KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVANýN Mý VAR ? DERDN VAR!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HAYVANýN Mý VAR ? DERDN VAR!
Hayvanýn mý var ? Derdin var!
 
Dememeli…
 
Hayvancýlýðýn baþkenti Kars…
 
Ýstediðiniz hayvaný almanýz mümkün.
 
Ancak, hayvan yetiþtiricileri bu aralar dertli mi dertli.
 
Para etmeyen hayvanlarýnýn üstüne, bir de ot ve samanýn olmamasý onlar için sýkýntýlarýn en büyüðüydü.
 
Hafta içerisinde Hayvan Pazarý’nda küçük izlenimlerim oldu.
 
Sýký pazarlýklarýn yapýldýðý ve arabulucu insanlarýn devreye girmesiyle, hayvanýn üç aþaðý beþ yukarý satýlmasý ise görülmeðe deðer tespitlerimdi.
 
Onca zahmetler aþýlarak, büyütülüp beslenen büyük ve küçükbaþ hayvanýn, istenen fiyattan aþaðý satýlmasý üreticiyi ve besiciyi periþan ettiði muhakkaktý…
 
O güzelim tosunlara, koçlara bakarken hayvan üreticisinin haline bakýp üzülmemek elde deðildi.
 
Nasýl olurdu da kocaman bir boða gerçek fiyatýnýn altýnda satýlýrdý?
 
Mazot yakmýyorlardý ama tonlarca yem ve saman yedikleri kaçýnýlmazdý.
 
Bakmaya kýyamadýðýnýz, güzelim hayvanlarý izlerken, üretici ile besiciyi de düþündüm…
 
Diðer illere yüzlerce binlerce hayvan sevkiyatýnýn olduðunu daha önceleri gözlemlemiþtim.
Baþka illerden gelen tüccarlar, üreticinin elinden hayvanýný uzun vadeli alýp götürüyordu.
 
Ödenmesi gereken parasý ise baþka bir bahara kalýyordu.
 
Bir þeylerin eksikliðini hissettim…
 
O halde eksiklik neydi?
 
Bana göre eksiklik þuydu…
 
Gerçek pazarýn olmayýþýydý.
 
Bölgemizde organize çalýþma yoktu.
 
Besi bölgesinin olmayýþý yöremizde büyük bir kayýptý.
 
Hayvanýn eti, sütü kadar kýymetli deðildi!
 
Hayvansal ürünleri sektöre dönüþtürebilecek bir çalýþmaya ya fýrsat yoktu,
 
Ya da böyle bir imkan bu bölgeye tanýnmamýþtýr.
 
Et kombinasýnýn olmasý belki de kanayan yaraya biraz olsun derman olabilirdi.
 
Böyle bir faaliyetin ancak Kars ve yöresinde gerçekleþmiþ olmasý lazýmdý.
 
Örneðin, büyük baþ hayvanlarýn,
 
Kesilen etleri paketlenerek yurt içi ve yurt dýþýna sevkiyatý gerçekleþtirilebilirdi…
 
Baþ,
 
Ense,
 
Sýrt,
 
Omuz, kürek,
 
Göðüs,
 
Böðür, bacak,
 
Kýyma et…
Hatta hazýr dondurulmuþ ve paketlenmiþ dönerler, ýzgaralýklar…
 
Çok iyi bir tanýtým ve reklamla,
 
Kars Kombinalarýn da paketlenerek komþu ülkelere ve uzak doðu ülkelerine ihracatý mümkün olabileceði gibi,
 
Bütün bu ürünlerin zamanýnda ve istenilen tarihte yerlerine ulaþmasý, lojistlik destekle daðýtým yapýlmasý, büyük yatýrýmlara dönüþmesi saðlanabilirdi.
 
Aksi halde,
 
Büyük tüccarýn yolunu gözlemek,
 
Bilek koparacak pazarlýklarla bir yere varmak,
 
Hayvanýn mý var? Derdin var…
 
Dememek için,
 
Gerçek pazarý bulup yakalayabilmek,
 
Organize olmak,
 
Kooperatifleþmeyi önemsemek,
 
Besi Bölgesi’nin ivedilikle hayata geçirmek gerekmekteydi…
 
Çözüm ise,
 
Hayvan üreticilerinin bir araya gelip,
 
Özellikle büyük ortaklýklarla ve güçlü sermaye ile “Özel Kombinalarýn” kurulmasýyla mümkün olacaðý gerçeði vardýr…
 
Bütün bunlarýn bir araya gelmesiyle, Karslý hayvan yetiþtiricilerinin kalkýnmasýna katký saðlayacaðý kaçýnýlmazdýr.
 
Var mýsýnýz, düþünüp, planlayýp denemeye?
---------------------------------------
Okurlarýma küçük bir hatýrlatma;
----------------------------------------
Hafta içerisinde zaman zaman karayoluyla gezilerim olur.
 
Üzülerek belirtmek isterim ki, yol ortalarýnda sayýsýný bile unuttuðum, tilki, tavþan vb. küçük hayvanlarýn cesetleriyle karþýlaþtýðým oluyor.
 
Sürücülerin bu durumlarý göz önüne almalarýný ve dikkatli olmalarýný, özellikle rica ediyorum.
 
Yeniden görüþmek üzere,
 
Hepinizin Kurban Bayramý kutlu olsun…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3718 Defa Okundu
2012-10-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDr. Nazan Tek Suadiye / Ýstanbul 2012-10-28
Duyarlýðýnýza çok teþekkürler

Yaban hayvanalarýný unutmadýðýnýz için duyarlýlýðýnýza çok teþekkürler ismail bey.

Mahmut Sofuoðlu 2012-10-27
projen cesaret verici.

Kars Et ve Balýk kurumunun kapatýlýp satýlmasý hataydý. Þimdi hayvancýlýðýmýz üç beþ tüccarýn elinde kaldý. Yinede memleket meselelerine duyarlý olmanýzdan dolayý þahsýnýzý kutlarým ismail bey

Engin PEKGÜN Ulus / ANKARA 2012-10-24
Saygý duyuyorum

Yöre sorunlarýný dile getirmek akli salim insanlara düþen görevlerdir. Ýþte siz onlardan birisisiniz. Proje üreten beyinlere saygý duymak gerekir.

Yýlmaz Mehmetoðullarýndan 2012-10-23
Düþüncelerinize katýlýyorum.

Hayvancýlýk memleketimizde karayan bir yara olmuþ. Çözüm þart. Kombina fikriniz ortaya atýlan en güzel düþünce. Hayata geçirmek lazým. Ýþte bunu kim yapacak orasýda önemli.

Buraþþþ tezharap gençlik 2012-10-22
gerçek olan budurrr iþte.....................

o güzel ellerine saðlýk aðabeyi can.

Özlem Nahþioðlu 2012-10-22
beðendim.

Memleket meselelerine eðilmen güzel bir durum. çözüm önerilerine katýlýyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır