KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

2012 çN DüþüNDüKLERM

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         2012 çN DüþüNDüKLERM

2012 için düþündüklerim 

2011 yýlý acýsý ve tatlýsýyla sona erdi…
 
Kimimizde doldurulmasý çok zor olan derin izler býraktý.
 
Sevdiklerimizden ayrýldýk.
 
Deðer verdiðimiz çok þeyi kaybettik.
 
Bazýlarý ise çok mutlu olmuþtur geçen yýlda…
 
Mesela;
 
Çok para kazanmýþtýr,
 
Ev satýn almýþ, dayamýþ döþemiþtir…
 
Bir diðeri hayalindeki otomobilini, eskisiyle deðiþtirmiþtir.
 
Çoðu insan anne ve baba olmanýn mutluðunu yaþamýþtýr.
 
Daha da büyükler dede ve nine olmanýn hazzýný tatmýþtýr.
 
Bazýlarý için ise bütün bunlarýn hayali yeni girdiðimiz yýla kalmýþtýr.
 
Yani 2012 yýlýna…
 
Elbette ki herkesin hayattan mutlaka bir beklentisi olabilir…
 
Bu durum insanýn doðasýnda var olan bir dürtüdür.
 
Deðiþmesine ve deðiþtirilmesine kimse engel olamaz…
 
2012 yýlýna girer iken þöyle düþündüm.
 
Daha doðrusu aklýmdan uzunca geçti.
 
2012 de neler yapabilirim diye…
 
Aslýnda çok basit, aklýmdan geçenler.
 
Dostlarým vardýr, elini sýkamadýðým, sesini duyamadýðým…
 
Sanal ortamda yüzlerce dostum, arkadaþým.
 
Bunlarýn bütünüyle olmasa da olabildiði kadarýyla yüz yüze görüþmek ve hayatý gerçek anlamda paylaþmak isterim.
 
Bunun yaný sýra dostlarýma tavsiye ettiðim, kitap sayýsýný iki katýna çýkarmak…
Yani dolu dolu vakitlerimde bile mutlaka okumak.
 
Kendime ait zamaný kullanýrken, baþkalarýnýn da üzerinde hakký varmýþ gibi deðerlendirmek…
 
Haftalýk yazmýþ olduðum yazýlarýmda, ülkemizin güzelliklerini, tarihi ve turistlik mekanlarýndan sýkça bahsetmek…
 
Ajandama kaydettiðim notlarýn, siyasilerin vermiþ olduðu sözler gibi, örümcek aðý tutmamasýna özen göstermek,
 
Özellikle egomu, fantezilerimi, kontrol altýnda tutmaya,
 
Ailemin, dostlarýmýn, akrabalarýmýn üzerine eskisinden daha çok titremeye çaba göstermek…
 
Her þeyden daha da önemlisi, üzerinde hep beraber yaþamýþ olduðumuz coðrafya insanýyla empati kurmaya, fazla mesai harcamaya çok fazla özen göstermek.
 
Özen göstereceðim bir þey daha vardýr ki, eðitim kurumlarýna deðer veren kiþi ve kuruluþlarý kendi köþemde alýnlarýndan öpmek!
 
Peki sizlerin 2012 de yapacaðýnýz planlarýnýz nelerdir?
 
Hayýr iþlerine, eðitime vereceðiniz destekler için þimdiden teþekkür ediyorum.
 
Yeni yýlýnýz kutlu olsun !
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4016 Defa Okundu
2012-01-04

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMELEKLÝ GENÇLÝÐÝ 2012-01-07
karsýn ýðdýrýn meleklinin gururusun

GURURUMUZSUN ABÝ. SENÝ SEVÝYORUZ.

Kurtuluþ NAR Selim----Kars--- 2012-01-05
Yeni yýlýn kutlu olsun

Ýsmail bey 2012 sizede hayýrlara vesile olsun. Sevdikleriniz ile uzun ömürler diliyorum.

Þirin Tavukçu Derince 2012-01-05
Adam........

Tam gönül adamýsýn. Adam gibi adamsýn. Muhabbetle.....

Sarýkýz Duran 2012-01-05
Sizinde yeni yýlýnýz kutlu olsun

Ýsmail bey yazýnýzý büyük zevkle okudum. Söylemek istediðinizi gayet iyi anladým. Eðitime verdiðiniz deðer takdire þayandýr. Yeni bir yýla girerken çok düþünceli ve anlam dolu vurgular yapmýþsýnýz. Edindiðiniz dostluklarýnýzýn baki kalmasý dileklerimle bende sizin yeni yýlýnýzý kutluyorum. Sevgiyle kalýn.

Þemsi Uzunyol 2012-01-05
Selam

Hayýrlarla dolu bir yýl olsun. Selamlar

Ýnan Soysal Dikimevi / Ankara 2012-01-05
Mükemmel olmuþ

Kendinizin tespitleri fevkalede güzel. yaþamý paylaþmak, insanlarla kaynaþmak adýna güzel bir yazý.Ankaradan selamlar, sevgiler.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır