KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAD BEN DE TUTUKLA FRANSA!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HAD BEN DE TUTUKLA FRANSA!

Hadi beni de tutukla Fransa! 

Fransa’nýn küstahlýðýna karþý, halkýmýzýn gazetelerde ve sosyal paylaþým sitelerindeki tepkileri vardý.
 
Haksýz da deðillerdi.
 
Ermenilerin avukatlýðý oldukça aðýr bir görevdi.
 
Fransa elinden gelen Türkiye ve Türk düþmanlýðýný aleni ortaya koymuþtu.
 
Fransa’da yaþayan Türklere karþý jet hýzýyla özel kanun hazýrlandý.
 
Soykýrým yalanýný dillendiren hapis yatacak ve üzerine birde para ödeyeceklerdi!
 
Sarkozy’nin böyle davranmasýnda ki en büyük neden Fransa’da yaþayan Ermeni oylarýdýr denildi.
 
Peki Fransa’da yaþayan Türk oylarýnýn hesabýný kim yapacaktý?
 
Toplamý 3-4 milyonu bulmayan Ermenilerin, Fransa’da ki sayýlarý ne kadar olabilirdi ki?
 
Bunlarýn çoðusu Fransa vatandaþý bile deðildi.
 
Fransa ekonomisine katkýlarý bile yoktu.
 
Ermenistan’ýn Fransa ile ticari iliþkileri hemen hemen neredeyse hiç denecek kadar yoktu.
 
Ermeni diasporasýnýn Avrupa’nýn muhtelif yerlerinde yaþayan,
 
Lüks Hoteller de ve modern sitelerde ikamet edip,
 
Mezeleri havyar, içtikleri viskiden baþka hiç bir idealleri yoktu...
 
Ülkelerinde yaþayan Türkleri haymatlos gözünde gören Fransa,
 
Ermenileri ise kendi yurttaþý gibi görmeyi yeðlemiþti.
 
Asýl mesele nedir?
 
1914’den tutun, 1918 yýllarýna kadar Ermeni çetelerinin Türk köylerini basarak katlettikleri gerçeðini kendi meclisinden saklayan mösyö Sarkozy,
 
Hýristiyan lobisi oluþturup, faþist bir politika izlemektedir.
 
Türkiye küçük bir Asya ülkesidir...
 
Avrupa Birliðine giremez dediði anda her þeyi bitirmiþti zaten.
 
Ermenistan’ý da sormak lazýmdý, mösyö Sarkozy’e!
 
Ermenistan Avrupa ülkesi miydi?
 
Coðrafi olarak Ermenistan ile Türkiye’yi yer deðiþtirmiþ olsaydý,
 
Ermenistan Avrupa Birliði topluluðuna kuralsýz ve kaidesiz katýlmýþtý!
 
Ermenistan o vakit minik Asya ülkesi olmaktan çýkacaktý...
 
Onu da geçelim...
 
Ermenistan’ýn soykýrým yalaný ile ülkemizden tazminat ve toprak talebi vardýr.
 
Dini Hýristiyan olan ülkelerden bir bir onay alýp güçlerine güç kattýklarý vakit, kapýmýza dayanacaklarý kesindir.
 
Sarkozy’nin asýl hedefi budur! Hesabý bu yöndedir!
 
Ülkemizin doðusunu Batý Ermenistan olarak onaylamaktýr.
 
Sahte ve asýlsýz iddialarla Fransa parlamentosunu kandýran, kýrýþýk yüzlü Sarkozy’nin beyninden geçen böylesi kalleþ projedir.
 
Tabi ki bunu hayata geçirebilmesi için ise halk deðimi, ile “tapa lazýmdý.”
 
Asýlsýz Ermeni soykýrýmýný ülkesinde dillendiren, her kim ise, içeri atmayý göze alan Fransa’ya, gerekli yanýtý orada yaþayan Türk vatandaþlarýmýzýn vereceði kaçýnýlmazdýr.
 
Ýlkini ben vermek istemekteyim....
 
AB’ye aday adayý olan Ülkemiz adýna ve bir Türk vatandaþý olarak,
 
Haykýrarak baðýrýyorum...
 
ERMENÝ SOYKIRIMI YALANDIR!
 
1900 YILLARDA ERMENÝLER TÜRKLERÝ KATLETMÝÞLERDÝR !
 
TERÖR ÖRGÜTÜ ASALA’NIN KALLEÞÇE KATLETTÝÐÝ BÜYÜK ELÇÝLERÝMÝZÝN, ATEÞELERÝMÝZÝN HESABINI VERMEDEN
 
VE KARABAÐ’ DAN ÇEKÝLMEDEN,
 
SUÇLARINI ÝTÝRAF ETMEYENE KADAR ERMENÝSTAN’A KAPILARIMIZ KAPALIDIR.
 
BUNLARI SÖYLEMEK KONUÞMAK SUÇ ÝSE,
 
O HALDE;
 
HADÝ BENÝ DE ÝÇERÝYE AL SARKOZY, HADÝ BENÝ DE TUTUKLA FRANSA!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4632 Defa Okundu
2012-01-29

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDiren Turan 2012-02-01
Güzel bir yazý

Fransa ya ve yandaþlarýna güzel bir gönderme olmuþ. Haksýz olduklarýný bütün avrupa anlayacak. Sayýn yazarý kutluyorum.

Soykan 2012-01-31
Arkandayýz deðerli hocam.

Hocam arkandayýz. Seni seviyoruz deðerli hocam! Fransa senin kýlýna zarar veremez. Allah Türklerin yar ve de yardýmcý olsun.

Neþe Yalkýn Alanya 2012-01-30
Zavallý bunlar

Fransýzlarda o yürek varmý seni tutuklasýnlar? Baksanýza bir avuç ermeninin arkasýna sýðýnan zavallý bunlar. yazýnýz on numara. tebrik ediyorum.

Ýsmet 2012-01-30
Sana helal olsun

Can yazarým. Gerçek iþte böyle yazýlýr. Yüreðini ortaya koyduðun için sana teþekkürler ediyorum.

Katip Yýldýz ((Almanya)) 2012-01-30
Mükemmel olmuþ

fransa bu yaptýðý tutumuyla diðer ülkeler nezdinde de deðerini kaybetti. meksika bile bunlarýn bu yanlýþ politikasýný eleþtirdi. yazýnýzdan dolayý sizi kutlarým.

Sarýkýz Duran 2012-01-30
HARÝKA BÝR YAZI

HARÝKASIN ÝSMAÝL BEY. BU YAZIYA ÞAPKA ÇIKARIRIM. TÜRKÜN TÜRKTEN BAÞKA DOSTU YOKTUR.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır