KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AMERKALý YERLLERN AHý...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         AMERKALý YERLLERN AHý...

Amerikalý yerlilerin ahý... 

Dünyada yaþan kaç kiþi varsa hepsi çok iyi biliyor...
 
Amerika’nýn gözü arap petrollerinde.
 
Filistin’den baþlayýp, Lübnan’a kadar halklarý bir birine düþürdüler.
 
Bu ülke halklarý yýllarca kana bulandý.
 
Ortadoðu’daki minyatür Amerika olan Ýsrail devleti ise Araplarýn yaþamýþ olduðu bu coðrafyada sayýsýzca cinayetler iþledi.
 
Kutsal sayýlan topraklar ise Ýsrail’in umurunda deðildi...
 
Sadece ellerinde bulunan sudan bahaneleriydi.
 
Gazze’nin sadece müslümanlar için deðerini çok biliyorlardý.
 
Amaçlarý sadece bu yarým ada da ki petrollere el koyup, sonradan müslümanlar üzerindeki baskýlarýný artýrarak Büyük Ortadoðu hayallerini hayata geçirmekti.
 
Gösterime girecek filmin senaryosu aynen böyle !
 
Bütün bunlarýn baþýnda ise malumunuz Amerika var.
 
Ortadoðu’da ki bu geliþmeleri izleyen diðer bir ülke ise Ýran!
 
Amerika’nýn belalýsý...
 
Adeta korkulu rüyasý !
 
BOP projesi’nin ayak baðý...
 
ABD ise Ýran rejimini ve yönetimini muhalifler yaratarak çeþitli bahanelerle yýkmayý planlýyor.
 
Ýran bunun da farkýnda...
 
Ahmedinejat’ýn ufak tefek fiziðine aldanmayýn.
 
ABD’ye kafa tutan tek lider...
 
Ýçinden gelerek, direktif verir gibi Amerika’ya hodri meydan okuyor...
 
Saadete gelecek olur isek,
 
Barak Obama düþünceli...
 
Akþam saatinde raký balýða davet etseniz, hayýr demeyip hemen atlayacak vaziyette...
 
Efkarlý mý efkarlý...
 
Amerika senatosuna karþý sorumluluðunu biliyor.
 
Muhaliflerine nasýl yanýt vereceðini kara kara önüne koyup düþünüyor.
 
Ýran’ýn korkusundan geceleri uyuyamayýp Meksika tekilasý yuvarlayýp yatýyor...
 
Amerika’nýn bu tutumuna karþýn düþüncelere dalan diðer bir ülke ise Türkiye.
 
Aþaðý sakal,
 
Yukarý býyýk misali;
 
Düþünüp duruyor.
 
Ülkemiz de ise halk arasýnda sýkça konuþulan Türkiye - Ýran iliþkisi...
 
Ýran konusunda ülkemizin tutumu ve Türkiye Ýran iliþkilerinde nasýl bir ivme kazandýracaðý ise kafalarda soru iþaretlerine de neden oluyor.
 
Müttefikimiz ABD...
 
Komþumuz Ýran...
 
Ne olacak bu filmin sonu?
 
Diye, herkes bir birine sora dursun,
 
Yýllar öncesinden bu yana Türkiye Ýran’a karþý iyi bir komþuluk yaptý denilebilir...
 
Ya Ýran?
 
Mollasý, aydýný, hacýsý, hocasý ayný görüþteler…
 
Dünya Amerika’nýn deðil,
 
Dünya insanlarýn...
 
Böyle diyorlar.
 
Eee haksýzda deðiller yani...
 
Amerikalý Yerlilerin ahýdýr bu… Ne mi ? ÝRAN !
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3834 Defa Okundu
2011-10-15

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDr. Baki ÝZMÝR 2011-10-16
Konu kýsa ama güzel olmuþ

Akýcý, düþündürücü, harbi yazýlmýþ bir konu. Tespitleriniz gayet yerinde buluyorum. Amerika emperyalimine son vermek arap yarýmadasýný sömürgeci devletlerden arýndýrmak adýna bilgilendiren konular var. Kýsa ama öz olmuþ. Kutlarým sizi

Jale 2011-10-16
müslümanlarýn ahý bir gün çýkar

Ýnadýna yaz ismail abi. Dünyayý kene gibi emip sömüren amerikaya yaz. müslümanlarýn ahýnýda aldý kýzýlderililerin ahýnýda aldý bu amerika.

Eylem 2011-10-16
En güzel pazar yazýsý

Pazar gününün en güzel yazýsý.

selçuk 2011-10-16
Doðru Demiþler.

Amerika iranla baþ edemez. Iraka aklýllarý gitmesin iran güçlü devlettir. iranýn baþýnda amerikanýn getirdiði saddam gibi yüreksiz bir lider yokki. Ahmedi Necat yüreklidir. Amerikayý korkutan devlet adamýdýr. Doðru demiþler dünay insanlarýndýr.

HÝLMÝ BATIK BUCA ÝZMÝR 2011-10-16
HELAL OLSUN SANA

KAFKAS HABER AJANSININ GÜLÜSÜN. VARLIÐIN YETER ÝSMAÝL ABÝ. HELAL OLSUN SANA. HÝLMÝ BATIK BUCA ÝZMÝR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır