KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NE çýKAR ATEþBöCEð SANSALAR BZ?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         NE çýKAR ATEþBöCEð SANSALAR BZ?
Ne çýkar ateþböceði sansalar bizi?
 
Descartes’ýn düþünüyorum o halde varým, demesiyle, insan yaþamýna önemli bir katký saðlamýþtýr.
 
Ýnsanoðlunun düþünmesiyle, düþündüðü þeyleri gerçekleþtirmesi ise kaçýnýlmaz gerçeklerdir.
Ýnsanlara aktarýlmak üzere birçok felsefi olarak düþünen yazar ve çizerler, yaþamýþ olduklarý yüzyýllarda bile insanlara hep öðüt ve nasihatlar vermiþlerdir.
 
Çalýþkan ol, dürüst ol, paylaþýmcý ol ve yalan konuþma, bugünün iþini yarýna býrakma, gibi…
 
Bunlarý düþünen, düþündükleriyle insan olduðunu, var olduðunu anlayýp, farkýna varan dünyanýn en zeki kiþileri olan insanoðluna aittir.
 
Ben bugün bu yazýmda rutin olaylara deðinmemek için özen gösterdim…
Bugün için býraktým;
 
Ete,
 
Ota,
 
Süte,
 
Yapýlan zamlarý…
 
Hintli yazar Rabindranath Tagore’ye kulak verdim.
 
Sizlerinde kulak vereceðini ve zevkle okuyacaðýnýzý tahmin ettiðim o güzel mýsralarý paylaþmak istedim.
 
Ama inanýn bu baþka bir türden.
 
Ne çýkar ateþböceði sansalar bizi…
 
Ýþte o dizeler:
 
Düþünüyorum da,
 
Sanýrým en büyük korkumuz olduðumuz gibi görünmek.
 
Yumuþacýk kalbimizin fark edilmesi,
 
Naif yönlerimizin keþfedilmesi,
 
Cesaretsizliðimizin anlaþýlmasý,
 
Korkularýmýzýn paylaþýlmasý
 
Sanki zarar göreceðimizin en büyük iþareti.
 
Kabuklarýmýzýn altýnda
 
Kendimizi saklamakta ne kadar da ustayýz.
 
Ve ne kadar güçlü korunuyoruz, kalkanlarýmýzýn ardýnda.
 
Hissedilmeden, el deðmeden, sevgimizi göstermeden.
 
Ýstiridyeler, deniz minareleri, midyeler.
 
Kirpiler ve kaplumbaðalar gibi.
 
Sahi koruyor mu bizi bu çatlamamýþ sert kabuk?
 
Kimse incitemiyor mu duygularýmýzý, inançlarýmýzý, benliðimizi?
 
Yoksa zarar mý veriyor bu ürkeklik, bu kabuk bize.?
 
Hissettiklerimizi gölgeliyor, yansýtmýyor mu gerçek kimliðimizi?
 
Duygularýmýzý bastýrýyor, el ele tutuþmamýzý engelliyor mu?
 
Eðer bir yýldýz gibi ýþýl ýþýlsam ve bir yýldýz kadar parlak.
 
Ne çýkar ateþböceði sansalar beni?
 
Belki en hoyrat yürek bile ateþböceðinin
 
O uçucu, masum, sevimli çocuksuluðuna
 
El kaldýrmaya kýyamaz?
 
Güçlü kapýlarýn arkasýna kilitlemesem kendimi,
 
Korkaklýðýmý, sevgi isteðimi
 
En insani yönlerimi kayýtsýzca sunabilsem
 
Bu sert kabuðun aðýrlýðýndan kurtulup
 
Bir kuþ gibi uçacaðým özgürce.
 
Anlaþýlacaðým ve bir ayna gibi yansýyacaðým
 
Karþýmdakine.
 
O da çözülecek belki.
 
Samimi ve güvenliksiz, silahsýz biriyle göz göze gelince.
 
Oysa bir görebilsek bunu.
 
Kalmadý böyle insanlar demesek.
 
Güven duygusuna bu kadar muhtaç olmasak.
 
Kýrýlmaktan korkmasak.
 
Ýncinsek, yaralansak.
 
Ne olur bir darbe daha alsak.
 
Yeniden açsak kendimizi, atabilsek o kabuðu.
 
Denesek.
 
Risk alsak.
 
Yanýlsak.
 
Fark etmez.
 
Tekrar tekrar býkmadan denesek.
 
Ve kucaklaþsak yeniden.
 
Týpký eskisi gibi.
 
Ne olduðunu anlayamadýðýmýz o on beþ yýldan öncesi gibi.
 
O zaman fark edeceðiz.
 
Ne kadar özlediðimizi birbirimizi.
 
Neler biriktirdiðimizi,
 
Kaybolan deðerlerimizi ne kadar özlediðimizi.
 
Beraber geldik beraber gidiyoruz oysa.
 
Vakit az, paylaþmak, sarýlmak için.
 
Yaþadýðýmýz coðrafya zor, þartlarý aðýr.
 
Yüreði daha fazla küstürmemek lazým.
 
Sýrtýmýzda aðýr küfeler, her gün katlanan.
 
Ve koþullar bir türlü düzelmeyen.
 
Sevgiye çok ihtiyacýmýz var.
 
Ufukta kara bir kýþ görünüyor.
 
Ancak birbirimize sokulursak atlatýrýz o günleri.
 
Kýrýn o sert, o aðýr kabuklarýnýzý.
 
Kurtulun bu yükten.
 
Korumuyor o kabuklar, aksine zarar veriyor bize.
 
Yalnýzlýða mahkum ediyor bizleri.
 
Hem hepimiz bir yýldýzýz.
 
Ne çýkar ateþböceði sansalar bizi?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5968 Defa Okundu
2012-05-04

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMÝNE (ÝSTANBUL) 2012-05-07
ÇOK GÜZELDÝ

YAÞAMI PAYLAÞMAK ADINA GÜZEL BÝR YAZI.TEBRÝKLER.

Hediye Akgünlü 2012-05-05
Ýsmail bey çok sevindim

Ýsmail bey merhaba, ben Hediye liseden arkadaþýn. Sevil bana yazdý. Senin gazeteci olduðunu bana söyledi. Ýnan çok sevindim. Ýftihar etim. yazýný çok ama çok beðendim. Görüþürüz.Selamlar.

SOYKAN 2012-05-05
HOCAMA SELAM

Hocam inan etkileyici bir yazý. Okudukça okuyasým geldi.Tagore çok güzel mesajlar vermiþ. Hemde yýllar yýllar öncesinden. Hakikaten neden hala hepimiz bir kavganýn içerisindeyiz? Bölüþemediðimiz neyimiz var þu kýsacýk ömrümüzden baþka? Hocam eline diline o güzel yüzüne saðlýk. SOYKAN

Ýsmail Eren Güney 2012-05-05
Güzel bir yazý

Sevgili yazarým yine mükemmelsin. ruhumu okþayan bir yazý. selamlar.

RABÝA 2012-05-04
UYULMASI GEREKEN BÝR YAZI

DÜNYA EDEBÝYATINDAN ÖRNEKLERÝ KÖÞENÝZE TAÞIMANIZ OLDUKÇA GÜZEL VE ETKÝLEYÝCÝ. BENÝ ÜZEN ÝSE BAHSETTÝÐÝNÝZ ÝNSANOÐLUNUN ÇOK AZ OKUMASIDIR. EN AZ OKURU ÜLKEMÝZ OLUÞTURUYOR. GAZETELERÝN TÝRAJI BUNU KANITLAMAYA YETÝYOR. GÜZEL VE UYULMASI GEREKEN BÝR YAZIYDI, TEÞEKKÜRLER. RABÝA

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır