KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AþýKLýK GELENEðNDE NE VARDýR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         AþýKLýK GELENEðNDE NE VARDýR?

Aþýklýk geleneðinde ne vardýr? 

Mahlas Alma
Rüya Sonrasý Aþýk Olma. (Bade içme)
Usta - Çýrak
Atýþma - Karþýlaþma
Leb - deðmez (dudak deðmez)
Aský (muamma)
Dedim - Dedi Tarzý Söyleyiþ
Tarih Bildirme
Nazire Söyleme
Saz Çalma.
 
Bütün bunlarý bir araya getirildiði vakit aþýklýk mertebesine ermiþsinizdir.
 
Ýslamiyet öncesi Türk edebiyatýnda ozanlarýn kahramanlýk konulu destanlar söylediðini biliyoruz.
 
Bu da Türk edebiyatýnýn, Türk kültürü içindeki sürekliliðini ortaya koymaktadýr.
 
Prof. Dr. Erman Artun bir araþtýrmasýnda aþýklýk geleneðinden þöyle bahsetmektedir.
 
Âþýk edebiyatý, ozan-baksý edebiyatý geleneðinin Ýslâmiyet ten sonra tasavvufî düþünce ve Osmanlý yaþama biçimi ve kabulleriyle birleþmesinden doðmuþtur.
 
Önceleri dinî-tasavvufî halk edebiyatý olarak geliþen millî Türk edebiyatý 15. yüzyýlýn sonlarýndan sonra sosyal ve siyasî nedenlerden dolayý yeni bir oluþum içine girerek âþýk edebiyatý olarak þekillenmeye baþlamýþtýr.
 
Bunda üç süreç etken olmuþtur. Bunlar: kutsallýktan arýnma, kültürel farklýlaþma ve halkýn yeni coðrafyada yerleþik düzenle bireyselleþmesidir.
 
Bir diðer tarifi de vardýr ki o da þudur;
 
Bir toplulukta eskiden olmalarýndan ötürü saygýn tutulup, kuþaktan kuþaða iletilen kültürel kalýntýlar, alýþkanlýklar, bilgi, töre ve davranýþlar olarak ifade edilen aþýklýk geleneði diðer kültür deðerlerinde olduðu gibi, belirli bir iþlevi yerine getirmek, bir ihtiyacý karþýlamak üzere geleneksel kültürün yarattýðý kültür deðeridir.
 
Halk þiirinde aþýklarýn þiirlerini dörtlük düzenine göre söylemesi gelenektendir.
 
Yine dörtlük düzeninde hece ölçüsünü ve bu ölçünün yedili, sekizli, on birli olanlarýný kullanmalarý geleneðin belirgin örneklerindendir.
 
Ve aþýðý sazý…
 
Yani olmazsa olmazlarýndandýr.
 
Saz, aþýk için ilhamý kamçýlayan bir alet olup aþýklýk geleneðinin en önemli unsurlarýndan biridir.
 
Aþýklýk geleneði ile ilgili yazýlýp, söylenecek daha bir çok ana fikir ve görüþler mevcuttur.
 
Söz, bu güzel gelenekten açýlmýþken.
 
Ozan Þeref Taþlýova’nýn “dünya deðirmendir” sözleriyle yazýmýza noktayý koyalým.
 
Dünya deðirmendir insanlar tahýl
Ekilir biçilir un olur gider
Cesedi gezdirir baþtaki akýl
Bire saygý duyan bin olur gider
 
Her insanda ayrý ayrý hal vardýr
Çiçek sarý üzerinde bal vardýr
Önümüzde gidilecek yol vardýr
Ömür bitiminde sal olur gider
 
Þeref der ki iki düþün bir söyle
Elinden geldikçe insanlýk eyle
Bu dünyanýn iþi böyledir böyle
Kimi fakir kimi han olur gider
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5270 Defa Okundu
2011-06-27

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRabia 2011-07-01
Kutlama

Babamda çok severdi aþýklarý. bu güzel kültüre önem verdiðin için sizi kutlarým Ýsmail bey . selamlar. Rabia

Emin Simav 2011-07-01
Yazýnýz çok güzel

Þeref Taþlýova'ya mevlam güzel ve uzun ömür versin. Aþýklýk geleneðine çok emekleri olmuþtur. Güzel bir yazý.Baþarýlar.

Nezir Selim 2011-06-29
mükemmel

Yazar bey siz kutlarým. Bizlere kimse böyle anlatmamýþtý. Emeðine saðlýk

soykan 2011-06-28
Bu geleneði biliyorsunuz

Hocam aþýklar topluma mal olan þahsiyetlerdir. Özellikle de doðu da yaygýn olan aþýklýk geleneði bu yöremiz insanýnýn vazgeçilmezi olmuþtur. Yazýný büyük bir zevkle okudum. Doðu kökenli olmanýz iþte bu güzel geleneði anlatmanýz üzere tescillenmiþtir. Aþýklara verdiðiniz deðeri kendim bizzat yakýndan biliyorum. Saygýlar hocam Soykan

Nurdan Öztanýk (Ilgýn-Konya) 2011-06-27
Çok sevindim

Bu yazýnýz da çok hoþ olmuþ. Aþýklar bayramý Konyada yapýlýrdý.Þimdi Karsta olmasýna çok sevindim. Hayýrlý olsun. Basýndan takip ettim. Selamlar memleketime.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır