KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MAV GöZLü DEV

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MAV GöZLü DEV

Mavi gözlü dev 

Memleketim, memleketim, memleketim,
 
Ne kasketim kaldý senin ora iþi,
 
Ne yollarýný taþýmýþ ayakkabým,
 
Son mintaným da sýrtýmda paralandý çoktan,
 
Þile bezindendi.
 
Sen þimdi yalnýz saçýmýn akýnda,
 
Enfarktinda yüreðimin,
 
Alnýmýn çizgilerindesin memleketim,
 
Memleketim,
 
Memleketim...
 
Bu sözler büyük üstat Nazým Hikmet’e ait.
 
Sürgünde yaþamýný yitirdi.
 
Yazdýklarý, düþünceleri yýllar sonra insanlar tarafýndan anlamaya baþlandý…
 
Yaþadýklarýndan yola çýkmýþtý Nazým…
 
Memleket onun için bir sevdaydý…
 
Onun için memleket, rüyasýnda ki bir ülke kadar uzaktý…
 
Çok sevdi ülkesini…
 
Ýçini þiirlerine boþalttý…
 
Þiirlerine döktü içini…
 
Ülkesinden çok uzakta, sürgünde,
 
Memleket!
 
Memleketim! Nidalarý attý…
 
Son yýllarda Nazým’ý insanlar anlamaya baþladý.
 
Nazýmlar çoðaldý…
 
Yeni yetiþen gençlik,
 
Nazým þiirleri okuyup, birçoðu Nazým gibi memleketini düþünür oldu.
 
Bakýnýz; Nazým, yüreðini memleketi için ortaya koyup, memleketine olan özlemini þu anlamlý dizelerle nasýl dile getirmiþ…
 
***
 
Memleketimi seviyorum;
 
Çýnarlarýnda kolan vurdum, hapisanelerinde yattým.
 
Hiçbir þey gidermez iç sýkýntýmý
 
memleketimin þarkýlarý ve tütünü gibi.
 
Memleketim…
 
Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya
 
kurþun kubbeler ve fabrika bacalarý
 
benim o kendi kendinden bile gizleyerek
 
sarkýk býyýklarý altýndan gülen halkýmýn eseridir.
 
Memleketim,
 
Memleketim ne kadar geniþ :
 
dolaþmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana.
 
Edirne, Ýzmir, Ulukýþla, Maraþ, Trabzon, Erzurum.
 
Erzurum yaylasýný yalnýz türkülerinden tanýyorum
 
ve güneye
 
pamuk iþleyenlere gitmek için…
 
Toroslar’dan bir kere olsun geçemedim diye utanýyorum.
 
Memleketim,
 
develer, tren, ford arabalarý ve hasta eþekler,
 
kavak,
 
söðüt,
 
ve kýrmýzý toprak.
 
Memleketim,
 
Çam ormanlarýný, en tatlý sularý ve dað baþý göllerini seven
alabalýk ve onun yarým kiloluðu
 
pulsuz, gümüþ derisinde kýzýltýlarla
 
Bolu nun Abant gölünde yüzer.
 
Memleketim,
 
Ankara ovasýnda keçiler,
 
kumral, ipekli, uzun kürklerin pýrýldamasý.
 
Yaðlý, aðýr fýndýðý Giresun un.
 
Al yanaklý mis gibi kokan Amasya elmasý,
 
Zeytin,
 
incir,
 
kavun,
 
ve renk renk
 
salkým salkým üzümler
 
ve sonra karasaban
 
ve sonra kara sýðýr
 
ve sonra; ileri, güzel, iyi
 
her þeyi
 
hayran bir çocuk sevinciyle kabule hazýr
 
çalýþkan, namuslu, yiðit insanlarým
 
yarý aç, yarý tok
 
yarý esir...
 
***
 
Onun aþký, yani
 
Pirayesi vardý...
 
O nasýl bir aþýktýr ki ölümden korkmaz, ister hatta ama korkar Piraye ye kavuþamamaktan...
 
"Bulutlar geçiyor haberlerle yüklü aðýr
 
Buruþuyor hala gelmeyen mektubun avucumda,
 
Yürek kirpiklerinin ucunda,
 
Benim baðýrasým gelir
 
Piraye Piraye diye..."
 
Her daim onuruyla yaþadý Nazým…
 
Onuruyla gidiverdi.
 
Ülkesinin kokusu vardý giderken burnunda.
 
Ölürken hasreti, özlemi!
 
Japonlar, Ýngilizler, Almanlar…
 
Bu ülkenin öðrencileri okudu þiirlerini.
 
Herkes okuduktan, ezberledikten çok yýllar sonra bizim oldu þiirleri…
 
Nazým’ýn deðerini anlamamýz çok geç oldu.
 
Onu bir Haziran ayýnda yitirdik…
 
Tarih 3 Haziran 1963…
 
Ýþte o mavi gözlü dev…
 
Nazým Hikmet Ran…
 
Seni özledik Can!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4541 Defa Okundu
2011-06-02

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRabia 2011-06-06
DUYARLILIÐINA TEÞEKKÜRLER

Nazým'ýn ve Piraye'ye ve Piraye'nin Nazým'a yazdýklarý anlatýlmaz güzellikte. Konu güzel olunca okumak da bir o kadar güzel oluyor. Tebrik ederim. Rabia

Ruhi Pýnarcý OSTÝM Ankara 2011-06-06
Zevkle okudum.

Her zaman gönlümüzde yaþayacaktýr. Yüz yýlýn en büyük þairlerindendir. Kaleminize saðlýk.

Nurhayat FiDAN Çaðaloðlu-Ýstanbul 2011-06-05
Büyük üstat Nazým Hikmet

Nazýmýn eserleri yýllardýr günceliðini ve tazeliðini koruyor. Nazým genç kuþaklara örnek olabilen ve günümüzde ki gerçekleride gözler önüne seren büyük bir üstatdýr. Þiirlerini okumak ve anlamak kadar güzel birþey olamaz. Ýsmail bey Nazýmý onun kendi þiiri vatan özlemi çektiðini gayet güzel anlatmýþ.

Gönül 2011-06-05
Güzel

Ýþte o þiir her güzelliði ve özlemi anlatýyor. Yazýnýz sýkýlmadan okunacak ve gerçeðinde kendisidir.

Yunus Pirim Avcýlar/Ýstanbul 2011-06-04
O mavi gözlü büyük dev adam.......

Mavi gözlü dev.Nazým HikmetRan.Seni özledik can. Ran+can. yazým anlatým ve uyum mükemmel. Sayýn yazar kutlarým. Nazým'ýn bu ülkede sadece bedeni sürgün edilmedi. Ruhu, benliði, düþünceleri ve o güzelim þiirleride sürgün edildi.Nazýmý anlamak bilgi ve kabiliyet anlayýþ ister. Ölüm yýl dönümünde onu o mavi gözlü devi ele alýp iþlediðiniz için çok teþekkürler.

Haluk Beyoðlu 2011-06-04
Nazým yol arkadaþýn olsun

Mavi gözü ele alýp yazan güzel gözlü insan Ýsmail beye teþekkürler. Nazým yol arkadaþýn olsun. Selamlar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır