KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU GöRüNEN KöYüN KýLAVUZA HTYACý VAR MýDýR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BU GöRüNEN KöYüN KýLAVUZA HTYACý VAR MýDýR?

Bu görünen köyün kýlavuza ihtiyacý var mýdýr?

Geçmiþ yýllara bakýnýz .
Hiçbir hükümet kendi iktidarlarý dönemini kötülemez.
Biz burada yanlýþlýklar yaptýk diyemez…
Yoðurtçunun yoðurdunu övdüðü misali…
 
Aklý salim insanlar siyasetin bozulduðunu hissedebiliyor.
Geçmiþ yýllardan ders çýkartan siyasilerde vardýr muhakkak ki.
Ders çýkartýlmayan yanýmýz neresidir der iseniz,
Ekonomidir.
Ýþsizliktir,
terördür,
Gelir daðýlýmýdýr…
Dýþa açýlan politikamýzdýr.
Avrupa birliðine girme çabalarýmýz sonuçsuz. Ortadoðu politikasý çaresizdir.
Kýbrýs…
Halký bu defa çok akýllý davrandý…
Sonucu hüsranla bitebilirdi.
Yani Kýbrýs hiç yoktan elimizden kaymýþ Rum’un kontrolü altýnda girmiþ olabilirdi.
 
Bu görünen köyün kýlavuza ihtiyacý var mýdýr?
 
Mevcut partilerin içerisine girip bir bakýnýz.
Kaç tane akademik unvanlý yeni yüz, genç siyasetçiye rastlarsýnýz?
Ekonomiye yön verecek, ekonomiyi tayin edecek kaç tane prof kadrolarýna katmýþlardýr?
Parmakla gösterilecek kadar azdýr.
Oysa ki, ülke ekonomisine ve paraya yön verecek, gelir daðýlýmýnda adalet saðlayacak çok hocalarýmýz var.
 
Finans kapital bir anlayýþ ile ülke ekonomisine yön vermeye kalkar iseniz, bu iþin içinden çýkamazsýnýz.
Ýhracatta istenilen hedefe ve eðilime ulaþamazsýnýz.
Tasarruf olsun diye, çalýþanýn, emeklinin, dulun, yetimin, yaþlýnýn maaþýnda kesintiler yapar, insanlarýn alým gücünü düþürür iseniz, açlýkla ve açlýk sýnýrýnýn üstesinden gelemezsiniz.
Bakýnýz;
Sendikalar periyodik aralýklarla piyasa araþtýrmalarý yapmaktadýrlar.
Açýklamýþ olduklarý tablo oldukça düþündürücüdür.
Dört kiþilik bir ailenin ortalama aylýk gýda harcamasý 700 – 750 liradýr…
Eðer ki asgari ücretle çalýþýyor iseniz, o vakit yandý gülüm keten helvanýz…
Bu önemli ekonomik sorunlarýn klasik yöntem ve metotlarla çözümü imkansýzdýr.
 
Turizmde de durum farksýz deðildir…
Her yýl ülkemize gelen yabancý turistler sadece kýyý þeridini tercih etmektedirler.
Plaj, kebap raký ve animasyonlar…
Gelir getiren oteller ve para kazanan bu iþ sektörü, doðu, güneydoðu, kara deniz illerinde de aktif hala getirilmelidir.
Anadolu da ki tarihi ören yerlerinin iyi bir çalýþma ile turizme kazandýrýlmasýdýr.
Yöre insanýnýn Ege de, Marmara da, Akdeniz de olduðu gibi, butik otel iþletmeciliðine teþviki bu yöre
insanýna iþ istihdamý saðlayacaðý muhakkaktýr.
Turizm sadece kýyý þeritleriyle sýnýrlý bir konu deðildir…
Doðunun ve güneydoðunun kalkýnmasý birazda turizm ile alakalýdýr.
Her yeri tarih kokan, medeniyetlerin konaklamýþ olduklarý bu uygarlýklara el uzatýlmasý ve teþviki lazýmdýr.
 
Küçük iþletmeli organize sanayi esnafý…
Bir dokun bin ah iþit…
Durumlarý pek iç açýcý olmamakla beraber,
Aslýnda kanayan bir yaradýr.
Aldýklarý kredileri güçlükle taksitler halinde ödeyen,
ödedikten sonra sattýðý malýn aynýsýný alýp, tezgahýna koyamaya, bir ölme diril ticaretidir…
 
Maalesef ki;
Küçük iþyerleri birer birer kapanýyor…
Terzi, saraç, sobacýlýk, fotoðrafçýlýk, bakkal, kahvehane, küçük el atölyeleri…
Büyük balýðýn vakkumuna takýlan bir ticaret karþýsýnda dayanamayan,
kepengini çekip, terki ticaretini veren minik esnaflar…
 
 
Þimdi bütün bu sýkýntýlarýn karþýsýnda martýlardan, papatya bahçelerinden bahsedebilir misiniz?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6388 Defa Okundu
2010-07-01

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARþentürk 2010-07-02
Tebrik

ismail bey bu yazýnýz çok güzel olmuþ büyük yetenðe sahipsiniz, sizi kutluyorum

Feride Karasu 2010-07-02
topluma verdiðiniz mesajlar anlamlý

Ýsmail bey yazýnýzý beðenmekle kalmayýp, topluma verdiðiniz mesajlar çok önemli. Iðdýr dan sevgiler saygýlar gönderiyorum.

soykan 2010-07-01
harika

hocam saygýlar yazýnýz harika

nazlýcan öz 2010-07-01
Yazýnýz iyi bir mesaj içeriyor

Yazarlýktan ziyade politikayý düþünün. Sizin gibi genç ve önünü gören insanlar bizlere lazým.Yazýnýz hem düþündürücü hemde iyi bir mesaj içeriyor. Ayrýca ajansýnýz marmarada el üstünde. Kolay gelsin sizlere.

Feride Nar 2010-07-01
Özellikle küçük esanafa deðinmeniz

Okuduðum en doðal yazý. Sizden kapacak çok þeyimiz var ismail bey. Þimdi okudum. mükemmel olmuþ.

Özlem Yýlmaz 2010-07-01
Anlamlý bir yazý

Beklediðime deðmiþ. Ýsmail bey harikalar yaratmaya devam ediyorsun.KHA ve size baþarýlar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır