KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASET NEDR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASET NEDR?
Siyaset nedir?
 
Her þeyden önce bir yönetme sanatý veya bilimidir, yani siyaset bilimidir.
 
Hükümet, devlet icraatlarýný etkileme, deðiþtirme veya yönlendirmek iþidir.
 
Devlet yönetimini veya kontrolü ele geçirme ve elde tutma bilgisi veya sanatýdýr.
 
Yaþanýlan zaman veya gelecek için kararlar almak ve uygulamak için koþullar ve verilerin ýþýðýnda alternatifler arasýndan seçilen eylem veya eylemleri ortaya koymak, belirlenen yöntem veya biçimlerde uygulamaktýr.
 
Özellikle bir devlet organýnýn uygulanabilir icraat ve genel amaçlarýný ana hatlarýyla açýklayan yüksek düzeyli planlardýr.
 
Yukarda ki açýklama siyasetin akademik olarak gözlemlenen kýsa tarifidir.
 
Ülkemizde ki siyasetin önünde, siyasetin amaçlarýný arka plana atan ve gereksiz polemiklerin yaþandýðýný bilmeyen yoktur.
 
Etik olmayan karalama ve yuhalama siyasetini geçmiþ yýllarda ki parlamentolar da yaþamýþ bir toplum olarak bilmekteyiz.
 
Gazetelerin rutin yaptýklarý haberlerde milletvekillerinin yapmýþ olduðu açýklamalara kýsa ve az yer verildiðini görmekteyiz.
 
Özellikle medya, vekiller arasýna yaþanan polemiklerin, aðýz dalaþlarýnýn ön planda olduðu haberlere çok daha aðýrlýk vermekte olduðunu da görüyoruz.
 
Siyaset küçük hatalarý affetmiyor.
 
Küçük hatalarýn yapýldýðý bu platformda, defans oyuncusunun verdiði açýklar gibi vekillerimiz maalesef ofsayttan atýlan golleri yemektedirler.
 
Yýllarýdýr gazeteleri yakýn takibe aldýðým günden bu yana, ulusal anlamda yayýn yapan büyük gazetelerin yöre vekillerinin memleketlerine ödenek ayýrtýp, yapýlan yatýrýmlarýn haber niteliði taþýmadýðýna þahit olmuþumdur.
 
Onlarý sadece aðýzdan çýkacak iki küçük gaf, iki küçük kavga ilgilendirmektedir.
 
Genel olarak baktýðýmýzda, siyasetin siyaset gibi yapýlmadýðý ortamlarda bu gibi hadiselerin siyasetimize zarar verdiði kaçýnýlmazdýr.
 
Her parti genel kurulda endiþelerini ve dileklerini kürsüde dile getirir.
 
Genel kurulda sözü geri aldýrýlan laflar, parti gruplarýnda ki özel görüþmelerde kaldýðý yerden mutlaka devam eder.
 
Bu hoþ olmayan bir tutum ve hoþ olmayan siyasetten baþka bir þey deðildir.
 
Baþa dönecek olur isek, yukarý da;
 
Siyasetin çoðu kez dürüst veya ahlaki olmayan þekilde uygulamalarla karakterize edilen etkinlik olduðunu öðrenmiþ ve okumuþtuk…
 
Gönlümüz ve gözümüz þunu görmeyi ister ki, bu saat itibariyle demokrasi çerçevesi içerisinde, gazetelerin vekillerimiz üzerinden yapmýþ olduðu haberlerde; düþünen, düþündüðünü uygulayan güzel proje üreten ve çalýþmalarýn ön plana çýkmasýdýr.
 
Aðýz dalaþlarý, havada uçuþan yumruklar, yumrukla göz kaþ açmalar haber olmasýn…
 
Siyaset “siyaset” gibi yapýlsýn!
 
Eflatun’un þu sözü her vekile küpe olmalýdýr;
 
Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaþlarýný yönetmek iddiasýnda bulunamazlar.
Benden hatýrlatmasý.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5214 Defa Okundu
2012-05-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARCEMALETÝN 2012-05-20
SÜPER BÝ YAZI...

hocam harikasýnýz sizi tebrik ediyorum

ÖZLEM KARAKOYUNLU ÇILDIR/ARDAHAN 2012-05-14
Hani nerede?

Ýsmail bey siyasetin siyaset gibi yapýldýðýný gören var mý ki?

Leyla Esmer 2012-05-14
Ýyi dokunmuþsunuz...

Yýllardýr Türkiye de istikrarlý bir siyaset yapýldýðýný görmedim. Milletvekillerinin kavgalarý alýþkanlýk haline gelmiþti.

Burooþþþ Tezharap Kars 2012-05-13
can can can aðabeyican.............

can can aðabeyican..........

MERVE 2012-05-13
SENÝN HAKKIN

ABÝCÝÐÝM SÝYASET VALLAHÝ SENÝN HAKKIN.NEDEN DÜÞÜNMÜYORSUN?

Müftahi Doðan Kastamonu 2012-05-13
siyaset siyaset bilmeyenin iþi olamaz.

siyasetten anlamaynalar siyasete soyunursalar siyasetin kalitesi düþecek tabi.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır