KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEMRAZ AðABEY

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         TEMRAZ AðABEY

Temraz aðabeyi

Günlerden bir gün gazeteye orta boylu, beyaz tenli, bakýmlý, kravatlý ve fötrlü birisi girdi. Gözleri yeþille ela karýþýmýydý.
Uzunca baktým.
Gömleðindeki kol düðmeleri dikkatimi çekmiþti.
Ancak bir þehirli böyle þýk giyinebilirdi.
Konuþmasý, mimiði, beyefendiliði ve hitabý bir kültür hazinesini andýrýyordu.
Bilgi küpü olduðu her halinden belliydi .
*****
Baþyazarýmýzdý…
Hüryurt’ta uzun yýllar beraber çalýþtýk…
Ben onun yazdýðý makaleleri kumpasa dizerken büyük keyif alýyordum.
Ýlham kaynaðým oluyordu.
Yazýlarýný her diziþimde edebiyata olan düþkünlüðüm gün geçtikçe artýyordu.
Mükemmel haberler çýkarýyor, sorunlarýn üzerine karasaban gibi çöküyordu.
Adaleti, milleti, devleti, varlýðý, yokluðu…
Yazýlarýný dizdikçe kavrýyor, anlýyordum.
O yýllar çocuktum. Saðýmý, solumu dahi henüz bilmiyordum.
Bildiðim tek þey vardý. Bu adam bu mesleðin hakkýný veriyordu.
Çocuk ruhumla ve benliðimle onun kalem tecrübesini beynime kazýmýþtým.
Benimkisi küçük yaþta büyük bir üniversite bitirmeye benziyordu.
Çünkü bilgi deryasý, bir hazineyle karþý karþýyaydým.
Misyonu, hayat felsefesi, bugünkü köþe yazarlarýndan çok farklýydý…
Ýþte o kiþi çok deðer verdiðim, büyüðüm, aðabeyim, gazeteciliðin duayeni Temraz KESEMEN’di…
*****
Yazdýklarýndan çok þey öðrendim.
Ayný zamanda kendisi iyi bir eðitimci,
Bir gönül adamý, hayýrsever insandýr Temraz KESEMEN-LÝ
Vefadýr onun bir diðer adý…
Ömrünü Kars’a adadý…
Kars’a hizmet gibi “hizmetler” istedi.
Bugün Kars’ta birçok eser var ise bunlar kendiliðinden oluþuvermedi.
Gözle görünen bir Temraz KESEMEN klasiði ve faktörü vardý.
Yazdýðý, ele aldýðý konular o yýllar deðil Kars gündemini deðiþtirmek, haberleri makalesi Ankara’da bile yanký yapýyordu.
Bana dört sýra haline tarif edilmem istenirse, þöyle tanýmlardým.
Haksýzlýklarýn karþýsýnda fütursuzca duran bir Temraz KESEMEM…
Yetim hakký yiyenlerin önünde “yedirtmem” diyen bir Temraz KESEMEN
Çalanlarýn karþýsýnda “çaldýrtmam” diyen bir Temraz KESEMEN…
 “Vatan” denince, düþünmeksizin “canýmý veririm” diyen bir Temraz KESEMEN…
*****
Temraz aðabeyi ara sýra gazetemize uðrar…
Bazen de telefonla muhabbet eder, hal hatýr sorarýz.
Sohbetlerimizde eski yeni, ne var ise konuþuruz.
Eski kültürden, yaþam tarzýndan, gelenek göreneklerimizden sýkça bahseder…
Mesela,
Hiç unutmuyorum 1981 Mart ayý...
Nevruz Bayramý yaklaþýyor,
Gazetemizin manþetinde bir baþlýk…
“Unutulmaya yüz tutan bir Müslüman ve Türk geleneði…”
“Nevruz Bayramý”
Daha birkaç yýl öncesine kadar kimse nevruzu bilmezken,
Temraz aðabeyi bunu herkese, otuz yýl önce, üzerinde titizlikle çalýþmýþ olduðu yazýlarýyla anlattý.
Bir hafta sürmüþtü gazetede nevruzun hikayesi…
“Ahýr çarþamba”, “baca baca”, “alav alav” gibi Türk-Ýslam geleneðinin o güzel bayramýný kalemiyle insanlarýmýza yazarak güzel lanse etmiþti…
*****
Sözün özü þudur…
Tarihtir, edebiyattýr, sanattýr, kültürdür.
Baþlý baþýna bir bilgi deryasýdýr Temraz aðabeyi…
Kendisine bu sütunlardan saðlýk, saygý, hürmet ve esenlikler diliyor, ellerinden öpüyorum.
Allah kendisine daha nice uzun ömürler versin.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 33929 Defa Okundu
2010-07-27

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARM.Can 2010-07-30
Mükemmel Kiþilik

Saygýdeðer insan Temraz Hocam ellerinden öpüyor sevgi ve saygýlarýmý gönderiyorum...

Rabia 2010-07-28
Güzel bir jest

Düþünceli oluþundan dolayý sizi kutlarým ismail bey. Hocanýza güzel bir jest yapmýþsýnýz.

kubilay çakmak 2010-07-28
Emeði memleketine çoktur.

Ýsmail bey Temraz hoca karsýn geliþmesinde büyük çalýþmalarý olmuþtur.geçmiþ yýllara bakýnýz yazýlarý dönemin milletvekilleri arasýnda yanký uyandýrmýþtýr. emeði memleketine çoktur. birçok resmi dairelerin kurulmasýný saðlamýþ halkýna hizmet istemiþtir.Temraz hocayý bir kars sevdalýsýný unutmayýp köþenize taþýdýðýnýzdan dolayý sizi kutluyorum.

Eski bir gazeteci 2010-07-27
Sonsuz teþekkürler.

Emeðine saygýyla eðildiðim Temraz hocama ve onu köþesine taþýyan Ýsmail beye ve ajansýna sonsuz teþekkürler ediyorum.

yusuf kayasan 2010-07-27
Süper yazý...

Temraz abi gerçekten mükemmel bir kiþiliðe sahip. onun samimiyeti,kiþiliðinin mükemmel oluþu tanýdýklarýný,eþini ve dostunu yüceltiyor.Sevgi ve saygýlarla Temraz Hocam.

Talip Kuzucu- 2010-07-27
Vefalý yazar

Vefanýn bir diðer adý ise ismail akyýldýrým dýr. büyüðüne saygýsý olan vefalý dost sana helal olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır