KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEV POSTERL VEKLLðE HEVESL ZAT MUHTEREMLER

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DEV POSTERL VEKLLðE HEVESL ZAT MUHTEREMLER
Dev posterli vekilliðe hevesli zati muhteremler
 
Geçtiðimiz hafta ülke genelinde milletvekili adaylarýn açýklanmasýnýn ardýndan hareketli günler yaþandý.
 
Desteklenen adaylarýn isimleri listelerde olmayýnca geleceðe yönelik kimi kimselerin umut yatýrýmlarý da tarumar olmuþtu.
 
Ýnanmayanlar listeleri didik didik etti…
 
Bir bardak su içip, endiþelerini gidermeye çalýþtýlar.
 
Gitmiþti güzelim umutlar, beklentiler, yükselme planlarý…
 
Artýk etekten yapýþacak kimseler kalmayýnca, liste bire giren adaylarýn yakýnlarý araþtýrýlmaya baþlandý.
 
Kimin hýsmý, kimin yakýn akrabasý, aslen nereli, etnik kökeni nedir?
 
Diye kafalarda etüt edilmeye baþlandý…
 
Elbette ki bu söylediklerim siyaseti bir geçim aracý olarak kullanan ve alýþkanlýk haline getiren þahýslar için…
 
Ýþin özü ülkemizde hizmet verecek adaylarýn arkasýndan yürünmemesi…
 
Ýnsanýmýzýn çoðu verilen ve yapýlan yardýmlardan memnun olurken,
 
Kimileri de iktidar alternatiflerinin yokluðundan þikayetçi…
 
Oysa ülkemizin ileriye dönük planlarý bilinçsiz seçmenin oylarýyla doðru yolunu bir türlü bulamýyor.
 
Seçilecek vekiller konusunda vatandaþlar hem fikir olamýyor…
 
Partinin gösterdiði adayýn kim olduðuna bakýlmaksýzýn sandýða gidiliyor…
 
Gayri safi milli hasýla denince, havaya bakýp ýslýk çalan milletvekillerini meclise az sayýda göndermedik…
 
Yukarý bakýp ýslýk çalan bu türden vekiller ülkenin ekonomisine hiçbir katkýlarý olmadýðý ise kaçýnýlmaz gerçeklerdir.
 
Ýþçi, memur, esnaf, yatýrýmcý ve bunlar gibi emekçilerin haklarý bilinçsiz milletvekilleri sayesinde istenilen hedefe ulaþamamýþtýr.
 
Üreticiden tüketiciye kadar, sosyal bir devletin özlemi, basiretsiz siyasilerin sayesinde hayata bir türlü geçirilememiþtir.
 
Ve ne olur ise olsun,
 
Partinizin adayý kim olur ise olsun, hangi partili olur iseniz olun ama ilk önce, partinizin adayýna bakarak kararýnýzý vermelisiniz…
 
Özellikle kýrsal kesimin adaylarý çok önemlidir.
 
Sanayisi olmayan illerin kalkýnamayacaðý gerçeði vardýr.
 
Ýlinize yapýlan ve þuan itibari ile ayakta duran fabrikanýz var ise kapanmayacaðýna dair garanti veren milletvekili adaylarýný gidip bulun.
 
Ýlk önce ilinizde var olan fabrikanýn kapanmamasý için mücadele edin, ardýndan yeni fabrikalar, imalathaneler isteyin…
 
Bakalým o vakit dev posterli vekilliðe hevesli zati muhteremler sizlere neler diyeceklerdir?
 
Yüreðini ortaya koyup “kapattýrmam, yenilerini yaptýrtýrým” diyen birisine rastlayacak mýsýnýz?
 
Yol, su vb hizmetler hükümetlerin asli görevidir.
 
Asýl olan iþsizliðe çare olmaktýr.
 
Yoksulluðu bitirmektir.
 
Milyonlarca üniversite mezununa iþ istihtam etmektir.
 
Küçük esnafý ayaða kaldýrmak, batmaya meyilli üreticiyi bataklýktan çýkarmaktýr.
 
Uyduruk kobi kredileri ile iþlerin rayýna sokulmayacaðý ise inkar edilemez bir gerçektir.
 
Sonuç itibariyle, çok ama çok düþünmeliyiz.
 
Ýþte ülkemizde ki vekil adaylarýmýz…
 
Allý, pullu, renkli, kocaman posterlere aldanmadan,
 
Önümüzdeki dar zamanda ama uzunca, geceli-gündüzlü karar verme fýrsatý da hepimizin elindedir.
 
Bir kamyon arkasýnda okumuþtum bu yazýyý,
 
Elde imkan var ise hep insanlar dost olur,
 
Elde imkan olmayýnca hep insanlar küs olur…
 
Elimizde imkan var iken tüm vekil adaylarý hepimizin dostudur…
 
Ama…
 
Ýmkanýmýz elimizden bir kereye mahsus çýkmaya görsün, bu vekilleri orta yerde görene de aþk olsun diyeceðiz…
 
Hem de kocaman aþk olsun.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7148 Defa Okundu
2011-04-17

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSoykan 2011-04-20
Kutlarým hocam

Deðerli hocamdan inciler devam ediyor. Bu yazýnýz ile mükemmel bir çýkýþ yakalamýþsýnýz hocam. Soykan

Feride Baðýr 2011-04-19
Hak veriyorum

Mantýklý oy kullanmak her vatandaþýn görevidir. Unutmamak gerekirki oy ve görev kutsaldýr.

Sarýkýz Duran 2011-04-19
Kutlarým

Piþkin siyasetçiye verilecek iyi ders. Alkýþlýyorum sizi.

t.altunterim 2011-04-18
düþünmek lazým

Doðru söze ne demeli güzel kardeþim.Bu þeir gittikçe batýyor yok oluyor,esnafý kan aðlar memur iþci 18 inde parayý bitirir,sanayi yok, istihdam yok, yatýrým yok, hiç bir çalýþanýn bu þehirde çalýþtýðý kadar huzursuz çalýþtýðý baþka yer yok,40 milletvekili çýkarsak nolurki,çalýþkan,özverili ve dürüst olmadýktan sonra...eline yüreðine saðlýk, yazý harika ve düþündürücü evet bayaðý düþünmek lazým..

Nevruz Hoca IÐDIR 2011-04-18
Mükemmel olmuþ

Senin aðzýna diline saðlýk.

DENÝZ 2011-04-18
Farklý bir yaklaþým

Ýsmail beyden güzel sözler. Kaçýrmayýn derim. Hakikat ne ise onu yazmýþsýnýz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır