KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþASýN 1 MAYýS!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAþASýN 1 MAYýS!

Yaþasýn 1 Mayýs! 

Tekliyor iþte çaðýn çarkýna okuyan çark,
 
Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak,
 
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak,
 
Sen de o dünyadansýn sýnýfýn bil safa gel,
 
Hava döndü iþçiden, iþçiden esiyor yel !
 
Köylükler uykusunda döndü dönüyor sola,
 
Güne bakýyor bebek büyüyen yumruðuyla,
 
Baþaklar gövderdi bak baþ koydular bu yola,
 
Þaltere uzanýyor Allaha açýlmýþ el,
 
Hava döndü iþçiden, iþçiden esiyor yel !
 
                                                   ÞÝÝR : CAN YÜCEL
 
19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþlayan sekiz saatlik iþgünü mücadelesi…
 
Bu mücadele içinde doðdu 1 Mayýs.Kapitalizme karþý daha insanca yaþamak için…
 
Sosyal adalet mücadelesinin ve dayanýþmasýnýn simgesi olarak bu günlere dek geldi 1 Mayýs…
 
Bu mücadelenin yani,
 
1 Mayýs’ýn sahibi iþçiler kimlerdir?
 
Bu sual 19. yüzyýldan beri günümüze kadar intikal etmiþ bir konudur.
 
Kimine göre, iþçi demek her hangi bir mülkiyeti olmayan emekçi sýnýftýr.
 
Kimilerine göre ise, iþçi sýnýfý toplumun geçim araçlarýný her hangi bir sermayeden elde edilen kardan deðil, tamamýyla ve yalnýzca kendi emeðinin satýþýndan saðlayan emekçi bir topluluktur.
 
Birçok felsefi ve siyasi olarak düþünen insanlarýn doktrinlerinde ise proletaryadýr.
 
Ýþçi sýnýfý veya proletarya…
 
Bu söylem sadece sol jargonda kullanýlan bir deyim deðildir.
 
En geniþ anlamýyla emeðinden baþka satacak bir þeyi olmayan kiþidir.
 
Ve ne kadar düþünülse de, iþçi sýnýfý en gerçekçi sýnýftýr.
 
Ýþçi sýnýfýnýn önderi ve yol göstericileri olan iþçi sendikalarý ve konfederasyonlar, iþçilerin insanca yaþama istekleri doðrultusunda mücadelelerini sürdürmektedirler.
 
Bu haklý direniþ ve mücadeleleri yýllardýr devam etmektedir.
 
Ve aslýnda 1 Mayýs haklý bir zaferin kazanýmýdýr.
 
1 Mayýs Avustralya’ da doðdu ve bugünlere kadar geldi.
 
1 Mayýs 19. yüzyýldan bu yana uzanan uzunca bir süreçtir.
 
Kapitalizme, emperyalizme ve sermayeye karþý verilen haklý bir direniþtir.
 
Emeðe emekçiye sahip çýkmaktýr.
 
1 Mayýs iþçinin var oluþ günüdür.
 
Bütün iþçilerin birlik ve beraberliðini muhafaza ederek kapitalizme karþý dik duruþudur.
 
Ýþçinin satacak pazarlayacak hiçbir malý yoktur.
 
Emeði ekmeðidir.
 
Kar da boran da, tipi de hep onlar vardýr.
 
Ýþçinin gecesi gündüzü tatili de yoktur.
 
Emeklerini inkar edenlerin karþýsýna 1 Mayýsla geçmiþlerdir.
 
Emeðine ve sosyal haklarýna göz dikenlerden, günü geldiðinde hesabýný sormasýný da bilmiþlerdir.
 
1 Mayýs iþçinin sesidir.
 
Sesleniþtir.
 
1 Mayýs güzelliktir.
 
Mutluluktur,
 
Heyecandýr…
 
Ve 1 Mayýs…
 
Ýþçinin, emekçinin bayramý…
 
Sýnýfýný, sýnýfýnýn içerisinde yerini,
 
Emeðin en yüce deðer olduðunu bilen her iþçinin bu anlamlý bayramý kutlu olsun.   
 
Yaþasýn 1 Mayýs iþçi bayramý !
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6702 Defa Okundu
2011-04-30

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNevruz Hoca IÐDIR 2011-05-04
Kutlama

1 mayýslarýn kardeþlik içerisinde kutlanmasý kadar güzel bir þey olamaz. Ýþçilerin dayanýþmasý emeðin alýn terinin deðerini ön plana çýkarmaktadýr. Nice güzel 1 mayýslar geçirmek dileði ile sayýn yazarý da kutlarým.

CAN 2011-05-01
ÝÞÇÝYE SELAM, SELAM YARADANA..

Düþmaný yenecek iþçi sýnýfýmýza selâm!
Paranýn padiþahlýðýný,
karanlýðýný yobazýn
ve yabancýnýn roketini yenecek iþçi sýnýfýna selâm!
Türkiye iþçi sýnýfýna selâm!
Selâm yaratana!
NAZIM HÝKMET


Birgül 2011-05-01
Selam olsun

Emeðin sesine emekçilerden selam olsun. Yer yüzünde ki iþçilerin bayramý kutlu olsun.

ERCAN KALKAN 2011-04-30
kalemine saðlýk aðabey...

takip ettiðim günden bugüne, en can alýcý olaylarý, en güzel þekilde incitmeden ve sahibini yücelterek analatabilen baþka bir yazar tanýmadým. 1 Mayýs el emeðinin alýnda tere dönüþtüðü andan sonra, mideye dolan bir kaç lokma ekmeðin üstüne çekilen bir sigaradýr, öðle güneþinin altýnda. hep beraber en güzele varma dileði ile deðerli aðabeyim. saygýlarýmla

EYÜP DEMÝR 2011-04-30
ÝÞÇÝ BAYRAMINI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

ÝÞÇÝ BAYRAMINI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM.
ÝSMAÝL BEY YAZDIKLARINIZ ÇOK ANLAMLI.

Þimal Farizoðlu 2011-04-30
Yaþasýn 1 mayýs

Kral yazardan kral bir yazý. Yaþasýn 1 mayýs iþçi bayramý.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır