KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝK FARKLý MANZARA

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÝK FARKLý MANZARA

Ýki farklý manzara

 
Kimileri sabahýn erken saatlerinde soðuk bir terle uyanýr.
Ödemesi gereken borçlarýný düþünmekle…
KPSS sýnavýný düþünür boþta gezen genç, üniversite mezunu,
Çeki, senet’i düþünür küçük esnaf…
Hayal kurar bir anne, çocuðunun kazancý ile kendisine bir þeyler almayý…
Boþta kalan evlat, acý verir babaya…
Binlerce yürek þehidine aðlar…
 
 
 
Bu tablo karþýsýnda mutlu bir vatandaþ portresi var mýdýr sizce?
Ben göremedim…
Ýnsanlarýyla alay eden bir sistem hiç bu kadar gün ýþýðýna çýkmamýþtý.
Faiziyle alacaðýný vatandaþýndan tahsil eden bir anlayýþ…
Yalvartýlmaya müsait hale getirtilmiþ insanlar topluluðu…
Dilenciler imparatorluðu…
El açmaya teþvik edilmiþ çocuklar…
 
 
Madalyonun diðer yüzünü de ise farklý, hem de çok farklý bir manzara…
Zenginler…
Havuzlu villalar…
Çocuðuna doðum günü hediyesi, ada satýn alan burjuvalar…
Þampanyalý, viskili, mezeleri havyar olan eðlence partileri…
Parýlament mavisi geceler, bakýmlý kadýn toplantýlarý ve metroseksüel erkekler topluluðu…
Hotel teraslarýnda donuna kadar soyulacak vatandaþlar için hazýrlanan yeni senaryolar…
Ve aþký-memnu dizileriyle oyalanan halk…
Paranýn egemen olduðu iktidarlar…
Ve…
Pembe çerçevenin içerisindeki çirkin bir resim…
Çirkin resmin içerisinde tertemiz güzel insanlar…
 
 
 
Aðzýnda bal olan arýnýn, kuyruðunda iðnesi vardýr derler.
Her süslü söze inanýrsak, bu pembe tablonun içerisindeki manzaradan kurtulmamýz imkansýz hale gelebilir…
Pembe dizilerden baþýmýzý kaldýrýp, vizyonda ki gerçek kesitleri görmenin vakti deðil midir?
Her gün þehit haberiyle daðlanan yüreklerimiz,
Acýyý bal eyledik de sevindirmedik düþmaný diyen, bir þehit babasýna hepimiz toplum olarak sorumlu deðil miyiz?
Gerçekleri görüp, konuþmamak,
Konuþurken yalpalamak,
Sorundan kaçmak…
Vatandaþlýk görevimiz böyle olmamalý…
Üzerinde yaþadýðýmýz ülkemize hepimiz sorumluyuz.
Sorumluluktan kaçmak insan kimliðimize yakýþmayan bir davranýþtýr.
Para, pul, zenginlik, þöhret, iktidarlar kimselere baki deðildir…
Baki kalacak olan tek þeyimiz ise þehit kanlarýyla yoðrulan ülkemizdir.
Bilmeliyiz ki;
Dev eserleri taþlar deðil, onlarý iþleyenler meydana getirir.
Dost gerek dost…Ama konuþan halk da gerek…
Yeniden görüþmek üzere.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4737 Defa Okundu
2010-06-23

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSeyfettin Usta 2010-07-12
Selam

Birde baki kalacak olan gerçeklerdir. Gerçeðin sesi olan size selam.

Yalçýn Güneþ 2010-06-28
iki manzara..fakýr, aristokrat sýnýf

Halk uyanýk deðil herkes bir uykudadýr. Ýþsizlik, ekonominin iyi gitmemesi, dýþ siyaset, iç siyaset karmakarýþýk bir hal almýþtýr. Zenginin dünya umurunda deðil, yatý katý arabasý fabrikasý hep biz vatandaþlarýn sýrtýndan çýkýyor. Kömürle makarna ile oyalan dur. Vaah halkým vah !!! oyalan deþin deþin dur !! Yazarý kutluyorum iki manzara biri fakýr, biri aristokrat sýnýf. Yazý böyle yazýlýr iþte.

Özlem 2010-06-27
Yanlýþlýk bunun neresinde?

Yorum yapadým sadece okudum. Ama bu yazýda bir yanlýþlýk görmedim. Yazar burada halkýn artýk bu sistem karþýsýnda seslerinin gür çýkmasýný istemektedir. Anlamazlýk ve yanlýþlýk bunun neresindedir. zaten doðrularý dile getiren gazetecilerin yazdýklarýna köstek olduðumuz için bir arpa boyu yol alamýyoruz.

Furkan 2010-06-27
yanlýþlýklar var

yazýnýz iyi iyide bazý yanlýþlýklar yapmýþsýnýz

Nazmiye Karagül 2010-06-26
Halkýmýza güael bir mesaj

Kafkas Haber Ajansýna öncelikle yayýn hayatýnda baþarýlar diliyorum. Sayýn Akyýldýrým, sistemin yanlýþlýklarýný görmeniz çok önemli bir olay. Vurgulamýþ olduðunuz konu gerçekten çok doðru konular. Umarým yazýnýz halkýmýza güzel bir mesaj olmuþtur. Yazýlarýnýzýn devamýný beklemekteyim.

Emekli öðretmen Halil Oðuz 2010-06-26
Güzel yazar güzel haber portalý

Bu gece sýkýlmadan okuduðumbir yazý. Kýsa olmakla beraber etkileyici.son sözleriniz gayet tamamlayýcý dost ne kadar gerekli ise konuþan sitemini dile getiren halkýn olmasýda bir o kadar gerekli. Susan ve sindirilen insanlarýn topluma faydasý olmadýðý gerçektir. KHA. com güzel bir haber portalý olmakla beraber beraberliðinizin güzel þeylere imza atacaðýna inanýyor, yayýn hayatýnýzda baþarýlar diliyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır