KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

2013 VE DüþüNDüKLERM...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         2013 VE DüþüNDüKLERM...
2013 ve düþündüklerim...
 
2012 yýlý acýsý ve tatlýsýyla sona erdi…
 
Kimimizde doldurulmasý çok zor olan derin izler býraktý.
 
Sevdiklerimizden ayrýldýk.
 
Deðer verdiðimiz bir çok þeyi kaybettik.
 
Bazýlarý ise çok mutlu olmuþtur geçen yýlda…
 
Mesela;
 
Çok para kazanmýþtýr,
 
Ev satýn almýþ, dayamýþ döþemiþtir…
 
Bir diðeri hayalindeki otomobilini, eskisiyle deðiþtirmiþtir.
 
Çoðu insan anne ve baba olmanýn mutluðunu yaþamýþtýr.
 
Daha da büyükler dede ve nine olmanýn hazzýný tatmýþtýr.
 
Bazýlarý için ise bütün bunlarýn hayali yeni girdiðimiz yýla kalmýþtýr.
 
Yani 2013 yýlýna…
 
Elbette ki herkesin hayattan mutlaka bir beklentisi olabilir.
 
Bu durum insanýn doðasýnda var olan bir dürtüdür.
 
Deðiþmesine ve deðiþtirilmesine kimse engel olamaz…
 
2013 yýlýna girer iken þöyle düþündüm.
 
Daha doðrusu aklýmdan uzunca geçti.
 
2013 de neler yapabilirim diye…
 
Aslýnda çok basit, aklýmdan geçenler.
 
Dostlarým vardýr, elini sýkamadýðým, sesini duyamadýðým…
 
Sanal ortamda yüzlerce dostum, arkadaþým.
 
Bunlarýn bütünüyle olmasa da olabildiði kadarýyla yüz yüze görüþmek ve hayatý gerçek anlamda paylaþmak isterim.
 
Bunun yaný sýra dostlarýma tavsiye ettiðim, kitap sayýsýný iki katýna çýkarmak…
 
Yani dolu dolu vakitlerimde bile mutlaka okumak.
 
Kendime ait zamaný kullanýrken, baþkalarýnýn da üzerinde hakký varmýþ gibi deðerlendirmek…
 
Haftalýk yazmýþ olduðum yazýlarýmda, ülkemizin güzelliklerini, tarihi ve turistlik mekanlarýndan sýkça bahsetmek…
 
Ajandama kaydettiðim notlarýn, siyasilerin vermiþ olduðu sözler gibi, örümcek aðý tutmamasýna özen göstermek,
 
Özellikle egomu, fantezilerimi, kontrol altýnda tutmaya,
 
Ailemin, dostlarýmýn, akrabalarýmýn üzerine eskisinden daha çok titremeye çaba göstermek…
 
Her þeyden daha da önemlisi, üzerinde hep beraber yaþamýþ olduðumuz coðrafya insanýyla empati kurmaya, fazla mesai harcamaya daha çok özen göstermek.
 
Özen göstereceðim bir þey daha vardýr ki, eðitim kurumlarýna deðer veren kiþi ve kuruluþlarý kendi köþemde alýnlarýndan öpmek!
 
Peki sizlerin 2013 de yapacaðýnýz planlarýnýz nelerdir?
 
Hayýr iþlerine, eðitime vereceðiniz destekler için þimdiden teþekkür ediyorum.
 
Yeni yýlýnýz kutlu olsun !
 
Hoþça kalýn.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4418 Defa Okundu
2012-12-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBroþþþ 2012-12-27
Baþtacýsan

Seni verene gurban aðabegican. Kars gençliðinin sesi.

Sevim Ýspir Cebeci/Ankara 2012-12-25
caný gönülden kutlarým

gazetecilik budur iþte. topluma örnek olmak önemli. akrabaya eþe dosta insanlara sahip çýkmak gazeteciliðin görevi olduðunu topluma lanse etmek. bunu baþardýðýnýz için sizi caný gönülden kutlarým ismail bey.

filiz kantarcý yalova 2012-12-23
kardeþlik dolu nice yýllar

2013 yýlýnýn türk halkýna hayýrlara vesile olmasýný Allahtan niyaz ederim.

HAKKI ERCAN 2012-12-23
çok beðendim

Yüreðinize saðlýk ismail bey, inanýn yeni yýlda ilke edinilebilecek özel ve güzel notlar.

Mine Kurtuluþ Ýstanbul 2012-12-23
2013 hepimizin yýlý olsun Ýsmail bey

El ele nice güzel senelere.

Rabia 2012-12-23
Kesinlikle haklýsýnýz

Yakýþýklý yazarým senin tavsiyelerine uymamak ne mümkün. Yazýnýzý büyük bir zevkle okudum. Yeni yýlýn kutlu olsun. Rabia

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır