KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

METZAMOR ÖLÜM SAÇIYOR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         METZAMOR ÖLÜM SAÇIYOR

METZAMOR ÖLÜM SAÇIYOR

Kaç defa dile getirildi.

Yazarlar, aydýnlar,

Bilim adamlarý kaleme aldý ve sempozyumlar düzenlendi.

Basýn üzerinde ciddi anlamda ve çokça durdu.

Kapatýlsýn bu ölüm saçan nükleer santral haberi manþetlerden verildi…

Ýnsan saðlýðýný hiçe sayan Ermeniler ise hala bu santralin çalýþmasýna ýsrarla göz yumuyorlar.

Iðdýr ve yöresinde doðum yapan koyunlarýn beþ altý bacaklý olduðunu görmeyen yoktur herhalde.

Yöre insanýnýn kanser riski altýnda olduðunu, bu bölgede yaþayan aklý salim insanlar kaç defa  S.O.S sinyali verdiler.

Umursamamazlýk baþ aldý gitti…

Ölüm saçan bu santral acaba ülkemizde idareci konumunda olan kaç kiþinin ilgi alanýna girmiþtir?

Girmemiþtir !

Eðer girmiþ olsa idi Ermenistan’a sert uyarýlar verilmiþ olurdu.

Bu durum düpedüz komþunun hakkýna tecavüzdür…

Ölüm saçan bir canavara kimse sesini çýkaramýyor…

Bu canavarýn adý ise metzamor nükleer santral !

Metzamor 1977 yýlýnda Sovyet döneminde inþa edilmiþ.

Her biri 408 MW güce sahip, WWER-440/230 tipi olup iki üniteden oluþan bu canavar santral,

Kars’a 100, Iðdýr’a ise 16 km mesafede ölüm ve hastalýk daðýtmaya devam ediyor.

Metzamor’un bugün dünyada ki mevcut santraller içerisinde en güvensiz reaktör olma özelliðini de elinde bulundurduðu kaçýnýlmaz bir gerçektir.

Hatta bilim adamlarý o dönemin baskýcý rejimi içerisinde olmalarýna raðmen bu nükleer santralin Aðrý Daðý fay hattý üzerinde bulunmasý sebebiyle yapýlmasýna da þiddetle karþý çýkmýþlardýr.

Ayrýca metzamor santralinin bölgede ki yeraltý sularýna radyasyon sýzdýrmasý ihtimali de yine o yýllar bilim adamlarýnca gündeme getirilmiþtir.

Bu durumu düþünen kimsenin olmamasý elbette ki üzücüdür.

Bakýnýz, olasý bir nükleer kaza sonucu radyoaktif gazlarýn atmosfere açýlmasý durumunda sadece çevre illerin deðil çevre ülkelerinde etkilenmesi muhtemeldir.

Nükleer reaktörlerin büyük çoðunluðunda bu olasýlýk dünyaya meteor düþmesine denk bir ihtimalde olsa Sovyet tipi eski reaktörlerde tasarýmsal olarak bu ihtimal daha yüksektir.

Metzamor’un çok tehlikeli olduðunu anlayan Avrupa Birliði Ülkeler de bu santralin sürekli kapatýlmasýný istediði de yine yalanlanamaz bir gerçektir.

Ve yine AB Ermenistan’a 25 Ocak 2001 de Ermenistan’ýn AB Konseyine üye olurken, santralin kapatýlmasýný istemiþ ve AB’nin 100 milyon Euro teklifine Robert Koçaryan 1 milyar Euro ile yanýt vermesi üzerine AB bu uygulamadan anýnda vazgeçmiþti.

2005 yýlýnda teknik ömrünü tamamlayan metzamor, Robert Koçaryan’ýn bir açýklamasýna göre 2016 yýlýna kadar faaliyetini sürdürecekmiþ.

Bilim adamlarý ise bu nükleer santralin her an büyük kazaya sebep olabilecek potansiyele sahip olduðunun altýný çizerek metzamor'un kapatýlmasýný istemiþlerdir.

Peki ülkemiz ne gibi tedbir almýþtýr?

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Radyasyon Erken Uyarý Aðý (RESA)’ný kurmuþ ve bu istasyonlardan 14 adetini metzamor canavarýnýn yakýn bölgelerine konuþlandýrmýþtýr.

Asýl üzücü olan konu nedir?

1979 yýlýndan beri devrede olan bu ölüm santrali için Türkiye’nin resmi giriþimi olmamasýdýr.

Sadece sivil toplum örgütleri bazýnda ve giriþiminde bu santrale karþý çýkmalar söz konusu olmuþtur.

Ve doðuda ki iller her gün ölümle koyun koyuna yattýklarýnýn farkýnda bile deðiller.

Yeniden görüþmek üzere.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6906 Defa Okundu
2011-02-06

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARTuran Karbolat Aralýk Iðdýr 2011-02-08
Bu yazýnýzý alkýþlýyorum.

Mükemmel kaleme almýþsýn sayýn yazar. Ýnsanlarýmýz nükleer santrallerin radyasyonlarýndan ölmesin. Bu metzamor insanlýðý düþmaný. Bu yazýnýzý alkýþlýyorum.

Sevda Nur Pendik/Ýst. 2011-02-08
Ýnsanlýðýn düþmaný metzamor

Yazarýn konusu insanlýðýn tehdit altýnda olduðunun göstergesidir. Metzamor eski bir santral. Baksanýza 79 yýlýndan bu yana insanlýðýn düþmaný olmuþtur.

Nevzat 2011-02-08
evrensel beyanname örnek olsun

metzamor kapatýlsýn kampanyalar baþlasýn. imza kampanyasýný uluslararasý anlaþmalar olan evrensel beyannemesi örnek gösterilsin.

Nevzat 2011-02-08
evrensel beyanname örnek olsun

metzamor kapatýlsýn kampanyalar baþlasýn. imza kampanyasýný uluslararasý anlaþmalar olan evrensel beyannemesi örnek gösterilsin.

HAKKI ERCAN 2011-02-07
METZAMOR KAPATILMALIDIR

KONU OLDUKÇA CÝDDÝ. METZAMOR ÝÇÝN KAMPANYALAR BAÞLATILMALI. DOÐU ÝLLERÝNÝN SÝVÝL TOPLUM ODALARI SESÝNÝ DUYURMALIDIR. HERKES KANSER RÝSKÝ ALTINDADIR. METZAMOR KAPILMALIDIR. SÝZÝ KUTLARIM ÝSMAÝL BEY.

Mavi gözlü kýz 2011-02-07
kucaklar dolusu

çevre ve insan seven yazara duyarlýlýðýndan dolayý kucaklar dolusu teþekkürler.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır