KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HOCALý KATLAMý NEDR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HOCALý KATLAMý NEDR?

Hocalý katliamý nedir? 

Karabað Savaþý sýrasýnda 26 Þubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti nin Daðlýk Karabað bölgesindeki Hocalý kasabasýnda yaþanan Azeri sivillerin Ermeniler tarafýndan toplu þekilde katledilmesi olayýdýr.
 
10 bin nüfuslu Hocalý’da olaylar sýrasýnda yaklaþýk 3.000 Azeri bulunmaktaydý.
 
Saldýrýda ölenler hakkýnda verilen resmi rakam 613 kiþi olmakla birlikte, katledilen toplam Azeri sayýsýnýn 1.300 kiþi olduðu bilinmektedir.
 
Saldýrýlar sýrasýnda Hocalý’da yaþayan Ahýska Türkleri de evlerinde yakýlarak öldürülmüþtür.
 
Kadýn, çocuk ve yaþlýlar da dahil olmak üzere siviller katledilmiþtir.
 
Katliamýn ilk gecesinde sekiz aile bütün fertleriyle öldürülmüþ, 700’den fazla çocuk anne ya da babasýný kaybetmiþtir.
 
Yaralýlar ise 1.000’in üzerindeydi.
Peki hunharca yaþanan bu katliama dünya seyirci kaldý mý?
Bence seyirci kalmayý bir kenara býrakýn,
 
Karabað olayýna vakýf olmayan, bilmezlikten gelen yüzlerce devlet adamý olduðunu tahmin bile edebiliyorum.
 
Yaþadýðýmýz dünya da uyulmasý gereken insan haklarý evrensel beyannamesine sadýk kalmayan ülkeler bile bile bu katliama seyirci kaldýlar.
 
Acý sadece Azerbaycan’ýn deðildi…
Acý Türkiye’nin ve Türki cumhuriyetlerinin acýsýydý.
Acý ben insaným diyen herkesin acýsýydý!
Klasik bir deklarasyonla katliamdan acý duyduklarýný ilan eden Avrupa ülkeleri bu konuda baþtan aþaðý hatalýydý.
 
Baþta Fransa!
Umurunda bile deðildi bunca yaþananlar.
 
Sadece Fransa mýydý?
Elbette deðil!
Avrupa ülkelerinin genelinde ilgi alaka yoktu…
Ortada bir katliam vardý…
Savunmasýz siviller öldürülmüþtü.
Katliama duyarlý olan sadece Müslüman Türkler ve Müslüman ülkeler vardý...
 
Güzel ve sevindirici olan bir geliþme ise,
51 ülkenin parlamento temsilcileri, Endonezya daki Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Parlamentolar Birliði toplantýsýnda hocalý katliamýnýn "soykýrým niteliðinde" olduðu kararý almasý yüreklere biraz da olsa su serpmiþtir.
 
Yalnýz þu gerçeklerde unutulmamalýdýr ki,
Tarih bu olayý unutmayacaktýr.
Ýnsanlýk yaþanan bu cinayetten sorumludur.
Dünya sorumludur, Ermeniler sorumludur!
Sýrtýný dönen BM’ler sorumludur.
Ey Azerbaycan!
Ey Hocalý !
 
Acýnýz acýmýzdýr…
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4500 Defa Okundu
2012-02-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARH.KAMÝL 2012-02-24
Kutlarým

YAZINIZDAN DOLAYI KUTLARIM SÝZÝ.

layla 2012-02-22
eziz olasiniz

cox sag ol.her zaman eziz olasiniz

ozan ozan 2012-02-22
mekanlarý cennet olsun

Ýsmail abi seni kutluyorum. çok güzel bir yazý. Mevlam o güzel insanlara rahmet etsin. inþallah dünya ermenilerin nasýl bir mahlukat olduðunu anlar.

Katip Yýldýz Almanya 2012-02-22
Allah rahmet eylesin

Müslüman azerbaycanýn yanýnda olmaktan mutluyuz. hocalý þehitleine allahtan rahmet diliyorum.

Veysel 2012-02-22
ermenilerin gerçek yüzü budur iþte

Canilik ermenilere yakýþýr. ermeniler yapmýþ olduklarý sayýsýzca cinayetlerin bedelini bir gün ödeyecektir. tarih bunlarý affetmeyecektir.

Rabia 2012-02-22
unutmamýz imkansýz

hocalý þehitleri gönlümüzdedir.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır