KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ERMENLERN AVUKATý SARKOZY...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ERMENLERN AVUKATý SARKOZY...

Ermenilerin avukatý Sarkozy... 

Sarkozy, Fransa’da yayýn yapan Le Figora gazetesine verdiði demeçte Ermenistan’ýn baþkenti Erivan’da “Pimi çekilmiþ bir el bombasý atacaðým” diyerek dikkatleri bir anda üzerine çekmiþti...
 
Ne idi bu pimi çekilmiþ el bombasý?
 
Sizlerinde tahmin edeceði gibi malumunuz asýlsýz ermeni soykýrýmý...
 
Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozy Ermeni iddialarýný onaylayarak,
 
“Türkiye’nin soykýrýmý gerçek. Görmezden gelemeyiz. Türkiye de bunu biliyor ama siyasi nedenlerle reddediyor...” Demesi ülkemiz ile Fransa’nýn arasýna adeta kara kedi girmesine neden oldu...
 
Kara kedi Ermenistan! Sarkozy bununla yetinmeyip Ermenistan’da Ermenice olarak söylediði “Bu bir soykýrýmdýr” sözü alkýþ toplamýþ...
 
Sarkozy, bu tavrý ile Ermenilerden yana tavýr aldýðýný ayen beyan belli etmiþ oldu...
 
Bizim siyasetçilerimize göre belki de bu bir talihsiz açýklama...
 
Ona göre diplomatik mesele ! Ermenistan’ýn Baþkenti’nde Türkiye aleyhtarý konuþmalara ben, talihsiz bir açýklama diyemem...
 
Bunun adýný koymaya kalkar isek Türk düþmanlýðýndan baþka bir þey deðildir...
 
Ermenistan’ýn avukatlýðýna soyunan kýrýþýk yüzlü Sarkozy’nin sadece ülkesinde devlet adamlýðýný yapmasýnýn mantýðý olmadýðý gibi tarih hakkýnda da bilgi fakiri olduðu da besbelli ortadadýr...
 
1915 de Ermenilerin Türkleri katlettiðini inkar ederek, bu olaylarý evirip çevirip Ermenilere mal eden bir siyasetçinin tarihi bilmemesi o ülke için utanç vericidir.
 
Asýl Fransa için talihsizliktir ve de utançtýr !
 
Hatýrlatmakta fayda vardýr ki,1914-1917 yýllarý arsýnda,Ermeni çetelerin Türk köylerini basarak, savunmasýz halký hunharca ve canice katletmeleri, Ermenilerin Türklere karþý sayýsýzca cinayet iþledikleri aþikardýr.
 
Muþ, Erzurum, Kars, Van... Daha nice illerimizde bunlarýn kalýntýlarý vardýr. Her yýl yapýlan kazýlarda Ermenilerin Türkleri köylerde bulunan mereklere insanlarýmýzý doldurup, ahýrlarda, açýk arazide diri diri yaktýklarý kaçýnýlmaz ve ispatlanmýþ gerçeklerdir...
 
Ermenistan’ýn avukatlýðýný yapan mösyö Sarkozy þunu bilmelidir ki, Adalet canileri korumak için kurulmamýþtýr.
 
Canileri cezalandýrmak için kurulmuþtur !
 
Ermenilerle sýcak münasebetlerin Fransa adýna birçok fýrsatlarý kaçýrabilir.
 
Mösyö Sarkozy yine þunu da unutmamalýdýr ki, Ermenilerin gerçek yüzü sevgiliniz Madam Carla’nýn yüzü gibi masum deðildir...
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3531 Defa Okundu
2011-10-08

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRabia 2011-10-13
Ýyi dokunmuþsunuz.

Hala siyasete atýlmamanýza þaþýrýyorum. Daha ne bekliyorsunuz? Bu iþ sizin iþiniz. Harbi insansýnýz. Lafý gevelemeden pat diye yapýþtýryorsunuz. Ýnanýn sizi siyaset arenasýnda görmek isterim. Selamlar Rabia

MÖSYÖ SARKOZY 2011-10-12
DEDÝÐÝME BÝN PÝÞMANIM

BAY ÝSMAÝL, BENÝ FENA ÞEKÝLDE NAKAVT ETTÝN. DOÐDUÐUMA PÝÞMAN ETTÝN. BÜYÜKSÜN ABÝÝÝ... SARKOZY FRANSA CUMHURBAÞKANI

Soykan 2011-10-10
SOYKANDAN HOCAMA SELAM

SENÝ SEVMEYEN ÖLSÜN HOCAM. FÝÞEK GÝBÝ BÝR YAZI. SOYKAN

Muabbet Esen 2011-10-09
Müslüman Türkleri Ermeniler katletti

Ermenilerin yaptýklarý soykýrýmlarý gelip yerinde görmesi gerekenler varken sarkozy neden ermenilerin gönüllü avukatlýðýna soyundu anlamak çok güç. bu iþi tarihçiler bulup gün ýþýðýna çýkardýlar zaten. öküzün altýnda buzaðý aramanýn ne gereði var ki? Müslüman Türkleri Ermeniler 1900 lü yýllardan bu yana katletmiþlerdir.Ýsmail bey çok güzel deðinmiþ. Güzel yazmýþ.

Nurettin FARÝZOÐLU Ankara 2011-10-09
En güzel cevap.

Aslansýn sen. Ýþte böyle! Sarkozy ye verilecek en güzel diplomatik cevap.

Bülent Dilim 2011-10-08
Dostumuz yok düþmanýmýz çok.

Türkün Türkten baþak dostu yoktur.Bunu unutmamak gerekir. sarkozyden dost olsa olsa ermenilere olunur.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır