KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SENSZ GEçEN YEDNC ÖðRETMENLER GüNü

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SENSZ GEçEN YEDNC ÖðRETMENLER GüNü
Sensiz geçen yedinci Öðretmenler Günü
 
Bu yazým, aramýzdan ayrýlýþýnýn yedinci yýlý olan, öðretmen ablam Ayla AKYILDIRIM içindir…
 
Uzak dað köylerinin çiðdem çiçeði,
Öksüz nevruzu, zemherilerin.
Bahar muþtusu kardelensin;
Sen; öðretmensin.
 
Hani,
Gün batýmý tepe baþlarýnda,
Yalnýz aðaçlar olur ya;
Yurdumun dört yanýnda
En ücra dað baþlarýnda
Yalnýz aðaçlar ihtiþamýnda,
Kýzýl gurup güzelliðindesin;
Sen; öðretmensin.
 
Ve;
Yiðitçe kafa tutarken kahpeliklere,
Bileðini bükerken nâmertliklerin
Kahpe kurþunlarla vurulan devsin.
Bayraðýn gölgesinde bayraklaþýrken,
Gönüllerdesin;
Sen; öðretmensin...
 
Þiir: Ýhsan Uðraþ
 
Bugün 24 Kasým ve sensiz geçen yedinci öðretmenler günü ablacýðým.
Yokluðunu bir türlü içime sindiremiyorum…
Kabullenemiyorum…
Çocukluðumuzun geçtiði mahallede seni arayýp bulmak adýna zaman zaman dolaþtýðým oluyor.
 
Eski evimizin önünden geçerken derin bir hava çekiyorum içime…
Baþýmdan topuðuma kadar soluyorum,
Seni bulabilmek, kavuþabilmek niyetine…
 
****
 
Yýllar çok çabuk geçiyor ablacýðým…
Daha dün gibi aklýmda senin liseli ve üniversiteli yýllarýn...
Songül, Özgül, Seriye, Safiye ablalar…
Seni özlediðim kadar, onlarý da çok özlüyorum.
Acaba senin yokluðundan haberdar mýdýrlar?
 
Kim bilir þimdi neredeler veya nasýllar?
Lise son sýnýf okul sergisinde,
Hamurdan yaptýðýnýz çiçekler…
Yapmasýný okulda öðrendiðiniz pasta ve çörekler…
Ýnanýr mýsýn bilmem ama o tadý damaklarýmda hala bulamýyorum.
Allý pullu, þile bezinden diktiðiniz kýyafet defileniz vardý…
Tango giysiler…
Lokomotif desenli süveterler…
Cici kýzlarýn söylediði “delisin” adlý þarkýyý hep bir aðýzdan seslendirmeler.
O çocuksu yüreðimle aþýk olmuþtum hepinize!
 
****
 
Üniversite yýllarýn hayatýnýn en heyecanlýsýydý…
En güzel yýllardý.
Sanki bir maceraydý…
Arkadaþlarýný davet edip, öðlenleri eve yemeðe getirdiðin vakit,
Annemin gözlerinin içi gülerdi…
 
Týpký senin gözlerinin içinin güldüðü gibi.
Ve onun içindir ki seni annem kadar çok seviyorum ablacýðým…
Unutulmak çok kolaydýr ablacýðým,
Unutmakta…
Oysaki seninle beraber geçirdiðim o güzel yýllar “unutmak” sözcüðünü ben de geçersiz kýlýyor.
 
****
Öðretmenliðinin ilk yýllarýnda çok heyecanlýydýn.
Bir o kadarda istekliydin.
Köy öðretmenliði hiç de kolay deðildi.
Dað yamacýnda bir köy ve köy kenarýnda bir okul.
Yanaklarý çilli, sarýþýn, esmer köy çocuklarý…
 
Hepsi de seni ilk günden nasýlda baðýrlarýna basmýþtý.
Senin onlarý baðrýna bastýðýn gibi…
Kimine anne, kimine abla olmuþtun…
Köy kadýnlarýnýn dert anasý, erkeklerin ise arzuhalcisi…
Öðretmendin… Ebeydin, onlar kadar köylüydün…
 
****
Seninle beraber Diyarbakýr’da geçirdiðimiz o tatlý ama bir o kadar da zor günler aklýmdan bir an olsun çýkmýyor ablacýðým.
Çermik Petek kaya, Kulp Karpuzlu köyleri…
O yýl havalar ne kadar da soðuktu.
Kurt ulutan soðuklar vardý.
 
O soðuk havalarda köy çocuklarýnýn okuma istekleri seni çok duygulandýrmýþtý…
Hatta aðlatmýþtý…
“Bunlar bu soðuklarda kolay kolay okula gitmezler,
senin için okula geliyorlar hoca haným…’’ Diyen, köy muhtarýnýn sesi hala kulaklarýmda…
 
Ne yapmýþtýn da bu çocuklar bu kadar okumaya istekliydiler?
“Sadece saçlarýný okþadým” yanýtý beni tatmin etmeye yetmiþti.
Kulp’a yolculuðumuz ise bambaþkaydý…
Karpuzlu köyü bizi bekliyordu…
Bir köy minibüsünün içini bile doldurmayan üç beþ küçük eþyamýzla gelmiþtik Karpuzluya.
 
Köy öðretmenlerinin heyecanlý bekleyiþi bizi ne kadar çok duygulandýrmýþtý…
Senin gözlerinin içi gülüyordu, o karþýlama esnasýnda…
Çok uzun yýllar sonra Kars ve Sarýkamýþ…
Yine bir köy, yine bir köy öðretmeni…
Ardýndan, seni benden, seni bizden koparan adý “ PUÞT ” olan “ ÖLÜM ” haberi…
Sonu böyle olmayacaktý…
 
Bu filmin sonu böyle bitmeyecekti ablacýðým…
Hayatý ve zorluklarla mücadeleyi, yýllar önce bana gurbette sen öðrettin…
Þimdi bile senin yokluðunda ve senin öðrettiðin gibi ayakta durmaya çalýþýyorum.
Yaþamayý, tutunmayý, sabrý, fedakarlýðý, mücadeleyi, azmi ve kazanmayý…
En önemlisi paylaþmayý…
Demek ki öðretmenlik sadece a,b,c,d öðretmek deðilmiþ…
Hayatýn ta kendisini öðretmekmiþ…
Hayatýn ta kendisini!
 
****
Özlüyorum…
Gülüþünü, duruþunu, baðýrmaný, çaðýrmaný ve þefkatini özlüyorum…
Bugün ben seni, ruhumda, benliðimde ve beynimde yýlýn öðretmeni olarak ilan ediyorum.
Öðretmenler günün kutlu, ruhun þad olsun.
Iþýklar içerisinde uyuyasýn.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4094 Defa Okundu
2012-11-23

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÜMÝT TUÐRA GENÇ 2012-11-23
SELAM SAYGI VE MUHABBETLE

GÖNÜL ADAMI ÝSMAÝL BEYE SELAM OLSUN. ABLANIZA ALLAHTAN RAHMET SANA SABIR NÝYAZ EDÝYORUM.MUHABBETLE

Emel Talý SAMSUN 2012-11-23
Evet bende özlüyorum

Yazara sevgiler.Benim de yaralarýmý deþtiniz.

NAZAN 2012-11-23
BENÝ AÐLATTIN BE....!!!!!!!!!!!

BENÝ AÐLATTIN BE....!!!!!!!!!!!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır