KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþASýN 1 MAYýS...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAþASýN 1 MAYýS...
Yaþasýn 1 Mayýs...
 
Tekliyor iþte çaðýn çarkýna okuyan çark,
Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak,
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak,
Sen de o dünyadansýn sýnýfýn bil safa gel,
Hava döndü iþçiden, iþçiden esiyor yel !
CAN YÜCEL
 
19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda baþlayan sekiz saatlik iþgünü mücadelesi…
 
Bu mücadele içinde doðdu 1 Mayýs.Kapitalizme karþý daha insanca yaþamak için…
 
Sosyal adalet mücadelesinin ve dayanýþmasýnýn simgesi olarak bu günlere dek geldi 1 Mayýs…
 
Bu mücadelenin yani,
 
1 Mayýs’ýn sahibi iþçiler kimlerdir?
 
Bu sual 19. yüzyýldan beri günümüze kadar intikal etmiþ bir konudur.
 
Kimine göre, iþçi demek her hangi bir mülkiyeti olmayan emekçi sýnýftýr.
 
Kimilerine göre ise, iþçi sýnýfý toplumun geçim araçlarýný her hangi bir sermayeden elde edilen kardan deðil, tamamýyla ve yalnýzca kendi emeðinin satýþýndan saðlayan emekçi bir topluluktur.
 
Birçok felsefi ve siyasi olarak düþünen insanlarýn doktrinlerinde ise proletaryadýr.
 
Ýþçi sýnýfý veya proletarya…
 
Bu söylem sadece sol jargonda kullanýlan bir deyim deðildir.
 
En geniþ anlamýyla emeðinden baþka satacak bir þeyi olmayan kiþidir.
 
Ve ne kadar düþünülse de, iþçi sýnýfý en gerçekçi sýnýftýr.
 
Ýþçi sýnýfýnýn önderi ve yol göstericileri olan iþçi sendikalarý ve konfederasyonlar, iþçilerin insanca yaþama istekleri doðrultusunda mücadelelerini sürdürmektedirler.
 
Bu haklý direniþ ve mücadeleleri yýllardýr devam etmektedir.
 
Ve aslýnda 1 Mayýs haklý bir zaferin kazanýmýdýr.
 
1 Mayýs Avustralya’ da doðdu ve bugünlere kadar geldi.
 
1 Mayýs 19. yüzyýldan bu yana uzanan uzunca bir süreçtir.
 
Kapitalizme, emperyalizme ve sermayeye karþý verilen haklý bir direniþtir.
 
Emeðe emekçiye sahip çýkmaktýr.
 
1 Mayýs iþçinin var oluþ günüdür.
 
Bütün iþçilerin birlik ve beraberliðini muhafaza ederek kapitalizme karþý dik duruþudur.
 
Ýþçinin satacak pazarlayacak hiçbir malý yoktur.
 
Emeði ekmeðidir.
 
Kar da boran da, tipi de hep onlar vardýr.
 
Ýþçinin gecesi gündüzü tatili de yoktur.
 
Emeklerini inkar edenlerin karþýsýna 1 Mayýsla geçmiþlerdir.
 
Emeðine ve sosyal haklarýna göz dikenlerden, günü geldiðinde hesabýný sormasýný da bilmiþlerdir.
 
1 Mayýs iþçinin sesidir.
 
Sesleniþtir.
 
1 Mayýs güzelliktir.
 
Mutluluktur,
 
Heyecandýr…
 
Ve 1 Mayýs…
 
Ýþçinin, emekçinin bayramý…
 
Sýnýfýný, sýnýfýnýn içerisinde yerini,
 
Emeðin en yüce deðer olduðunu bilen her iþçinin bu anlamlý bayramý kutlu olsun.   
 
Yaþasýn 1 Mayýs iþçi bayramý !
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4192 Defa Okundu
2012-04-30

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAROkyanus Arat (Ankara-Demetevler) 2012-05-03
Budur iþte 1 mayýs

Ýþte 1 mayýs budur.Senin yazdýklarýnýn hepsine katýlmamak elde deðil.

kardeþtepeli ümit 2012-05-01
helal olsun

ismail aðabeyi seni çok ama çookkk seviyorum. demokrat yazarým benim...................

BUROÞ KARS SUKAPI 2012-05-01
hayranam sana aðabeyican

SENÝ VERENE KURBAN AÐABEYÝCAN. KIRAL YAZARSIN. BAÞIMIN TACISIN.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır