KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüNEYDOðU VE KöYLERE ULAþýM PROJES

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GüNEYDOðU VE KöYLERE ULAþýM PROJES
Güneydoðu ve köylere ulaþým projesi
 
Yýllar önce rahmetli Ecevit’in tasarlamýþ olduðu projesi vardý.
 
Neydi bu?
 
Köy kent projesi…
 
Ardýndan,
 
Toprak aðalýðýna son vermek adýna hazýrlamýþ olduðu toprak reformu yasasýydý.
 
Tasarladýðý projeleri hayata geçirebilmek için çok mücadele etti…
 
Bunu kimselere kabul ettiremedi.
 
Hayalden öteye de gitmedi.
 
Bugün güneydoðuda yaþanan olaylara bakýnýz.
 
Yörede iþsizlik hat safhada,
 
Feodal köy aðalýðý hala daha bir aðýr basýyor.
 
Belki de aþiretler arasýnda arazi kavgalarý ve polemikler gün geçtikçe daha çok artacak.
 
Köylerin durumu ortada…
 
Yöre insanýnýn ekonomik durumu ise gözler önünde.
 
Bölgede birkaç ilçeyi il yaptýktan sonra, iþlerin yolunda gideceði düþünüldü…
 
Plan tutmadý…
 
Karný aç, topraðý olmayan, aða ya çalýþan insanlara yüz tane il de verseniz problemi çözemezsiniz.
 
Bölgenin tamamýyla istihdam edilmesi, yöre insanýna iþ imkaný saðlanmasý güneydoðu’da ki önemli konular arasýnda olmalýdýr.
 
Bu yörede her ne kadar elektrik ve benzeri ihtiyaçlardan ücret alýnmamasý, büyük problemlere çözüm deðildir.
 
Güneydoðu halký çalýþkan ve azimlidir.
 
Tarýmý ve hayvancýlýðý iyi bilmektedirler.
 
Misafirperver olmanýn yanýnda,
 
Özellikle gelenek görenekleri ve yemek kültürleriyle göz doldurmaktadýrlar.
 
Burada ki ekonomik sýkýntýlarýn çözümü, yöre insanýný rahatlatacaðý gibi teröründe önüne geçeceði gerçeði yatmaktadýr.
 
Topraðýn gerçek sahibi olan,
 
Onu ekip biçen,
 
Üzerinde emeði olan, gerçek sahiplerine verilmedikçe,
 
Köyleri bir araya toparlayýp kent kültürü aþýlamadýkça,
 
Yolunu suyunu yapýp ve sulu tarýmýn önünü açmadýkça,
 
Feodal aðalýða son verilmedikçe,
 
Terör belasý devam eder.
 
Köy kent projesi ile toprak reform yasasý hayata geçirilmelidir.
 
Mera ýslahý ve benzeri sorunlarý ortadan kaldýrmak gerekmektedir.
 
Herkes bir gün bu gerçeði anlayýp bilecek.
 
Umarým bu saydýklarým rahmetli Bülent Ecevit’in yýllar önce hazýrlamýþ olduðu köylere ulaþým projesiyle hayata geçirilir.
 
Unutulmamasý gereken bir önemli gerçekte vardýr ki;
 
Bu memleket, bu köyler, bu marabalar hepimizin…
 
Aðalarýn deðil!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5982 Defa Okundu
2012-08-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARGönül ER 2012-08-24
Bende diyorum ki

yazdýklarýn ve tespitlerin çok doðru. ama bunu hayat kim geçirecek burasýný düþünmek lazým deðil mi? baksanýza herkesin kafasý karýþýk. halkýmýzý düþünen mi var caným. selamlarýmý gönderiyorum.

Tülay Omurcu 2012-08-23
Bende diyorum

Aðalýk Düzenine Son.
Toprak çalýþanýndýr.

Mustafa Geylan 2012-08-23
B E N C E...

KRAL GAZETECÝ DERLER YA ???? ÝÞTE O SENSÝN.

Hatice SEVEN 2012-08-23
Evet haklýsýnýz

ismayil bey aðalarýn olmadýðý bir dünya yok ki. güneydoðu halký da aðalardan nasibini almýþ vaziyette. topaðý olmak aðalarýn, çalýþmak marabalarýn kaderine yazýlmýþ. yazdýklarýnýzda oldukça haklýlýk payýnýz çok. ecevit in projesi ile bütün bu sorunlar çözülebilirdi. sorunlarýn üzerine gitmeniz oldukça yerinde selamlar hatice

Buroþþþ sukapý tezharap kars 2012-08-23
karsýmýzýn gururusun.

aðayican senin kara kaþýna kurban olum. o ki ecevit dedin ya ruhum bedenimden uçtu. karaoðlan babaydý baba.... heleki sen..... hayranam SANA HAYRANAM.....................

Haluk Pýnar 2012-08-23
Evet haklýsýnýz

ismail bey yazdýklarýnýza baþtan aþaðý katýlýyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır