KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR DüþüNüN

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BR DüþüNüN

Bir düþünün 

Her tarafýndan bereket fýþkýran bir ülke,
 
Dereler çaðlýyor, çiçek çiçekle, aðaç aðaçla konuþuyor.
 
Üzümü, inciri, kaysýsý, karpuzu Güneydoðu’dan,
 
Patatesi, Bor madeni Niðde’den,
 
Fýndýðýn, çayýn, kömürün, tuncun, bakýrýn aðababasý Karadeniz’den,
 
Peynirin, sütün, balýn, besi hayvanýnýn kralý Kars’tan, Aðrý’dan…
 
Bostanýn gözdesi iç Anadolu’dan.
 
Zeytinin hakikisi, tütünün hasý, Ege’den,
 
Sanayisi, tekstili, giyimi kuþamý Marmara’dan…
 
Þimdi sýrtýmýzý oturduðumuz sandalyeye dayayarak kafamýzda bir muhakeme edelim…
 
Büyük alýþ veriþ merkezlerine uðradýðýmýzda yukarýda sayýlan kendi yerli malý ürünlerimizi, gýda ve temel tüketim maddelerimizi reyonlarda bolca bulabiliyor muyuz?
 
Az veya çok nadir…
 
Tamamý yabancý sermayenin kontrolü altýnda olan bir anlayýþla karþý karþýyayýz.
 
Ýçtiðimiz çaydan tutunda, tükettiðimiz deterjana kadar, yabancý denetim pulu ürünlerle muhatabýz…
 
Ýstenilen her ürün var.
 
Veriyoruz, alýyoruz;
 
Ama kazanan yabancý sermaye oluyor.
 
Þimdi soruyorum,
 
Bizlerin paralarýyla kurulan ve ülkemizin can damarý olan, Tüpraþ, Petkim, Türk Telekom ve bunun gibi yüzde beþ yüz gelir getiren, tamamý Türk sermayesi ile kurulan, bu dev iþletmelerimizi yabancý holdinglere kaptýrmadýk mý?
 
Kaptýrdýk!
 
Bu iþin sorumlusu ve suçlusu kim?
 
Yanýtýný ben vereyim.
 
Bizleriz!
 
Suçlu, sandýða oy attýðýmýz ellerimiz deðildir…
 
Suçlu, arkalarýndan yýllardýr yürüdüðümüz siyasilerimizdir.
 
Suçlu, küçük bir ülkede özelleþtirmeye hevesli, meyilli zihniyetlerdir.
 
Yerli malýný hiçe sayanlardýr.
 
Emeðe, emekçisine, kendi teknik ve takým donanýmýna güvenmeyenlerdir…
 
Hiç kimselere sormamýza gerek kalmadan, görünen bir gerçekte meydandadýr…
 
Mersinli çiftçiden tutunda; doðu, güneydoðu, batý, her yöre esnafý, memuru ve mevsimlik iþçisine varýncaya kadar, borç bataðýna gömülmüþlerdir.
 
Ülkemizde her on kiþiden sekizi, yabancýlarýn ülkemizde köþe baþlarýna kondurduklarý bankalara borçludurlar.
 
Artýk devir tersine dönmüþtür…
 
Ürettiðini kendi halkýna satamayan, yabancý sermayeye kucak açan bir ülkeden bahsediyoruz…
 
Sebzesi, meyvesi, sanayisi, madeni, gelir getiren kaynaklarý, yabancý sermayenin ürünleri karþýsýnda teslim bayraðýný çekmiþtir.
 
Çalýþanlarýn maaþlarýnda kýsýtlamalar yapýlmýþ, emeklinin, dulun, yetimin, yaþlýnýn ve asgari ücretlinin alým gücü düþmüþtür…
 
Kimilerinin ise, kýsa yolla bey olduðu bir ülkeyi de göz ardý edemeyiz.
 
Parmaðýný kýmýldatmadan, saniyede yüz bin liralar kazanan, bu ülkenin çok geliþmiþ evlatlarýndan da bahsetmemek hiç olur mu?
 
Çok satýp, az gösterenler, teraziye hile katanlar, yabancý sermaye ile ortak olanlar, ihale alanlar, yetim hakký çalanlar, halký soyanlar, borsa avcýlarý…
 
Saymakla bitiremezsiniz.
 
Sonradan bey statüsü alanlar, bu ülkenin ekonomisine dinamit koymuþlardýr.
 
Neden paramýz yok, diye hiç üzülüp, kendimize dert etmeyelim…
 
Meyvesi bol olan aðaç dallarýný öne eðermiþ…
 
Elbet bir gün, bu güzel ülkemin meyvelerini toplayan, iþleyen bir yiðit çýkar meydana…
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 37979 Defa Okundu
2010-07-29

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARiffet 2010-12-05
Türkiyenin gerçekleri

Türkiyenin gerçeklerini bizlerle paylaþtýðýn için eline kalemine saðlýk gerçekleri yazmaya lütfen devam edin bizlerde okumaya tabiyiki

Mürtezaa Gödekli 2010-08-18
Ülkemizin ürünü hepimize yeter.

Çok güzel bir yazý. Ülkemizin meyveleri hepimize yeter. Bu ülke halkýna çok güzellikler verdi. Bu ülkeye ne kadar hizmet yaparsak yapalým azdýr. Vatanýmýzýn her ürününe sahip çýkýlmasý gerekiyor. Kendi ülke kaynaklarýmýz hepimize yeter artar bile. Bu güzel düþünceleriniz için sizi kutlarým.

Þehzade Hallý. Mersin 2010-08-05
Haklý gurur bu

Karsýn baðrýndan yetiþen insan sana helal olsun. Ýsmail bey senin fikirlerine ve görüþlerine saygý duyuyorum. Kars ne insanlar yetiþtirmiþte haberimiz yokmuþ. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. ayrýca kafkas hab. ajansý da kaliteli yayýn yapýyor. caný gönülden kutluyorum ismail bey.

Galip Er 2010-08-03
üreticiyede yazýk oluyor, tüketiciyede

Ülkede herþeyin var olduðu kesin ama var olanlara kota da koyuluyor. Þeker pancarýna kota konulduu gibi, birden þeker fabrikalarýný özelleþtiriyorlar. Çifti 20 ton pancar üretirken devlet ancak 10-12 tanunu alýyor. sekiz ton pancar heder olup gidiyor. Burada maðdur olan hem üretici hemide tüketici. birinin ürünü elinde kalýyor, diðeri ise yüksek fiyatla þeker alýyor. Yazýnýz tamamiyle doðrudur. yerli malýna sahip çýkýlmadý. yazýk oluyor üreticimize ve tüketicimize.

Gönül Taçlý 2010-08-01
Diline saðlýk

Mükemmel olmuþ. diline eline gönlüne saðlýk ismail bey. içimize tercüman olmuþsun.

Mustafa Oruçoðullarýndan 2010-08-01
Pazar gününün en güzel yazýsý

BU PAZAR GÜNÜ OKUDUÐUM GÜZEL YAZILARDAN BÝRÝSÝ. VURGULANAN KONULAR TAMAMÝYLE DOÐRUDUR. ÖZELLÝKLE YABANCILARIN KÖÞE BAÞI BANKACILIÐI GERÇEÐÝN TAM KENDÝSÝDÝR. CEP TELLERÝMÝZE KADAR KREDÝ HABERLERÝ GELMEYE BAÞLADI. SÝZÝ TEBRÝK EDÝYORUM.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır