KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PLATONK AþKLAR VE BTEN MAHREMYET...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         PLATONK AþKLAR VE BTEN MAHREMYET...

Platonik aþklar ve biten mahremiyet...

Avrupa da en geliþmiþ ülkelere bakýnýz.Belki inanmazsýnýz ama yüksek sosyeteyi genelde bilim adamlarý, yazarlar, akademisyenler, hakimler, savcýlar, sanatçýlar, büyük düþünürler,

doktorlar gibi meslek sahipleri oluþturur…

Bunlar o ülkelerde önemsenecek meslek sahibi insanlardýr.

Ülkemize baktýðýmýzda ise sosyete dedikleri meslek sahiplerini, genelde þarkýcýlar, magazini benimseyenler, yeþil pantolonlu erkekler, cinsiyeti tartýþýlýr olan modacýlar, futbolcular, mankenler oluþturuverir.

Bu meslek sahipleri biran da yükseklerin en gözde sosyetesi olurlar.

Genel durum bunu gösterince, vatandaþlar, ilimi, bilimi, felsefeyi, sosyolojiyi, sanatý kültürü bir kenara atýp, çocuklarýnýn artist olmasýný hayal edip isteyerek, bu meslek gruplarýna karþý büyük bir sempati ile yetiþtirirler…

Býrakýn sosyeteyi bir kenara, artýk vatandaþ þaný ve þöhreti tercih etmeye ve bu alemi yakýndan takip etmeye baþladý…

Mesela, metropoller de çok görkemli davetler verilir.

Devasal açýlýþlar yapýlýr,

Kuzu çevirmeler, üzerine cila olsun diye burma burma tatlýlar yenilir.

Sünnet, düðün, niþan gibi önemli organizasyonlar da, kocaman tesisler kiralanýr ve dev ekranlarda slayt gösterimlere milyon dolarlar ödenir.

Paralar hava da savrulur…

Olabildiðince israf böyle davetlerde gecenin karanlýðýnda gün ýþýðý gibi beliriverir.

Medyanýn sosyete sayfalarýnda özel sayý, dev boyutlu resimler ile çileli vatandaþýn gýdasýzlýktan zayýf düþen beyini sulanýverir.

Bizler ise halk olarak para verip aldýðýmýz gazetelerde haber yerine,

Parasý bol olan bu insanlar topluluðunun hareketlerini okumuþuz yýllardýr istemesekte...

Transparan,

Yüksek topuk,

Yaz, kýþ,

Ýlkbahar kreasyonlarý derken,

Havyarlý, bitter çikolatalý ve viskili partilerini izlemiþiz gecekondulu evimizde günlerce…

Sosyetenin platonik aþklarýný takip etmiþiz gece yarýlarýna kadar…

Birleþen,

Ayrýlan,

Kaçamak aþklarýn yaþandýðý bu rezil dünyanýn adýnýn "birliktelik" olduðunu öðrenmiþiz az sonralý dakikalarýn ardýndan,

Ýþte, "o az sonralarýn" arkasýndan þunu da öðrenmiþiz çaresiz…

Hep eleþtirdik halk olarak,

Hem de müptelasý olduk bu yaþanan olaylarýn ve programlarýn!

Heyecanla takip ediverdik yazýlý basýndan, görsel medyadan.

Kimler kimi ebelemiþ, sobelemiþ dakika dakika özet çýkarttýk.

Kýsacasý kafalarý ütülemeden,

Toplum olarak mahremiyeti bitirdik, bitiverdik farkýnda olmadan.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9491 Defa Okundu
2013-08-16

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARJale Sonbahar 2013-08-19
hepsi var

mahremiyet sadece televizyonlarda bitmedi. sahil kentlerine gelin bakýn alasý buralarda var. kimler kimi ebeliyor sobeliyor hepsi var.
Yazdýklarýnýz katýlmakla beraber sizi de ayrýca kutluyorum

sevilay þirin 2013-08-17
haksýzsýn deniyorum amma velakin,

magazinsiz de olmuyor ismail bey. mesela seni canlý görmeyi merak ediyorum dersem þaþýrma. merak iþte....................

HAYAT NAZAN NUR 2013-08-17
SEN VAR YA SEN....

SENÝ AYAKTA ALKIÞLIYORUM ÝSMAÝL BEY.

soykan 2013-08-17
krala selam yazmaya devam

krala yakýþan biz yazý. kutlarým hocam.

Haluk Kýmýl (Yalova) 2013-08-17
doðru valla

bu milleti doðru yoldan çýkaran bu az sonralar deðilmi. ne ahlak kaldý nede edep.

kemal abin 2013-08-17
bravo

ismailim aðzýndan bal akýyor. helal be sana koçum benim. kemal abin

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır