KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DüþMAN BELLDR, ÝZ SüRüLMüþTüR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DüþMAN BELLDR, ÝZ SüRüLMüþTüR

Düþman bellidir, Ýzi sürülmüþtür 

Çok eski bir Türk Atasözü der ki,
 
“Gavurun ekmeðini yiyen, gavurun kýlýcýný sallar...”
 
Yani, kiþi geçimini kimden saðlýyorsa,
 
Kimin hizmetinde ise,
 
Ne kadar merhametsiz ve acýmasýz olur ise olsun,
 
Ne kadar fikirleri uyuþmazsa uyuþmasýn onun yanýnda olur;
 
Onun isteklerini yerine getirir.
 
Askerimizi vuranlar, gavur kapýsýnda beslenip; vatanýmýza, askerimize var gücü ile saldýrýyor.
 
Bu atasözü iþte bunu anlatýyor.
 
Bunu baþka tarifi olamaz...
 
Silahlý terör örgütünü besleyen ülkeler gün ýþýðý gibi gözler önündedir.
 
Bu bir savaþ ve olaðan üstü durumdur.
 
Amerika’da ki 11 Eylül saldýrýsýna bakýnýz;
 
Kuleler vurulurken,
 
ABD Baþkaný Bush anýnda jet bir açýklama yaptý.
 
“Bunu her kim, hangi ülke yaptýysa, bu bir savaþ ilanýdýr...”
 
Dediðini daha bugünmüþ gibi hatýrlýyorum.
 
Daha dün gibi hatýrladýðým bir diðer olayda þudur,
 
Ülkemize,
 
askerimize,
 
öðretmenimize,
 
saðlýk çalýþanýna,
 
kamu görevlilerine,
 
kamu araç gereçlerine ve kamuya ait binalara yapýlan saldýrýlarýn yirmi yýldan fazladýr ki, ardý arkasý kesilmedi...
 
Peki bu kadar çok saldýrýlarý hangi ülke sinesine çekebilirdi?
 
Irak yönetimi birinci derece bu iþlerden sorumludur.
 
Kendi sýnýrlarýnda olup bitenlere seyirci kalan kaç ülke vardýr sizce?
 
Irak’ýn mevcut yönetimi, kuzey Irak’ý yýllarca gözetleyip denetlemiþ olsaydý, bu hain saldýrýlar belkide duracaktý.
 
ABD’li Hillary Clinton, Türk askerlerinin Irak’ýn kuzeyine girdiðini duyunca,
 
Türkiye’nin kendini savunma hakký vardýr diye açýklama yaptý.
 
Bayan Clinton’dan imzalý kaðýt alýp da girseydik, demeye getiriyor iþimizi...
 
Ülkemizin baþýna bela olan bu canileri, kalleþleri, ihanetçileri; bu açýklamayý yapan ülke besliyor.
 
Irak yönetimini besliyor, Barzani’yi besliyor...
 
Ýki gökdelen vurulunca savaþ nedeni olabiliyor.
 
Misak-i Milli sýnýrlarýmýzý geçip askerimizi vurmak savaþ ilaný deðil midir?
 
Savaþýn ayrýsý gayrýsý olabilir mi?
 
Ülke topraklarýna göz koymak savaþý gerektirir.
 
Ülke askerine saldýrmak birinci derece savaþ ilanýdýr.
 
Terör örgütü hangi ülkede barýnýyor ise o ülke bu iþlerden kat’i suretle sorumludur.
 
Kimse kimseleri kandýrmasýn.
 
Mehmetçiðimizin katilleri birinci dercede eli kanlý terör örgütü, ikinci dercede Irak yönetimi ve ABD’dir.
 
Artýk hikaye dinleyecek halimiz kalmamýþtýr.
 
Artýk analarýn yüreðinde yað kalmamýþtýr. Evlat acýsý ile eriyip gitmiþtir.
 
Düþman bellidir...
 
Ýzi sürülmüþtür.
 
Hedef için koordinat mý istiyorsunuz?
 
Baðdat!
 
Hedefin onikisi.
 
Çek restini, ver ültimatom...
 
Taþ üstünde taþ, MEHMETÇÝÐÝMÝN KANI yerde kalmasýn!
 
Bakýn bakalým, canileri inlerinden çýkarýp, kendi elleri ile ülkemize nasýlda teslim ediyorlarmýþ, göreceksiniz.
 
Daha sonra 20 yýllýk film, 15 aylýk süreden sonra vizyona yeniden girecektir...
 
Ve büyük bir coþkuyla,
 
Baþýn saðolsun ülkem, demeyip;
 
Bar baþýna ülkem diyeceðiz !
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3652 Defa Okundu
2011-10-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARPýnar ÜSKÜP Erzurum/ Kayakyolu 2011-10-23
Yazýnýz 10 numara!

Ýsmail bey Irakýn düþman olduðu yýllar öncesinden belliydi. Kutsal topraklara giden vatandaþlarýmýza az çektirmediler bunlar. Barzani Amerikanýn adamý. Ne dese onu yapýyorlar. Kukla devletten dost olunmasýný beklemek hata olur. Yazýnýz on numara, baþarýlar diliyor Erzurumdan selamlar gönderiyorum.

Murat Beþparmak Almanya 2011-10-23
ÝSMAÝL BEYÝ KUTLARIM

Ýsmail bey senin Allahýna kurban olayým. Aðzýndan bal akmýþ. Gurur verici bir yazý. Mevlam askerlerimizin yar ve de yardýmcýsý olsun.seni caný ve de gönülden kutluyorum. Karslý olarak seninle gururu duyuyorum.
Selamlar

Nuri Yapýþ Demetevler 2011-10-23
Vallahi doðrudur.

Ýsmail bey yazýnýzý beðendim. Keþke her þey sizin dediðiniz gibi olsa. Askerimizin kaný yerde kalmasýn. Baðdatý vurmak lazým. Bak ozamana iþler nasýlda yoluna girer. Terörü besleyenler orada.Doðrular bunlar.

Ali 2011-10-23
Ýsrailde kalleþ

Sayýn yazar Irakýn desteði var. Ýsrailinde kalleþler katkýsý büyük.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır