KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FAZLERDE CDD BR ARTýþ VEYA AZALýþ BEKLENR M?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         FAZLERDE CDD BR ARTýþ VEYA AZALýþ BEKLENR M?
Faizlerde ciddi bir artýþ veya azalýþ beklenir mi?
 
Eski yazýlarýma þöyle bir göz attým…
 
Lan dedim kendime, amma da uzun uzadýya yazmýþým…
 
Ýþ dünyasý,
 
Ýþçi haftasý,
 
Siyaset,
 
Politik eleþtiriler,
 
Baþarý,
 
Kutlama,
 
Hatta ilgi alanýma giren ekonomi bile vardý.
 
Bütün bunlarý göz önünde bulundurur iken,
 
2013 yýlýnda ülkemizde ki ekonomi nasýl olur, istenilen hedefler nelerdir? Diye usumdan geçirdim.
 
Kafam da ki þapkayý çýkarýp bir kenara fýrlatarak, bazý ekonomik tablolarý önüme koydum.
 
Mesela, bu yýl faizlerde genel olarak beklenen trend nelerdir?
 
Genelde nasýl bir deðiþiklik olacak gibisinden düþündüm.
 
Okumuþ olduðum birkaç ekonomi yazýlarýndan ise þunu gözlemledim.
 
Faizlerde ciddi bir artýþ veya azalýþ beklenmiyor.
 
Ekonomik göstergelere göre ufacýk ayarlamalar dýþýnda önemli ve ciddiye alýnýr bir deðiþikliðin olmayacaðýydý.
 
Bütün bunlarý bir birinden ayýklamaya çalýþýrken,
 
2013 de ki enflasyon riski aklýma geldi…
 
Özellikle ülkemizin dýþ ticaretinde önemli pay tutan euro ve euro bölgesinde ki krizin derinleþme olasýlýðý kafama takýldý.
 
Bu kriz durumunun gerçekleþmesi halinde,
 
Cari açýk üzerinde olumsuz bir etki yaratacaðý kanýsýna vardým.
 
Bu kanýya varýrken, Merkez Bankasýnýn önemli bir kararý olacaðýný da tahmin ettim.
 
Cari açýk konusunda ve faizlerin yükselmemesi gibi önemli tedbirler mutlaka olur diye düþündüm.
 
Bu durumda, Merkez Bankasý ne yapabilirdi?
 
Tahminim,
 
MB’nýn uygulayacaðý çok basit minik bir hareket ile enflasyonda yükseliþ baskýsýný karþýlayacaðýdýr.…
 
Bu kadar basit ve gözle görünebilen bir gerçek.
 
Eðer ki faizler konusunda ciddi ve kararlý adýmlar atýlýr ise,
 
Özellikle euro bölgesinde ki ekonomik durgunluk diplere vurmadýðý müddetçe, bu yýl yani 2013’te ülkemiz ekonomisi 2012’de beklendiði gibi rahatlýkla yüzde 4 veya üzerinde bir büyüme göstereceði ise kaçýnýlmaz ve güzel bir geliþmedir diye de tahmin ettim.
 
Bu arada,
 
Faizlerin bir süre deðiþmeyeceðini kanýsýna da vararak,
 
Merkez Bankasý’nýn faiz konusunda ve bu koridorunda bir miktar daralma beklenebilir diye de düþünüyor ve tahmin ediyorum…
 
Bu arada, bir yýl içerisinde planlamýþ olduðunuz tasarruf tedbirlerinizi yinede elden býrakmayýn.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3151 Defa Okundu
2013-02-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMüjdat Oruç 2013-02-22
gayet mantýklý güzel bir yazý

Ýsmail bey parasal tedbirlerin alýnmasýný belirtir güzel bir yazý teþekkürler.

Ruhi OSTÝM/ANK. 2013-02-14
herkes yatýþta.

her kesimdem sanayi esnafý herkes beklediði rakamlarýn altýnda seyrediyor. yüzde 4 büyüme bence çok az gibi.

tülay deniz gazimaðusa=Kýbrýs 2013-02-14
gayet mantýklý görüþler

ismailciðim senin kadar takip etmesemde ben sadece hayatýn çok pahalý olduðunu biliyorum. selamlar caným.

ulaþ 2013-02-14
Bu ekonomi düzelmez

Bu ekonomi düzelmez sayýn yazar memlekette gizli bir kriz var.

DR. NAZMÝYE ÇELÝKEL ÝZMÝR 2013-02-13
Düþünceleriniz oldukça doðru

Anlamlý mantýklý ve doðru tespitler.

Emine Doðan (Ýstanbul) 2013-02-13
gayet mantýklý görüþler

Ýyi bir araþtýrma ayný zamanda mantýklý güzel bir yazý.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır