Günümüz Türkiye’sine dönecek olur isek hiçbir siyasi parti baþkaný aþ’tan, özelliklede iþ’ten bahsetmekten kaçýnýr olmuþlardýr...

Vaat bile olsa dillendiren bir lidere rastlayamazsýnýz…

Ýnsanlarýmýz ve memurlarýmýz kýt kanaat geçinmeye,

Ýþçilerimiz ise Avrupa standartlarýnýn altýnda çalýþtýrýldý…

Binlerce üniversite mezunlarý mandalina, çarliston biber satarken gazetelerin manþet haberlerine konu oldu…

Yýllardýr bu manzaralarý yaþadýk.

Þimdi durum nedir?

Ýþçi sýnýfý torbaya girmeyeceðini haykýrýyor.

Memur sembolük zamlara tepkili…

Emekli ise üç kuruþluk artýþ ile oyalanmaya sömürülmeye çalýþýlýyor…

Kulaklý makarna, isli kömür ile vatandaþýmýz kýrk yýllýk aþ ve iþ muhabbeti gibi oyalanýyor.

Geçenlerde birisiyle ayaküstü muhabbet yaptýk.

Nerde çalýþýyorsun diye sordum…

A, b, c, d Bank dedi…

Þaþýrdým…

Anlamadým…

Anlamayacak ne var dedi…

Aldýðým maaþ hep bu bankalara gidiyor.

Yani ben o bankalarýn elemanýyým…

Baþka yerde çalýþýyorum ama maaþý ben deðil onlar alýyor…

Yani sizin anlayacaðýnýz kredi olayý…

Ulan dedim kendi kendime, ülke insaný ne hale geldi…

Kamu da çalýþan ne kadar memur var ise hep bankalara borçlular.

Hiç borcu olmayan kredi kartýna borçlu…

Ekonomik olarak çok mesudum, çok mutluyum diyen kamu personelinin anlýndan öpmek ve mükafatlandýrmak lazým diye düþünüyorum…

Hayat þartlarý oldukça güç ve de çetin…

Yalnýz þapkamýzý orta yere koyup düþünmeliyiz…

Geriye kalan ömrümüzü þans oyunlarýna vererek mi yaþayacaðýz?

Ya da TV dizilerinin holding patronlarýný izleyerek ve avunarak mý geçireceðiz?

Öylede olmaz ki…

Vizyonda ki gerçek kesitleri görüp, kendimize ve özümüze dönerek, ekonomimizi yeniden rayýna sokacak siyasetçilere fýrsat tanýyacaðýz…

Çok zor deðil…

Sadece vicdanýmýzý yoklayalým yeter…

Siyasilerin vicdaný kendilerine, bizim vicdanýmýz herkese yeter…

Yeniden görüþmek üzere

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6680 Defa Okundu
2011-01-29

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARErcan KALKAN 2011-02-02
iyi ki varsýnýz...

iyi ki varsýnýz Ýsmail Bey. siz gibilerin varlýðý ile varlýklarýmýz, varlýðýný daha iyi anlýyor.

DENÝZ 2011-01-31
Ýsmail bey

muhabbetine bayýlýyorum ismail bey.

Gazanfer 2011-01-30
Yaz Ýsmail bey. Sana yazamak yakýþýr.

Yaz Ýsmail bey. Sana yazamak yakýþýr.

HAKKI ERCAN 2011-01-30
hakkýercan36@hotmail.com

Yýllarca siyasetçiler insanlarý aþ iþ vaadleri ile kandýrdýlar. Ýþsizlik ülkemizin en büyük sorunudur. Aþ yerine varoþlara makarna daðýtýlýyor. Temelden çözüm üreten siyasetçi maalesef yoktur. Yazýnýz bir ülke gerçeðidir. Sizi kutlarým Ýsmail bey. Duyarlýlýðýnýza teþekkürler.

Soykan 2011-01-29
Hocam yazmaya devam

Hocam yine zýmba gibi bir yazý çýkarmýþsýn. Baþarýlar hocam. Yazmaya devam. Helaldýr sana halkýn yazarý.

Kazým ceyhanlý 2011-01-29
güzel yazý

Kafkas haber ajansýný ve seni kutlarým. Bu yazýn için de ayrýca seni caný gönülden kutlarým sayýn yazar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır