KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASLER HANG KTABý OKUR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASLER HANG KTABý OKUR?

Siyasiler hangi kitabý okur?

Daha önceden, büyük titizlikle hazýrlanmýþ,

Düzenlenmiþ,

Karþýndakini aldatmaya yönelik sunulan

Yalan isimli romanýný okurlar…

Bu, benim okurlarýmdan gelen tariflerden sadece birisi…

Siyaset Bilimi’nde yalan yoktur.

Bakýnýz,

Birçok bilim dalýyla yakýn bir iliþki içerisinde olan siyaset bilimi’nde,

Tarih,

Hukuk,

Ekonomi,

Coðrafya,

Sosyoloji,

Psikoloji,

Demografya ve istatistik gibi konularý içerisine alýr.

Bu kadar çok konuya vakýf olan var mýdýr?

Belki bir kaçý…

Bu bilim dalýnýn diðer bir özelliði ise, gözlem yöntemini kullanmasýdýr.

Yani halkýn ne istediðidir…

Siyaset sanýldýðý gibi kolay olmayan bir tür genel kanýdýr.

Siyasete atýlacak kiþilerin öncelikle okumasý ve ders almasý gereken yüzlerce kitabý olmalýdýr…

Siyaset, bilgi daðarcýðý engin, kültürlü ve sabýrlý insanlarýn yapmasý gereken asli bir görevdir.

Halkýn ve ahalinin karþýsýnda canlý bir kültür abidesi gibi dimdik durmaktýr...

Sorulan her suale kem küm etmeden yanýt verebilmektir.

Bu saatten sonra,

Eðrisi ve doðrusuyla,

Türkiye bir seçim sürecine girmiþtir…

Binlerce insan siyasete atýlmak için yoðun çaba sarf etmektedir.

Her siyasi partinin aday sayýlarýnda patlamalar olmuþtur.

Pankartlar, tanýtým broþürleri, dev boyutlu dövizler derken, telefonlara gelen sms’ler…

Onlar bütün bunlarý yapa dursunlar.

Bir gerçekte vardýr ki;

Harranlý olma dönemi sona ermiþtir.

Vatandaþ eskisi gibi deðil…

Halk, bunlarýn anlý þanlý tanýcý fotoðraflarýna bakmadan geçiyor…

Çünkü baþlarýna gelecek senaryolarý biliyorlar artýk…

Hepsi seçime kadar, sonradan gören beri gelsin diyor.

Beri gelmeye ise kimse cesaret edemiyor…

Nedeni ise yalanlar üzerine inþa edilen siyasetin kimse takipçisi ve kefili olmuyor.

Hükümetin vaat edemediðini, vaat eden insanlara ne kadar güvenebiliriz?

Ve daha ne kadar bu kiþileri sýrtýmýzda taþýyabiliriz?

Bu sorunun yanýtý ise tamamen seçmene kalmýþtýr.

Yeniden görüþmek üzere

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7292 Defa Okundu
2011-04-03

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMehmet Þirinköy 2011-04-07
Mükemmel olmuþ

Ýsmail abi zamanýnda keþke milletvekilliðine aday olsaydýn. vallahi arkandan gelmesem adam deðildim. yazýný okudum gýpta ettim. Abi yazmaya devam et. Senin yazdýðýn bu yazý siyasetle uðraþanlara ders olur. Baþarýlar abim. Mehmet

Soykan 2011-04-05
Soykan seni alkýþlýyor

Hocama alkýþlar sana. Yazmaya devam hocam. Gençlik arkanda. selamlar Soykan

Hüseyin Hasanoðlu IÐDIR 2011-04-05
Kitabýn ortasýndan

O KOCAMAN YÜREÐÝNE HELAL OLSUN. KÝTABIN TAM OARTA YERÝNDEN YAZMIÞSIN.

Rabia 2011-04-05
Kutlarým

Ýnce ince yasemince.... Rabia

HAKKI ERCAN 2011-04-05
Bence.....

Bu yazýya yorum yapmaya gerek yok bence.Yazý gerçeðin tam kendisidir.

Semiha Coþar Sarýkamýþ 2011-04-04
Siyasiler okusun ders alsýn

Siyasilerin örnek alacaðý bir güzel yazý. Ýsmail bey sizi kutlarým. Anadolunun baðrýndan yetiþen sizi kutlarým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır