KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HUSSEN SML ESMER çOCUK!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HUSSEN SML ESMER çOCUK!
Hussein isimli esmer çocuk!
 
Geçmiþ yüz yýllara baktýðýmýzda,
 
Farklý sömürgecilik tipleri vardýr.
 
Sömürgecilerin büyük kentlerdeki halklarý sömürdükleri topraklara taþýdýklarýný tarihe baktýðýmýzda görmekteyiz.
 
Örnek olarak ABD nin ilk on üç eyaleti,
 
Kanada, Avustralya,
 
Yeni Zelanda,
 
Arjantin ve Sovyet döneminde ise Sibirya da gerçekleþtirilmiþtir.
 
Sömürgeciler sömürdükleri topraklardaki yerli halký kontrol etmesi veya güçle tehdit etmesi için Ýngilizlerin Hindistan da, Mýsýr da hakim olduðunu o yýllar da yaþayan herkesin þahit olduðu tarihçiler tarafýndan gözlemlenmiþtir.
 
Hollandalýlarýn uzak doðuda ve Japonlarýn sömürge imparatorluklarýnda yaptýklarý gibi yöneticiler atamýþlardýr.
 
Bazen Latin Amerika ülkelerinde olduðu gibi sömürgeci gücün kendi topraklarýndan getirdiði halklar, yerli halklarla karþý karþýya kaldýðý gerçeði de vardýr.
 
Fransa nýn yönetimi altýndaki Cezayir de veya Güney Rodezya da olduðu gibi ýrk’en ayrý topluluklar halinde yaþamaya devam edildiði hafýzalardadýr.
 
Amerika’nýn kuruluþundan bu yana Ortadoðu da emperyalist bir baskýsý olduðu kaçýnýlmaz gerçeklerdir.
 
Arap yarým adasý ve orta doðu da izlemiþ olduðu politik çalýþmalarý, sömürü düzeninin bu ülkeler üzerinde devamýný saðlamak olduðunu, dünyada yaþayan herkes bilmektedir.
 
19. yüz yýla baktýðýmýzda þunu görmekteyiz ki,
 
Tarihte sömürge kurmak, büyük toprak kazanmak, büyük devlet olmak için gerekli sayýlmaktaydý.
 
21. yüz yýlda da ayný manzaralarla karþýlaþan ve Amerika’nýn gerçek niyetini bilen dünya devletleri ABD’ye karþý sert ve kati tavýr takýnmaktan çekinmiþlerdir.
 
Amerika’nýn sömürü giriþimine dur diyen olmayacaktýr.
 
Suriye üzerinde oynanan oyunlar bunun kanýtý deðil midir?
 
Daha önceleri Irak, ardýndan Libya ve Mýsýr… Sýrada Ýran!
 
Daha da tehlikesi ülkemizin savaþa dahil edileceði endiþesi vardýr.
 
Baþýmýza bela olan bir terör örgütü varken,
 
Ondan ayrý koca bir devletle savaþmak nasýl olur, burasýný düþünmek çok zor olsa gerek...
 
Amerika !
 
Ve…
 
Baþýnda Nobel ödüllü bir baþkan var.
 
Barýþ ödüllü bir baþkan!
 
ABD nin Irak a müdahalesi öncesinde savaþa karþý sesini yükselten,
 
Irak savaþýný baþýndan beri eleþtiren Obama…
 
Seçim çalýþmalarýnda dünya ülkelerine sevgi ve dostluk mesajlarý veren ve Arap ismini almýþ, babasý müslüman, Arap dünyasýna ve devletlerine anti pati gözüyle bakan,
 
Hussein isimli esmer çocuk!
 
Þimdi söyle bakalým…
 
Niyetin bahsi geçen Arap ülkelerine demokrasi getirmek mi?
 
Demokrasi baþlýðý altýnda,
 
Þeytan pisliðine karasinek gibi konmak mý?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3289 Defa Okundu
2012-07-28

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARHülya Elçi 2012-08-01
Güzel bir yazý

Ýsmail bey þeytan pisliðinin adý nedir? Bir arkadaþýma sordum iþlenmemiþ ham petrol dedi. Eðer öyleyse kara sinek tanýmýnýz oldukça yerinde ve güzel yorumlamýþsýnýz. selamlar

HAKKI ERCAN 2012-07-30
Güzel bir yazý

Güzel bir yazý kutlarým.

NAZAN (KÝTAPCIK) ANKARA 2012-07-29
merhaba

Ýsmailciðim nasýlsýn? Yine örneklerle beni mest eden yazý yazmýþsýn. Süper olmuþ... Süperrrrrr.

CANAN SUR ANTALYA 2012-07-29
SELAM VE HOÞ GELDÝN

UZUN ARADAN SONRA HOÞ GELDÝN DEÐERLÝ ÜSTAT. YAZIN ON NUMARA. SEVGÝLER VE SAYGILAR.

Hatice SEVEN 2012-07-29
kutlarým

ismail bey amerikanýn arap petrolünde gözü olduðunun yaný sýra orta doðuda egemen bir devlet kurmaktýr niyeti. dünya uyuyor. uyusunlar bakalým. yazýnýzdan dolayý sizi . hatice

Yeþim SALUK ÝZMÝR 2012-07-29
YAZINIZ GÜZEL

KEÞKE HERKES SENÝN GÝBÝ AMERÝKANIN SÖMÜRÜ DEVLETÝ OLDUÐUNU SÖYLEYEBÝLSE. TEBRÝKLER

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır