KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EKONOMK KALKýNMADA üç SýNýF VARDýR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         EKONOMK KALKýNMADA üç SýNýF VARDýR
Ekonomik kalkýnmada üç sýnýf vardýr
 
Bir ülkenin gayri safi milli hasýlasý o ülkenin nüfusuna bölündüðü zaman, kiþi baþýna düþen GSMH ile bulunur.
 
Ayný þekilde, bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasýlasý, o ülkenin nüfusuna bölündüðü zaman ise, kiþi baþýna düþen gayri safi yurt içi hasýla ile elde edilir.
 
Uzmanlar böyle diyor.
 
Madalyonun diðer tarafýna baktýðýnýzda.
 
Milli gelirin en altýndaki ücret, iþçi, kalfa ve çýraklara verildiði gerçeði yatmaktadýr.
 
Bunu adýna ise asgari ücret deniliyor.
 
Özellikle ihracat ürünlerinden elde edilen devlet payýnýn havuzda toparlanýp, elde edilen karýn, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn giderlerini karþýlayýp, elde kalan miktarýn çalýþan ülke insanýna eþit bir þekilde daðýtýlmasýdýr.
 
Bunun baþka tarifi var mýdýr?
 
Avrupa ülkelerine baktýðýmýzda, tasarruf baþlý baþýna vazgeçilmezler arasýndadýr.
 
Makam aracý sayýsýna baktýðýmýzda, Avrupa ülkeleri ile aramýzda uçurum var denebilecek kadar fark olduðunu görmekteyiz.
 
Bütün bunlar milli gelirden ayrýlan bütçeyle karþýlanan ihtiyaçlar listesine girmiþlerdi.
 
Mal ve hizmet alýmý, yapým, onarým, inþaat ve yakýt gibi gereksinimi olan ne var ise…
 
Gelelim üreten tüketen sýnýfa…
 
Ülkemizin vazgeçilmezi olan çiftçisi.
 
Tarým ve ziraatla uðraþan insanlarýn ürünlerinin tam anlamýyla para etmemesinin nedenleri ise, halkýn eþit ücret alamayýp, alým gücünün düþmesinden kaynaklanan gerçeklerdir.
 
Üretici ve tüketici arasýnda hiçbir fark yoktur.
 
Birisi ihtiyacý olaný alamýyor, diðeri ise elindekini satamýyor…
 
Hiç kimseye marjinal faydasý olmayan bir iliþki.
 
Gayri safi milli hasýla’dan gerçek anlamda pay alamayan, üretici ve tüketici arzuladýðý istikrarý bundan dolayý yakalayamýyor.
 
Manzara böyle…
Gelelim ekonomik olarak kalkýnma konusuna:
 
Bu aþamalardan sonra yatýrýmlara geçildiðinde,
 
Gayri safi milli hasýla’da ki artýþ kadar yatýrým yapmak,
 
Ekonomik kalkýnmayý hýzlandýrarak yüksek seviyelere çekmek için,
 
Üç sýnýf vardýr…
 
Bunlar; idareci, müteþebbis ve bilim adamý sýnýfýdýr.
 
Bunlardan, idarecilerin bazý engelleri ortadan kaldýrmasý, topu müteþebbislere atmasý anlamýna gelir.
 
Müteþebbislerin yatýrýmlar yaparak ekonomik kalkýnmaya katkýda bulunmalarý, bu kalkýnmaya fikirleriyle ýþýk tutarak yol gösterecek bilim adamlarý bu kalkýnmanýn devamlý olmasýný mutlak suretle saðlayacaktýr.
 
Bu kaçýnýlmaz bir programdýr.
 
Halký yaþat ki, devlette yaþasýn…
 
Bu sloganý ülkemizin geliþmesi için çok önemlidir.
 
Hepimizin milli gelirdeki payý çok olsun.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2900 Defa Okundu
2012-06-02

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARHatice SEVEN 2012-06-06
Yazýnýz güzel, bilim adamý þart

Ekonomik kalkýnmayý tren kaçýrýr gibi kaçýrdýk. yeniden toparlanmak zaman ister. Yalnýz sizin dediðiniz þu üç sýnýf yabana atýlacak cinsten deðil. Özellikle bilim adamlarýnýn konuya vakýf olmalarý ve istekli çalýþmalarý gerekir. Aksi halde giden gitmiþtir. Belimiz bu saatten sonra doðrulmaz. Fikirleriniz ve tespitleriniz için sizi de bu arada kutlamak istiyorum. Kaliteli bir yazýydý.

HAKKI ERCAN 2012-06-06
Ýyi dokunmuþsunuz

Ýsmail bey avrupa da emekliler ülkelr arsý tatil yaparken bizim emekliler emeklilikten sonra iþ aramaya baþlýyor. Ne güzel gari safi hasýlaymýþ bu. Yazýnýz oldukça güzeldi. Selamlar Hakký Ercan

SOYKAN 2012-06-05
SAYGILAR HOCAM

Hocam kafalarý yormadan sade bir dille yazarlýk yapmak her insanýn beceremeyeceði bir sitil. Sizi kutluyorum ki, yazýlarýnýz kafalarý karýþtýrmadan okunuyor. Saygýlar Soykan

GÖNÜL PERVANA 2012-06-04
B E N C E.

KARS ÝÇERÝSÝNDEN BÜYÜK BÝR YAZAR ÇIKARMIÞTIR.
ÝSMAÝL AKYILDIRIM !

DR. NAZMÝYE BARDAK 2012-06-03
TESPÝTLERÝNÝZ GAYET GÜZEL

ÝSMAÝL BEY TESPÝTLERÝNÝZ O KADAR DOÐRU KÝ. VURGULAMAK ÝSTEDÝÐÝNÝZ KONU NET VE AÇIK. BAÞARILAR VE SELAMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır