KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASETN öZüNDE NE VARDýR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASETN öZüNDE NE VARDýR?

Siyasetin özünde ne vardýr? 

Karþý partinin açýðýný bulup, halka karþý pasifize etmek…
 
CHP sözünden dönen parti olmadý…
 
Uzlaþtý.
 
Hem de sonuna kadar.
 
Yemin konusunda çok güzel davrandý…
 
Eðer ki yemin konusu uzun uzadýya gitseydi,
 
CHP’li seçmen bile, iþi çok uzattýnýz gibi bir radikal tavýr takýna bilirdi…
 
CHP öz veride bulundu.
 
Ülkesi için,
 
Halkýn kafasýnýn karýþmamasý adýna uzlaþtý…
 
Bu saatten sonra,
 
Polemik yaratmanýn bir anlamý da yoktur.
 
Seçim bitmiþ, yeminler edilmiþtir.
 
Sýra da yýðýnla yapýlacak iþler vardýr.
 
Yeni anayasa masaya yatýrýldýðý gün;
 
CHP ve MHP nin rolü çok büyük olacaktýr.
 
Çünkü baþta iktidar partisi olmak üzere dört parti seçmenini mecliste temsil etmektedir.
 
Bunun yaný sýra sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler derken halkla haþýr neþir olan birçok insanlarýn da görüþlerine ve desteklerine ihtiyaç duyulacaktýr.
 
Anayasa bu…
 
Hazýrlanmasý konusunda her kesin bir birine ihtiyacý olacaðý kaçýnýlmaz bir gerçektir.
 
Siyasetin yapýldýðý platformlarda, sandalye sayýsý çok olanlar her þeyin üstesinden yalnýzca kendilerinin geleceðini zannederler.
 
Bu bütün dünya ülkelerinde böyledir.
 
Güçlü bir portre yaratarak, kalýn ve zengin bir çerçevede kendilerini görmeye baþlarlar.
 
Her iþin üstesinden yalnýzca kendilerinin geleceðini zanneder dururlar.
 
Oysa ki,
 
Her iktidar partisinin bir alternatifi vardýr.
 
Ana muhalefet partisi iktidarýn alternatifidir.
 
Muhalefeti olmayan, özellikle de ana muhalefetsiz iktidarýn olduðu ülkede demokrasiden bahsetmek çok gülünç olur.
 
Karla zararýn kardeþ olmasý gibi bir þey.
 
Ýktidar ve muhalefet…
 
Ülkenin idaresinde olmazsa olmazlarýndandýrlar.
 
Günlerdir herkesin merakla beklediði,
 
CHP’nin yemini ülkemize hayýrlý olsun.
 
Ýktidarýn ise yapacaðý iþler için kolaylýklar…
 
Hatta baþarýlar.
 
Büyük mecliste güzel ve seviyeli siyasetin yapýlmasý vatandaþ olarak ortak dileðimizdir.
 
Ýthalat, ihracat,
 
Siyasi iliþliler,
 
Ýnsan haklarý ve özgürlükler derken,
 
Uluslararasý arena da ve içeride,
 
Ülkemiz adýna yapýlacak yýðýnla hizmetler vardýr.
 
Herkesin çok mutlu olduðu ülkemizde,
 
Polemikler yaratmanýn kimselere fayda saðlamayacaðý gerçeði bilinmelidir.
 
Ne demiþtik?
 
Herkes mutlu…
 
Herkes rahat!
 
Huzuru bozan,
 
Bir tek engel yemin miydi?
 
O da ortadan sorun olmaktan çýktý.
 
Baþka daha ne olsun?
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4953 Defa Okundu
2011-07-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRabia 2011-07-15
youmum yayýnlanmadý

sayýn editör. kha idarecileri.yorumlarýmýz geç yayýnlanýyor. buna bir düzenleme getirin lütfen ama. yorumun yayýnlanmamýþ. rabia

Rabia 2011-07-15
Ýnan ki...

Temiz siyaseti özledik. Rabia

Sarýkýz Duran 2011-07-14
Uçuyoruz.

Ýnsanlarýn alým gücü çok güzel. Mutluluktan uçuyoruz.

Davut Doðrucu 2011-07-13
Daha ne olsun?

Herkesin belli oluyor hayatýndan memnun olduðu. hamdolsun hiç birimizin geçim derdi yok. Yeþil kartýmýz var. Kömürümüz hazýr. Doðrudan gelir desteði veriliyor. tarlalar on yýldýr nadasa býrakýldý. esnafýn iþleri þýkýr þýkýr. E baþka ne olsun.

Yalçýn Y. Kömürcü IÐDIR 2011-07-13
Mükemmel yazý

Baþtan sona sana katýlmamak elde deðil. Þiir gibi bir yazý. Mükemmelsin ismail bey

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır