KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARARLAR BRER KBRTTR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KARARLAR BRER KBRTTR

Kararlar birer kibrittir

Adamýn biri bilge bir kral olmakla ün salmýþ kralýn yanýna gider.
 
Kral’a þunu sorar.
 
Efendim, söyleyin bana hayatta özgürlük var mýdýr?
 
Kral,
 
Elbette der.
 
Kaç bacaðýn var senin?
 
Adam soruya þaþýrarak,
 
Ýki…
 
Ýki efendim der.
 
Pekala tek bacaðýnýn üstünde dura bilir misin?
 
Evet diye yanýt verir adam.
 
Kral,
 
O halde hangi bacaðýn üstünde duracaðýna karar ver.
 
Adam biraz düþünür ve sol bacaðý üstünde duracaðýna karar verir.
 
Tamam der Kral.
 
Þimdi öteki bacaðýný kaldýr.
 
Adam þaþýrýr,
 
Bu imkansýz kralým der.
 
Kral,
 
Gördün mü? Özgürlük budur.
 
Sadece ilk kararý almakta özgürsün.
 
Ondan sonrasýnda deðil.
 
Bu bir hikaye ama gerçeðinde ta kendisi…
 
Ýlk kararý verinceye kadar özgürlüðümüz elinizde,
 
Ýkinci aþamada, ilk kararýnýz ve imkanýnýz elinizden kaçtýðý an,
 
Yakalayamýyorsunuz.
 
Yaþam gerçekten böyle…
 
Ýlk kararý alýp ölçüsüz ve tartýsýz seçimlerde oy kullanmaya gidiyoruz…
 
Ve gerisi o ilk karara baðlý olarak gerçekleþiyor.
 
Sonra, iþler istediðimiz gibi gitmemeye baþlýyor.
 
Hayat asla hata kabul etmiyor…
 
Ýlk kararýn doðru ise, iþler yolunda gidiyor.
 
Eðer ki yanlýþ karar aldýysanýz her þey zincirleme yanlýþ gidiyor.
 
Siyaset dünyasýyla yakýndan ilgileniyor ve takip ediyorsanýz,
 
Oyunu kuralýna göre oynamanýz gerekiyor.
 
Daha önemlisi oy vermeye gittiðiniz vakit, kendi muhasebemizi kendinizin tutmasý çok önemlidir.
 
Vicdan muhasebesini…
 
Mühür elinizdeyken,
 
Þunu sormalýsýnýz kendinize…
 
Ne istediðimizi,
 
Nelerin bu ülkede seni ve beni mutlu edeceðini,
 
Oy verdiðiniz partinin kim olduðunu ve neler yapabileceði sualini kendinize sorarak,
 
Evet’i onun altýna vurabilmelisiniz.
 
Ancak o vakit doðru karar verip,
 
Mutlu bir yaþama sahip olabilirsiniz.
 
Bir detayda vardýr ki,
 
O da þudur;
 
Kararlar birer kibrittir.
 
Ya kendini yakarsýn,
 
Ya da ýsýtýrsýn.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6323 Defa Okundu
2011-05-14

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsoykan 2011-05-18
hocam çok iyi dokunmuþsunuz.

Deðerli hocamdan inciler devam ediyor. Bu yazýnýz seçmene çok etki yapar hocam. Saygýlar Soykan

Feridun Manisa 2011-05-17
CAN YAZAR

Can...can... can yazar! Mükemmel bir yazý sizi kutlarým.Feridun Manisa

Hülya 2011-05-16
Gerçeðe vurgu olmuþ

Herkes vekil adaylarýný yakýndan tanýyýp oyunu kullansýn. Bu seçmenin en doðal hakkýdýr. Yazar gerçeðe vurgu yapmýþtýr.

Hülya Elçi 2011-05-16
Zevkle okudum.

Haklýlýk payýnýz çok. Seçimlerin halkýmýza getirisini iyi hesap etmek lazým. Sadece oy kullanmakla olmuyor. Ýnsanlarýn ekonomik anlamda rahatlayacaðý ortamlar yaratýlmalýdýr. sayýn yazar bunu güzel gözlemlemiþtir.

Veli Uzak 2011-05-15
mantýklý oy kullanmak gerek

Umutlarýmýzý ve geleceðimizi kibrit gibi yakmamaya özen göstereceðiz. yazýnýz seçmene çok güzel masajlar veriyor. mantýklý oy kullanmak için beþ yýlda bir fýrsat elimize geçiyor. iyi deðerlendirmek lazým.

YALÇIN 2011-05-15
SEN VAR YA ÝSMAÝL BEY............

iSMAÝL BEY SEN VAR YA SEN BAÞTACISIN.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır