KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN NESLE EN BüYüK MRAS: GAZ KARS !

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YEN NESLE EN BüYüK MRAS: GAZ KARS !

 Yeni nesile en büyük miras: Gazi Kars !

Türk istiklal harbinde 15 inci Kolordu Komutaný Kazým Karabekir Pasa, 30 Ekim 1920 de Kars ý düþman iþgalinden büyük bir mücadele vererek kurtardý.

Kars Kalesine þanlý Türk Bayraðýný 34. Alay subaylarýndan Yüzbaþý Abdurrahman Bey büyük bir heyecan ile “Besmele-i þerif” ile yeniden çekti.

Rusya 16 Mart 1921 Moskova Muahedesi ile Batum hariç olmak üzere, Kars ve Artvin in Türkiye ye iadesini kabul etti.

Bu muahede, 13 Ekim 1921 Kars Muahedesi ile Ermenistan ve Gürcistan tarafýndan da kabul edildi.

Hýristiyan azýnlýklar Kars ý boþalttýlar.

Þehrin eski sakinleri yurtlarýna yerleþtiler.

Ýkinci dünya harbinden sonra Rusya Devlet Baþkaný Stalin, Kars ve Ardahan ý istedi ise de, bu arzusunda ýsrar edemedi.

Ermeni terör teþkilatlarýnýn Türkiye aleyhtarý faaliyetlerinin hedefi Türklerin Anadolu da ilk fethettikleri bu topraklarý Rusya nýn iþgaline yeniden sokmak niyetinde oldular. Sonuç onlar için yine hüsran olmuþtu.

Ruslar üç iþgal ile Kars’ý tamamen imha ederek, harabe haline getirmiþti,

Yýllarca þehrin onarýlmasý sürdü…

Kars, buram buram Türklük kokan, gazi ve kahraman bir sýnýr kentidir.

Kars’ýn þanlý tarihine baktýðýnýzda nasýl sýkýntýlý günler yaþadýðýný göreceksiniz…

Büyük savaþlar, birçok badireler atlattý…

Kars, yeniden geliþmekte ve Türkiye’nin kuzey doðusunda yer alan güzel bir serhat ilimizdir.

Kars’ýn,

Gazi dir diðer bir adý…

Bileðinin hakký ile bu güzel isimi hak etmektedir.

Yurdumuzun savunmasýnda göðsünü düþman saldýrýlarýna siper etmiþtir.

Þehitler diyarýdýr…

Allahuekber daðlarý bunun kanýtýdýr…

Doksan bin þehidi ile koyun koyuna yatan Kars ili çeþitli savaþlarda derin yaralar almýþtýr.

Fütursuzca düþmanla mücadele etmiþtir.

Savaþ, özgürlük, namus gazisidir.

Her sokaðýnda tarihini görebilirsiniz.

Her caddesinde þanýný, þöhretini hissedebilirsiniz.

Her taþý, her topraðý tarihtir, destandýr…

Yiðidin harman olduðu yerdir Kars ili…

Kalesi yurdun savunucusu, zýrhý, siperidir…

Ozanlar, aþýklar, þairler ilidir.

Türklüðün gelenek ve göreneðinin yaþatýldýðý yerdir Kars…

Destanlarýn yaþanýp, þiire döküldüðü, ozanýn teline ve diline dökülen kahraman illerimizdendir Kars…

Rahmetli Aþýk Þenlik Baba 93 Koçaklamasý’nda Kars’ýn kahramanlýðýndan ve fedakarlýðýndan þu sözlerle bahsetmiþtir;

Kuþanýn kýlýcý, giyinin donu,

Kavga bulutlarý sardý her yaný…

Doðdu koç yiðidin þan almak günü,

Can sað iken yurt vermeyiz düþmana.

Asker olan bölük bölük bölünür,

Sandýnýz mý Kars Kalesi alýnýr?

Boz atlar üstünde kýlýç çalýnýr,

Can sað iken yurt vermeyiz düþmana…

Ýþte bu koçaklama yiðitliðimizin ispatýdýr.

Madem ki kahraman, o halde Kars ili gazilik unvanýný fazlasýyla hak ediyor.

Gazilik her kula, kime, kimselere, nasip olmayan þerefli bir deðerdir…

Kars bu þerefli unvaný yýllar öncesinden hak etmektedir.

Yeni nesile en büyük mirastýr Gazi Kars !

Adýnla, namýnla, þerefinle, GAZÝLÝK unvanýn ile çok yaþa GAZÝKARS…

Yeniden görüþmek üzere.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10029 Defa Okundu
2013-07-27

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMuhammed 2013-08-04
gazilik için imza toplayalým olmaz mý?

inan kars gaziliði yýllar öncesinden hak etmiþ bir ildir. madalyasýda bunu kanýtýdýr. bence imza kampanyasý ile bir yerlerden baþlayalým.

kemal 2013-08-01
kemal abin

helal sana be koçum. kemal abin

MEHMET YILDIZ ÝSTANBUL 2013-08-01
SELAM.. SELAM...SELAM

ÞEHÝTLER GAZÝLER DÝYARI GÜZEL KARSIMIZ SELAMLAR. SAYIN YAZAR GURBETTE GÖÐSÜMÜZÜ KABARTTINIZ SAÐ OLUN VAR OLUN.

Özlem SABiR 2013-07-31
sana helal olsun

Bravo sayýn yazar madem kahramanlýk destanlarýnýn yazýldýðý yer Kars ise gazilik hakkýný sonuna kadar aramalýdýr.

Nihal 2013-07-31
kars gaziliði hak ediyor

yüreðine saðlýk sayýn yazar. bu konularý sürekli gündeme getirin gazilik uvanýmýzý alalým. kars bu unvaný hak eden güzide bir ilimizdir.

filiz bayrampaþalý 2013-07-30
buram buram kars ýn tarifi

ana sütü gibi ak ve temiz güzel bir yazý karsýmýzla gurur duyuyoruz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır