KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EVRENSEL DEðER OLMAYAN Dýþ POLTKAMýZ

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         EVRENSEL DEðER OLMAYAN Dýþ POLTKAMýZ

Suriye’ye ültimatom veren iki ülke vardý.

ABD ve Türkiye.
 
Dýþiþleri Bankaný Davutoðlu, Esat’la görüþmeye gittiðinde reçeteyi yazýp önüne koydu…
 
Bu durum Mýsýr ve Libya için de geçerli idi.
 
Mübarek çekti gitti.
 
Kaddafi direniþte.
 
Esat ise saldýrgan tavýrla, “ip inceldiði yerden kopsun” gibi tavýr takýndý.
 
Bu ülkelerin liderleri sert biçimde uyarýlýr iken, kafamý kaldýrýp saða sola diðer ülkelere baktým…
 
Hiçbir Ortadoðu ülkesinin tepki göstermediðine þahit oldum.
 
Avrupa ülkelerinden çýt çýkmadý.
 
Rusya ise gayet sakin bir duruþ sergiledi.
 
Türkiye’nin evrensel deðer görmeyen dýþ siyaseti ayan beyan meydana çýkmýþ oldu.
 
Suriye konusunda Türkiye hakkýnda dünya devletlerinin açýklama yapmadýðý gözlemlendi.
 
Hele ki Amerika!
 
Ortadoðu macerasýna hevesli Nobelci Hussein  Barak …
 
Bahsi geçen ülkelere demokrasi getirmek adýna, kendi menfaat filizlerini ABD’nin lehine ekmeye hazýr duran Obama…
Irak’a bir bakýn.
 
Saddam yönetimi bahane edilerek camiler bombalandý.
 
Sunni direniþçiler hemen her gün ABD conilerine Irak’ý dar ettiler.
 
Ardýndan Þiiler... 
 
Mukteda El Sadr’ýn mücahitleri Amerikan birliklerine göz açtýrmadý…
 
Onlarýn hepsi Amerika’nýn sömürgeci olduðunu ve niyetlerini biliyorlardý.
 
Þimdi Büyük Ortadoðu Projesi için, sýrada ki ülke Suriye!
 
Ve bu oyuna alet edilmek istenen ülkemiz Türkiye !
 
Ülkemiz bu oyunlara gelmemeli…
 
Amerika ve Avrupa’dan yediðimiz kazýklarý gözler önüne serelim.
 
Kurtuluþ savaþý yýllarýna bakalým.
 
Fransa, Ýtalya, Yunanistan, Ýngilizler ve Ermeniler…
 
Ülkemizi dört bir yandan çembere alan bu birliklerle halkýmýz savaþýrken,
 
Þimdi bu ülkelerin ortak olduðu lobiye ve birliklerine girmeye çalýþýyoruz.
 
Amerika !
 
18 Haziran 1941 yýlýnda Ýkinci Dünya Harbi nedeniyle Türkiye’yi savaþýn uzaðýnda tutmak isteyen dönemin 2. Cumhurbaþkaný Ýsmet
Ýnönü, Almanya ile saldýrmazlýk anlaþmasý imzalamýþtý...
 
Ardýndan bakýnýz ne oldu?
 
Türkiye’yi kendi saflarýnda savaþa sokmak isteyen ABD bu anlaþmanýn sonunda Türkiye’ye Ýngiltere üzerinden yaptýðý askeri yardýmlarý kesmiþti.
 
Türkiye bir süre sonra Almanya’ya karþý Ýngiltere, Fransa ve ABD ile iliþkiye girmek zorunda kaldý.
 
Özellikle 1941 -1944 arasý ABD ve batýlý ülkeler Türkiye’yi Ýkinci Dünya Savaþý’nda kendi saflarýna çekmek uðraþýlarý bir sonuç vermedi.
 
Amerika nýn bizlere atmýþ olduðu ve geçmiþte ki kazýklarýna göz atmaya devam edelim…
 
Türkiye 23 Þubat 1945 tarihinde ABD ile yaptýðý anlaþmalarda (11 Mart 1941 tarihli ödünç verme ve kiralama kanunu) tavizler vermeye baþlamýþtý ama asýl ödün, 27 Þubat 1946 tarihinde yapýlan 10 milyon dolarlýk antlaþmaydý.
 
Antlaþmaya göre Türkiye, ABD’nin iþine yaramayan savaþ artýðý malzemeleri satýn alýyordu.
 
10 milyon dolar karþýlýðý alýnan malzemelerin ya fabrikalarý kapanmýþ, ya da üretimleri durmuþtu.
 
Böylece bu elde kalmýþ malzemeler için yüksek fiyattan yedek parça ithal etmek zorunda kalýyorduk.
 
Bu malzemelerin büyük bir kýsmýný kullanmadýðýmýz gibi, ithal ettiðimiz yedek parçalar için 4 - 5 kat döviz ödemiþtik.
 
Ýþte dost bildiðimiz (!) ABD’nin bize attýðý kazýk böyleydi.
 
Þimdi Suriye sýnýrýnda savaþ tam tamlarý çalýyor…
 
Ve Türkiye !
 
Hiç bir dünya devletlerinin sesleri sedalarý çýkmazken,
 
Savaþýn baþrolünü üstleneceðe benziyor.
 
Atatürk’ün þu sözlerini bir hatýrlayalým…
 
Milletin hayatý tehlikeye girmedikçe, çýkarýlan savaþ, savaþ deðil cinayettir.
 
Savaþýn bir millet için ne demek olduðunu, neler getirdiðini bilen, en acý ve açýk biçimde gören yaþayan Atatürk, kazanýlan büyük savaþlarýn ardýndan hep barýþçý bir siyaset izledi.
 
Türkiye barýþ için çaba sarf etmelidir.
 
Ülkemize dýþ siyasette yakýþan da bu olmalýdýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5369 Defa Okundu
2011-08-23

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAREnver Çöloðlu 2011-09-01
Bileðinin hakký ile

Ýsmail bey bileðinin hakký ile ulusal yazarsýn. Konuyu ince terinden yakalmýþsýnýz.

barbi 2011-09-01
Mükemmel

Bu siyasetin evrensel deðerini bilmeyen mi var? Dýþ siyasette sýnýfta kalýnacak bir yazýlý...Yazýnýz baþtan aþaðý mükemmel......

Nurcan Anamur 2011-09-01
güzel cevap yazarý kutlarým

Suriye ile bizleri düþman edenlere verilecek en güzel cevap bu makalede. Helal sana ismail bey.

CAN ÝZMÝRLÝ 2011-09-01
gerçektende öyle

Ýnþallah sonumuz hayýrlý olur .

Nur ZAN 2011-09-01
Gerçekten Süper Bi Makale

Sayýn yazar siz gerçekten harikalar yaratýyorsunuz yazýlarýnýzý severek okuyorum.Teþekkürler...

Soykan 2011-08-27
Soykan dan can yazara selamlar

Yine can alýcý konu iþlemiþsin sayýn hocam. Selamlar Soykan

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır