KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR KADýN TANýDýM...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BR KADýN TANýDýM...

Bir kadýn tanýdým... 

Kara gözlü bir kadýn!
 
Genel seçimler öncesi,
 
Kars tan 200 ün üzerinde milletvekili adayý vardý.
 
Hepsinin gayeleri, Kars tan milletvekili seçilip, mecliste Kars ý temsil etmekti...
 
Her þey Kars içindi...
 
Parola 36 ydý.
 
Kimisi hayvancýlýk için çaba göstereceðini,
 
Kimileri buralarýn kalkýnabilmesi adýna ve haksýzlýða karþý,
 
Çalmayacaklarý kapýlar býrakmayacaklarýný,
 
Hatta kendilerini Kars insaný için feda edeceklerini söylüyorlarý...
 
Daha neler neler...
 
200 den fazla milletvekili aday adaylarýndan bahsediyoruz.
 
Kars ýn vekil adaylarýndan!
 
Temayülden, ön seçimlerden sonra Ankara ya jet hýzýyla gidiverdiler.
 
Listelere girebilmek için baþkentte bir birleriyle yarýþtýlar.
 
Adaylar açýklandýktan hemen sonra,
 
Ertesi günü, her þey Kars için diyen adaylarý bir daha buralarda gören olmadý.
 
Saadete gelip devam edeyim,
 
Kars ta bir dizi çekildi.
 
Bu dizi nerede ve nasýl çekildi, bilen yok!
 
Aksine gören de yok!
 
Kocasýnýn baskýsýyla arkadaþýyla yatmasýný isteyen ve tecavüzünden kurtulmak için, bir genç kadýnýn iþlemiþ olduðu iki cinayet...
 
Ýktidarsýz koca Karslý, tecavüze yeltenen kocanýn arkadaþý da...
 
Tesadüf bu ya!
 
Tecavüze uðramak isteyen kadýn,
 
O da Karslý !
 
Yuh... Dedim...
 
Yuh ki ne Yuh!
 
Kars ý böyle çaðýn gerisinde gören, gösteren zihniyetlere de sadece yuh çekilir diye düþündüm...
 
Türk aile yapýsýna, Kars ýn gelenek ve göreneklerine, ananelerine, bu dizi ile resmen tecavüz yapýldýðý ayan beyan ortadaydý.
 
Peki sorarým,
 
Kars ý aþaðýlayýcý, küçük düþürücü, onuru ile oynayan sorumlu film þirketine, senariste ve yayýncý kuruluþa tepki vermesi beklenen,
 
Temayül fatihleri, ön seçim liderleri olan milletvekili aday adaylarýna burada görev düþmüyor muydu?
 
Hani her þey Kars içindi?
 
Kars sevdanýzdý!
 
Demek ki Kars ý sadece seçimden seçime seven,
 
Seçilemeyince tekmeyi vuran bir anlayýþmýþ bunlarýn ki!
 
Bir hafta oldu, belki olmadý;
 
Bir kadýn tanýdým...
 
Teni beyaz, gözü zeytin...
 
Kýlýðý kýyafeti bizim buralara uymayan ve yakýþmayan bir kadýn.
 
Terk edilmiþ bir þehirde, sarý yapraklar ortasýnda yürüyüp,
 
Baltýk mimarisi o güzelim binalarýmýzý lekeleyen,
 
10 dakika da Kars ý bitiren bir kadýn!
 
Evet,
 
Ben bir kadýn tanýdým...
 
Devlet memuru kondüktöre rüþvet veren bir kadýn !
 
Evet,
 
Ben bir kadýn tanýdým...
 
Yorgancýsý olmayan bu þehirde, yorgancý da çalýþan bir kadýn !
 
Evet, ben bir kadýn tanýdým...
 
Kars milletvekili aday adaylarýný sindiren,
 
Gýklarýný çýkartmaya fýrsat bile tanýmayan, kara gözlü bir kadýn!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4433 Defa Okundu
2011-11-19

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDeniz 2011-11-20
Polatýn þirketi ayýp etti.

Pana film çok ayýp etti. kurtlar vadisini izlemeyerek protesto edeceðim. kimsenin Karsýmýzý karalamaya hakký ve hukuku yoktur.Ýsmail beyin eline ve kalemine saðlýk.

Rabia 2011-11-20
Herkes kanadý zaten

Size yakýþanda buydu zaten ismail bey. selamlar Rabia

Suzi 2011-11-20
neredeler ????

aday adaylarý nerede? çoko prens almaya gitmiþler. seçim zamaný çýkýn, sorun var denince kars tan toz olun. yazara sevgiler.

Özlem 2011-11-20
güzel......

Kars bunlarý hak etmiyor. Yazýnýz için teþekkürler.

buroþ sukapý/kars 2011-11-20
seni verene kurban

aðabeyi inan karsýn gururusun. gazetecilik budur bence. tek kelime ile harika adamsýn

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır