KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERCH HAKKý KUTSALDýR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         TERCH HAKKý KUTSALDýR

Tercih hakký kutsaldýr

Anayasa; devletin yasama, yürütme, yargý gibi temel organlarýnýn yapýsýný, iþleyiþini, birbirleriyle iliþkilerini tanzim eden en temel hukuk metnidir.

Ayný zamanda Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir.

Ýnsanlarýn temel hak ve hürriyetlerini düzenler, devletin gücünü hukukla sýnýrlar ve vatandaþý her konuda olduðu gibi devlete karþý da korur.

Mesela,

Anayasal haklarda neler vardýr?

Görüþ beyan etmek,

Oy kullanmak,

Ülkeyi yönetecekleri oylama yöntemiyle belirlemek.

Gerek milletvekilliði seçimi olsun gerek halkýn görüþüne baþvurulacak olan referandumlar da halkýn tercihine saygý duyulur.

Halk demokrasinin kendilerine tanýmýþ olduðu oy kullanma tercihini kendi insiyatifini kullanarak yapar.

Her insanýn oyu kýymetlidir.

Partisinin veya adayýnýn kazanmasý için oy’una sahip çýkar.

Kazanan ve kaybedenler olur.

Bazen dostluk kazandý denilir, bazen demokrasi…

Bazen ise kaybeden yýllarca kazanmak adýna karþý tarafýn vereceði açýklarý ve hatalarý takip ederek, elinde koz olarak kullanmak için çaba gösterir.

Asýl düþündürücü konu nedir?

12 Eylül 2010 tarihinde yapýlan referandum öncesi ve sonrasýnda yüzde 58 gibi evet oylarýnýn çýkmasý hayýrcýlar cephesinde normal karþýlandý.

Çünkü demokrasilerde kimsenin oyuna kota koyma gibi bir lüksün olmasýna imkan yoktur.

Yüzde 58 gibi bir oy oraný ile evet çýkan referandum da,  evet tezini savunan ve aydýnlarý olan akademik unvanlý bazý evetçiler hayýrcýlarý darbeci olarak lanse etmiþlerdi.

Bu durum hayýrcýlar cephesinde üzüntülere neden olmuþtu.

Demokrasilerin insanlara tanýmýþ olduðu tercih hakký kutsal olduðu gibi, yüzde 42’ lik  küçümsenmeyecek hayýr oyu kullananlarýn hepsi top yekûnu bu ithama maruz kalmýþlardý.

Bu sözü veya bu deyimi kullanan her kim ise, yüzde 42 hayýr oy’u kullanan seçmene özür borcu vardýr.

Bu deyimi her kim dillendirmiþ ise kamuoyundan ivedilikle özür dilemeliydi.

Anayasanýn kendilerine tanýdýðý hak ve yasalar, vatandaþlarýn seçme ve seçilme hakkýna ve hürriyetine bu ve benzeri deyimleri kullanmak, demokrasinin hak tanýdýðý insan görüþüne ve kullandýðý oy’una sözlü sataþmadan baþka bir þey deðildir.

Nahoþ olan bu ithamlar, bazen ummadýk yerde karþýnýza protesto ile çýkabiliyor…

Cumartesi Kars’ta yaþananlar gibi.

Yeniden görüþmek üzere.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5598 Defa Okundu
2011-02-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARGülay 2011-02-25
Saygý duymak gerekir

Hayýr oyuna saygý duymak lazým. %42 küçümsenecek bir oy deðildir. Yazýnýz oldukça güzel.

Sadi 2011-02-24
üzücü

akademik ünvanlý birisi hayýrcýlar hakkýnda böyle düþünmüþse gerçekten fevkalede üzücü bir durum. özgürlükler insanlar içindir.

kýrmýzýgül 2011-02-22
Yazýnýzdan dolayý kutlarým

Yazýnýzdan dolayý kutlarým

Sarýkýz Duran 2011-02-22
Ýyi dokunmuþsunuz

Uzun zamandýr yazýlarýnýza yorum yazmýyordum. Bu sabah okudum. Çok beðendim.hayýr oyu kullananlara özür dilenmeli. burada çok haklýsýnýz.

soykan 2011-02-22
Mükemmel olmuþ

hocam bu konular inanýn fakültelerde ders olur. Yine zýmba gibi bir yazý. mükemmel olmuþ. baþarýlar hocam

Behram 2011-02-21
Anayasadan birþey anlamadým

Ýsmail bey ben bu anayasadan hiç bir þey anlamadým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır