KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEN DEðL, UZAMANLAR DA BöYLE SöYLüYOR.

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BEN DEðL, UZAMANLAR DA BöYLE SöYLüYOR.

Ben deðil, uzamanlar da böyle söylüyor. 

T.C. Anayasasý’nýn 42. Maddesi gereði kimse eðitim ve öðretim hakkýndan yoksun býrakýlamaz.
 
Ýlköðretim, kýz ve erkek bütün vatandaþlar için zorunludur ve devlet okullarýnda parasýzdýr.
 
Buraya kadar eyvallah!
 
Daha sonra, yeni çýkan kanunla,
 
Ýlköðretim, Türkiye’de 8 yýl sürmektedir.
 
Din dersleri zorunludur.
 
Ýlköðretim okullarýnýn kesintisiz 8 yýl olmasý 28 Þubat sürecini takiben 55. hükümet döneminde 18 Aðustos 1997 de zorunlu kýlýnmýþtýr.
 
Buraya kadar da eyvallah diyelim.
 
Peki ya kalite?
 
Burasýný hiç düþündünüz mü?
 
Cumhuriyetimizin ilk yýllarýna bakalým,
 
2 Mart 1926’da kabul edilen, “Maarif Teþkilatý Hakkýnda Kanun” eðitim hizmetlerini düzenlemiþtir.
 
Bu düzenlemeyle milli eðitim kontrollü bir yapýya dönüþmüþ ve kimselerin kafasý karýþmadan okul yolu tutmuþtur...
 
2012 Türkiye’sinde Türk eðitimi sistemi adeta garnitür salataya dönüþmüþtür.
 
Her önüne gelen kafasýna göre metot geliþtirerek eðitim camiamýzý alt üst etmiþtir.
 
Bir dönem din ve ahlak dersleri tercihli derslerdi.
 
Þimdi zorunlu hale getirilmiþtir.
 
Cumhuriyet dönemimdeki eðitimin kalitesini þimdilerde yakalamak imkânsýzlaþmýþtýr.
 
Daha model eðitimlere bakýnýz, çarpým tablosunu bilmeyen gençler ÖSS sýnavlarýnda maalesef sýfýr çekmiþlerdir.
 
Kredili sistem, ardýndan alttan ders alarak sýnýf geçmeler dereken, sonucu hüsranla biten sýnav sonuçlarý gözler önündedir.
 
Diðer önemli mesele ise anaokulu...
 
Yani okul öncesi eðitim.
 
Etti dokuz yýllýk eðitim.
 
Kusura bakmaz iseniz, bir daha “eyvallah” diyerek devam edeceðim.
 
Çok baþarýlý bir uygulama olmasýna karþýn yetersizdir.
 
Bu tezi ben savunmuyorum desem yalan olur...
 
Ben deðil uzamanlar da böyle söylüyor.
 
Çocuklarda çok iyi bir karakter analizi yapýlmasý gerekiyormuþ...
 
Çocuk hayatý boyunca bu analizler doðrultusunda yönlendirmelidir diyorlar.
 
Yani ki...
 
Bu sözcüðü ben çok ve de sýk kullanýrým...
 
Demem þudur ki,
 
Temel çok önemlidir...
 
Ana okullarýna el atýlmalý, üzerinde sýkýca durulmalýdýr.
 
Müzisyen olma becerisi olan bir çocuktan doktor olmasýný bekleyemezsiniz.
 
Özelikle de eðitim ve öðretimi bir birinden iyice ayýrt etmek gerekmektedir.
 
Aksi halde ne olur biliyor musunuz?
 
4+4+4= sonucunu bilmeyen gençlerden, öðrencilerden baþarý bekleyemezsiniz.
 
Beklemek zaten hata olur.
 
Tarih, nasýl tarihçilerin iþi ise,
 
Eðitim konusu da tamamýyla uzmanlarýn iþi olmalýdýr.
 
Ahkam kesmeye, söz düellosuna hiç gerek yoktur.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3731 Defa Okundu
2012-02-29

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRabia 2012-03-05
güzel bir yazý

Sizi kutlarým, çünkü eskilere deðer veren güzel bir yanýnýz var. Örneklerle gözler önüne serilen güzel bir yazý. selamlar. Rabia

Aða Yorgun 2012-03-04
Gözel yazýfsan

Ay ismayil bey biz uþahken mehtebin yolunu gözlüyürdük. Ýndi uþaðýmýzý dalýndan iteliye iteliye yolluyuruh. gaþenk yazýfsan. heyranam sana karagözlü balam. salamat galasan. Aða yorgundu...

Betül Kara Bursa 2012-03-04
Haklýsýnýz.

Tebrik ederim güzel bir yazý. Haklýlýk payýnýz çok.

binnur 2012-03-01
Rahat bir eðitim istiyorum

Eðitim camiasý dejenere oldu. Býrakýnda insanlarýn kafasý rahat kalsýn. Çocuklarýmýzdan bu þartlar altýnda baþarýlý olmasý imkansýz gibi gözüküyor.

bilge can 2012-03-01
evet çok doðru........

Ýsmail abi yazdýklarýna baþtan aþaðý katýlýyorum.

Demet 2012-03-01
Eðitim ehil insanlarýn iþidir.

Güzel bir yazý. Eðitimde facialar yaþanýyor. Çok haklýsýnýz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır