KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEçMN HAYýRLý OLSUN TüRKYEM!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SEçMN HAYýRLý OLSUN TüRKYEM!

Seçimin hayýrlý olsun Türkiyem!

Ýþte geçim,

Ýþte seçim…

Sabah, erkenden sandýða gideceðiz.

Bizi yönetecek yeni hükümetin temelini atacaðýz.

Beþ yýl…

Kolay deðil.

Beþ yýlda meclise yeni yüzler girecek…

Beþ yýlda ülkemiz hakkýnda alýnacak yýðýnla kararlar olacak…

Anayasa,

Ýnsan haklarý,

Cumhurbaþkanlýðý seçimi,

Belki baþkanlýk sistem,

Terör sorunu,

Eðitim,

Ana dilde özgürlükler…

Ve bunun gibi daha nice göreceðimiz, duyacaðýmýz konular gün ýþýðýna çýkacak…

Ýþte bu konularýn aydýnlýða çýkmasý adýna,

Kabul edeceðimiz, etmeyeceðimiz, bu ve bunun gibi konularýn açýklýða kavuþabilmesi için oy kullanmaya gideceðiz.

12 milyona yakýn iþsizi ile ülkemiz sandýða gidiyor.

Ýntibak yasasýný bekleyen ve maaþ kuyruðunda kalbine yenik düþen dokuz milyon emeklimizle,

Bankalara ödeyemediði kredi borçlarýyla icralýk olan esnaf ve sanatkarlarýyla,

Mahsulünün fazlasýný tarlada çürümeye terk eden çiftçilerimizle,

Ýthal ürünler karþýsýnda teslim bayraðýný çeken sanayicimiz ve iþ adamlarýmýzla seçime gidiyoruz.

Gidiyoruz da gidiyoruz…

Bütün bu sorunlarýn üstesinden ben gelebilirim veya gelebileceðine inanan,

Yeni hükümetimizi tayin edeceðiz…

Bugün yazýmý uzun tutmak niyetinde deðilim.

Sadece minik hatýrlatmalar ve gözle görülen bir iki detaya deðinmek istedim…

Vurgulamak istediðim bir iki detay þudur;

Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaþlýk görevidir.

Herkesin ama herkesin, mazereti olanlarýn haricinde, mutlaka ülkenin idare edilmesi adýna sandýða gitmesi gerekmektedir…

Ülkemizin idaresine katkýda bulunmak adýna tercihimizi kullanmak zorundayýz.

Bu güzelim coðrafya hiçbir dünya ülkelerinde yoktur…

Bir eli Avrupa da, diðer eli Asya’da olan kaç ülke var sizce?

Ýþte bu nedenledir ki,

Bir eli Avrupa da, diðer eli Asya da olan bu güzel ülkemizin,

Avrupa ve Asya ülkelerinde söz sahibi olabilmesi,

Bu kýtalar da ki ekonomik pazarda yerini alabilmesi adýna sandýkta buluþmalýyýz.

Sandýða gidin…

Seçme ve seçilme hakkýmýz olan ve beþ yýlda bir kere bizlere hak tanýnan o deðerli oyumuzu, mührü yakýþan yere vurarak ülkemiz hakkýnda sizlerde bir oyunuzla söz sahibi olabilesiniz.

Emekçi, elleri nasýrlý olan halkýmýz, düþüncesi güzel olan yere tercihlerini kullanacaklardýr.

Seçimin hayýrlý olsun Türkiyem!

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6333 Defa Okundu
2011-06-11

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNeþe Karabacak 2011-06-12
Kýlavuza gerek yok ki köy ortada!

Ýsmail bey yazýnýzdan dolayý kutlarým. Görünen köy kýlavuz istemez ki zaten. Adana'dan selamlar

Özlem Yiðit Ank. 2011-06-12
Mükemmel

Tek kelime ile mükemmel. Baþka ne olsun caným.

Ceyda Tek 2011-06-11
Güzel yazmýþsýnýz

Ýsmail bey yazýnýz çok güzel.

Haluk 2011-06-11
Barýþ içerisinde kavgasýz bir seçim olsun

kavgasýz gürültüsüz ve barýþ içerisinde bir seçim olsun isterim. Yazdýklarýnýzda haklýlýk payýnýz çoktur.

Derya 2011-06-11
hayýrlý olsun

Hayranlýkla okudum. Eline koluna diline saðlýk. Bu seçim ülkemize hayýrlara vesile olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır