KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EKONOMK ENSTRüMANTALLERN EKSKLð...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         EKONOMK ENSTRüMANTALLERN EKSKLð...
Ekonomik enstrümantallerin eksikliði...
 
Üzerinde yaþadýðýmýz dünyada herkesin hedeflediði iktisadi programý vardýr.
 
Tutumlu olmak,
 
Harcamalarý en düþük seviyelere çekmek,
 
Kasayý doldurmak gibi…
 
Oysaki ekonominin özünde, üretim, üretileni pazarlama ve istihdam gibi faaliyetler vardýr.
 
Havuzda toplanan paralarýn yatýrýma dönüþtürülmesi ekonomik gelirden elde edilen karla potansiyele dönüþtürülmesidir.
 
Dünyamýzda yaþanan ve yakýn tarihe göz attýðýmýzda þu gerçeklerle karþýlaþmaktayýz.
 
Ýkinci dünya savaþýndan yenik çýkan Almanya ve Japonya savaþ öncesinde bile güçlü ve zengin ülkelerdi…
 
O yýllarda bile, her iki ülkede eðitimli insan sayýsý, kalitesi fazlasýyla yüksekti.
 
Eðitime ve ekonomiye verilen önemle; yýkýlan, zayýf düþen ülkelerini, büyük savaþlar sonrasý eðitimli ve bilinçli yurttaþlarý sayesinde, eski günlerindeki durumlarýndan daha da iyi seviyelere getirdiler.
 
Burada dikkat edilecek önemli bir husus ise, yalnýzca teknoloji birikiminden deðil, tümüyle eðitimin ve bilimin etkili olduðu durumlardan bahsetmek en doðrusudur.
 
Madalyonun diðer bir yüzüne baktýðýmýzda ise,
 
Eðitime ve bilime, ekonomiye önem ve vermeyen,
 
Kalitesiz,
 
Eðitimsiz,
 
Sanatsýz,
 
Sanatçýsýz,
 
Cahili bol olan,
 
Bu durumu ortadan kaldýrmak için gerekeni yapmayan birçok dünya ülkesi vardý…
 
Zengin ülkelerin yardýmýna raðmen kalkýnamadýlar.
 
Ýnsanlarýn yaþayabilmek için üretime, ürettiklerini bölüþme gibi bir anlayýþa yer vermediler. Ekonomi ve iktisattan yoksun bu ülkeler maalesef 21. yüzyýl dünyasýnda bile hala sefaleti ve yoksulluðu yaþamaktadýrlar.
 
Ülkemizde de bu durum yýllar öncesine dayanmaktadýr.
 
Türk siyasi tarihine damgalarýný vuranlarýn baþarýsý, aslýnda eðitim sisteminin eksikliðinden baþka bir þey deðildir.
 
Ýnsanlarýn makro ve mikro dengeleri bilmeden çalýþýp yaþamalarý,
 
Ekonomi ve iktisata önem vermeden,
 
Ve düþünce olarak ýsrarla, finans kapital anlayýþa fýrsat verip, müsamaha göstermeleri,
 
Ekonomiden yeterince anlamadýklarýndan kaynaklanmaktadýr.
 
Düþünen, eleþtiren toplumdan ziyade;
 
Anlamadýðý, bilmediði ve görmediði söylemlere alkýþ çalmalarý, halk arasýnda ki siyasi ve ekonomik enstrümantallerin eksikliðinden kaynaklanan kaçýnýlmaz gerçeklerdir.
 
Bu durumu kar sayan siyasiler ise, toplum psikolojisinden istifade edip, halkýn nabzýna göre þerbet vermeleridir.
 
Ekonominin oluþumu ve sonuçlarý baþlý baþýna bir düþünme, tartýþma sanatý haline getirilmediði müddetçe,
 
Ekonomik kalkýnmadan bahsetmek ve dünya piyasalarýna girmek, evrensel deðeri olmayan sanal ekonomiden baþka bir þey deðildir.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5998 Defa Okundu
2013-04-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNivübe Ýstanbul 2013-04-25
nerde bir yardým orada izdiham var.

Öyle bir duruma geldikki artýk cebize girecek parayý düþünmeyi býrakýp, midemize girecek lokmalarýn hesabýný yapýyoruz. baksanýza nerede bir yardým var ise orada izdiham oluyor. bu ne demek, bu þu demek, fakirlik hala devam ediyor. yazýnýzý okurken size de hak verdim.

Tülay Gazi maðosa Kýbrýs 2013-04-23
yazsana yazmak yakýþýr

Ýsmailim merhaba, yine damardan inceden bir dokunuþ. ekonomi yani.yazdýklarýn baþýmý döndürüyor.

SARIKIZ DURAN 2013-04-23
ÇOK AMA ÇOK BEÐENDÝM.

SELAM OLSUN SANA ÝSMAÝL BEY. ON NUMARA BÝR YAZI

Suna 2013-04-22
Her iþin baþý eðitim

Eðitim insanlýðýn kilometre taþýdýr. Ülkelerin kalkýnmasý eðitimle olur. üçüncü dünya ülkelerinin ekonomik manada geri kalmýþlýðý eðitimsizliðe dayanmaktadýr. konuya güzel örnekler katmýþsýnýz.

RUHÝ OSTÝM 2013-04-22
KRAL A SELAM !!!!

Kral yine ekonomiyi döktürmüþsün.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır