KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GAZETELERN MANþETLERNE BAKTýM

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GAZETELERN MANþETLERNE BAKTýM
Gazetelerin manþetlerine baktým
 
Gerçek istatistik budur dediðim tek haber vardý.
 
Gelir daðýlýmý çok adaletsiz…
Fakir ayakkabý, zengin araç peþinde.
 
Baþlýk aynen böyle!
 
Haberi okumaya devam ediyorum.
 
En yoksul 3 milyon 761 bin aile yýlda bir kez ayakkabý alýrken,
 
Ayný sayýdaki zengin aile yýlda 7 ayakkabý alýyor.
 
Yoksulun aldýðý araba sayýsý yalnýzca 377 olurken,
 
Zenginler 651 bin 144 araba alýyor.
 
Ve ardýndan ara baþlýk…
Barýnma zorluyor:
 
Türkiye’de en yoksul kesimi gýda,
 
Barýnma ve yakýt masrafý zorlarken,
 
Yüksek gelir gruplarý gýda yanýnda,
Araç alýmýna, kiraya, restoran ve kafelere kaynak ayýrabiliyor.
 
Zengin için gýda ile araç neredeyse ayný.
 
Bu gerçek bir istatistik!
 
Ülkemizde ki milli gelirinin kiþi baþýna 10 bin dolar olduðu uzmanlarca defalarca açýklanan söylemlerdir.
 
Oysaki ortada ki 10 bin dolardan ve milli gelirden yararlanan gece kondu sakinini gösteren bir uzmana rastlayamazsýnýz…
 
Her þey yolunda, ekonomi rayýnda, seyrine devam ediyor denildi.
 
Peki sormak lazým gelir ki,
 
Yýlda bir kez ayaðýna kýt imkanlarla ayakkabý alan vatandaþ rayýnda giden ekonomimize dahil midir?
 
Burasý çok mühim!
 
Ve düþünülmesi gereken konulardýr.
 
Ýþ dünyasý vatandaþýn elin de, avcun da, dibinde, köþesinde ne varsa hepsini almaya talip!
 
Öylesine cazip kampanyalar hazýrlanýp piyasaya sunuluyor ki,
 
Bütün serveti iki altýn bilezik olan kadýnlarýmýz kaptýrýveriyor kapitalist düzene baba yadigarý altýnlarýný…
 
Derin donudurcu; derken,
HD kalitesinde plazma ekran,
 
Sonra o ekranda izleyiveriyor Dominik Cumhuriyetinde ki rezilliði!
 
Ekonomimiz vatandaþýn dar günümün dayaðý dediði, dipte, zulasýnda ki altýnlarýnýn gün yüzüne çýkmasýyla seyrine kaldýðý yerden devam ediyor.
 
Yani þaha kalkýyor, þaha!
Halkýmýzýn çoðu ekranlarda gösterilen zikzaklý çizgilerden pek anlamaz…
Vatandaþ, kendi eline geçecek, geçimini saðlayacak paranýn ne kadar olduðunu bilmek ister.
 
Grafikler umurunda deðildir.
 
Sözüm ekonomiye yön veren, paramýzý kýr at gibi þahlandýran uzmanlara;
 
Günlükçü, yevmiye usulü çalýþan bir iþçiye, ekonomik büyüme ve kalkýnmadan veyahut para teorisinden bahsederseniz,
 
Size yanýtý þu olur:
 
Keþke o bahsettiðin paradan bende olsa da, susman için ne kadar gerekiyorsa sana versem, yeter ki sussan!
 
Yeniden görüþmek üzere
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11088 Defa Okundu
2012-04-16

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARhilmi batmaca susuz 2012-04-20
teþekkür

yazýnýzdan dolayý ve halkýmýzýn sesi olduðunuz için teþekkür ediyorum.

Görüþ Gönlüm - Hanak- 2012-04-18
Yeni eðitim sistemi de kafalarý karýþtrýyor

Sayýn yazar ülke gerçeklerine deðinmeniz iyide þu üç adet dörtlü eðitime de bir el atsanýz. Vatandaþýn kafasý harbiden karýþýk. Size zahmet olacak.

caner 2012-04-17
Yazara bravo....

Çok zeki insanlarýmýz olmasýna raðmen zar zor geçiniyoruz. Ya onlara olmasaydý halimiz nice olurdu? Yazara bravo....................

Mine Yoncalý KARS 2012-04-17
Evet yani

Alým gücümüz çok düþtü. Aylýk masraflarýmýzý taksitlerimizi ancakki karþýlýyoruz. Olan tüketiciye oluyor. Yazdýðýnýza baþtan aþaðý katýlýyorum.

NESLÝHAN (Antalya) 2012-04-17
katýlmamak elde deðil. kutluyorum

Ýsmail bey seni seviyoruz. Yazdýklarýnýz çok güzel. Tebrik ediyorum baþarýlarýnýn devamýný diliyorum.

Buroþ 2012-04-17
yaz babam yazzzz...

Vatandaþda para yok, parasý olandada insaf yok.Hayranam sana aðabeyican. Yaz gardaþ yaz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır