KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AKýLLý DEL VE YUH!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         AKýLLý DEL VE YUH!

Akýllý deli ve yuh! 

Büyük bir kasaba da bir deli yaþarmýþ...
 
Kasabanýn tek delisiymiþ.
 
Zararsýz kendi halinde yaþar gidermiþ.
 
Yalnýz bu delinin bazý huylarý var imiþ...
 
O yýl kasaba da kim vefat eder ise cenaze merasimine katýlýr, onun için dua eder,
 
Bazý cenaze törenlerine katýlmayýp, yol kenarýnda durarak,
 
Omuzlarda taþýnan cenazeye yuh çekermiþ...
 
Kasaba halký bu duruma alýþýk olduðu için, "deli iþte" der iþin içinden sýyrýlýrlarmýþ.
 
Yýllar böyle geçerken,
 
O yýl kasabanýn en zengin kiþisi, en kelli fellisi vefat etmiþ.
 
Vefat eden zengin adamýn iri cüsseli iki oðlu varmýþ...
 
Oðullarý babalarýnýn cenaze hazýrlýklarýna baþlamýþ.
 
Cenaze cemaatin omuzlarýnda taþýnmaya hazýr bir vaziyette camiden alýnarak, mezarlýðýn yolu tutulmuþ.
 
Orta yerde kasabanýn delisini gören olmamýþ...
 
Herkes merakla delinin nerede olduðunu bir birlerine fýsýldayarak sorarken, tam mezarlýða varýldýðý esnada, deli orta yere çýkývermiþ.
 
Herkes pür dikkat delinin nasýl bir tepki vereceðini merak edip durmuþlar.
 
Ölen adamýn çocuklarý pirelenmeye baþlamýþ...
 
Deli tam o esnada " bu cenazeye yuhh ! " deyip dikkatleri üzerine çekmiþ.
 
Zengin adamýn çocuklarý, "bizim babamýza bu nasýl yuh çeker" deyip deliyi kovalamaya baþlamýþlar...
 
Deli izini bir süre kaybettirdikten sonra kasabaya geri dönmüþ.
 
Ölen zengin adamýn çocuklarý yemin edip, delinin öleceði gün, cenazesine yuh çekmeye ant içmiþler.
 
Aradan geçen uzunca zamandan sonra deli vefat etmiþ.
 
Kasaba halkýndan üç beþ kiþi delinin cenazesini kaldýrmak üzere camiye varýp,
 
Cenazeyi mezarlýða götürmek üzere tabutun altýna girip, mezarlýðýn yolunu tutuvermiþler.
 
Tam o esnada yemin edip, ant içen zengin adamýn çocuklarý " bu delinin cenazesine yuh... yuh!.." Deyip baðýrmýþlar.
 
Ýþte tam o esnada, omuzlarda giden deli, tabutun içerisinden aniden dikelerek, " Ben sizin babanýzýn gittiði niyette gidiyorsam bana da yuh ! "
 
Deyip tekrar tabutun içerisine uzanývermiþ...
 
Meðer kasabanýn delisi, kimin ne niyette ve nasýl gittiðini tahmin edebiliyormuþ.
 
Ýyiyi ve kötüyü ! Faydalýyý ve faydasýzý...
 
Elbette ki bu bir hikaye.
 
Ama akýllý bir delinin yaþadýklarýndan ve tahminlerinden ders çýkartýlacaðý güzel bir hikaye.
 
Ama ve amma, ülkemiz insanýnýn sýrtýndan milyar dolarlar kazanan, kazandýklarýný yurt dýþýnda ki bankalara bloka eden sahte vatan severlere,
 
Halkýný deðil de, popülizmi tercih eden, her kim ise o siyasilere,
 
En önemlisi, bu ülkenin nimetlerinden istifada edip, çoluk çocuðuna ekmek parasý götürüp ama nankörlük edip, arkadan vuranlara da sadece ve sadece yuh olsun !
 
Sözün kýsacasý, kim bu cennet vatan için, hangi niyette düþünüp ve hareket ediyor ise, onu kasabanýn delisine sað veya ölü havale ediyorum.
 
Yeniden görüþmek üzere...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3978 Defa Okundu
2011-12-11

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR



Sarýkýz Duran 2011-12-14
Mükemmel olmuþ

Hikaye ve vurgulanmak istenen mesaj çok güzeldi.

Rabia 2011-12-13
Zevkle okudum.

Bu adam deli olamaz. Zaten doðruyu konuþana deli diyorlar. Selamlar Rabia

Nazmiye DAÐLI Foça-Ýzmir 2011-12-12
mesajý anlamak çok önemlidir.

Kendini çok okutman þundan belli. Doðru yazý, doðru düþünce ve objektif olman. Bu yazý güzel mesajlar içeriyor. Deli ise tuzu biberi olmuþ. Zeki adamsýn vallahi.

Kadir 2011-12-12
deli mi? olamaz !

Böyle deliye can gurban.

Bade ÝÞÇi 2011-12-12
Güzel hikaye

Ýsmail bey nereden buluyorsun böyle anlam dolu hikayeleri? Bizim topluma örnek olacak güzel bir hikaye. Tabi okuyup anlayana. Söylemek istediðiniz o kadar net ve doðruki. Kutlarým sizi.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır