KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ASýL SVL ANAYASA BURASý

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ASýL SVL ANAYASA BURASý

Asýl sivil anayasa burasý

12 Eylül yaklaþýyor,
 
Kim nasýl, ne için oy kullanacaðýný bilmiyor…
 
Köydeki yaþlý nine ne için oy verdiðini,
 
Yoksulu, fakiri, okuru, okumayaný,
 
Ne olduðunu bilmeden sandýða gidecek…
 
Halk yarýn iftarda karnýný nasýl doyuracaðýný düþüne dursun,
 
Birazcýk þu referanduma sunulacak olan, demokrasi ve özgürlük konusuna bir göz atalým…
 
Kafalarda ki soru iþaretinin çengeline takýlan þu konu vardýr.
 
Yeni hazýrlanan pakette,
 
Ülkemizin geleceði açýsýndan sakýncalý maddeler var mýdýr?
 
Göremediðimiz için bir þey deme hakkýmýzda yoktur.
 
Diyelim ki iyi þeylerde vardýr,
 
Peki acýyla tatlýyý ayný tabakta karýþýk þekilde yiyebilir miyiz?
 
Yenir mi yenmez mi, bilmiyorum amma…
 
Yiyebilecekler önden buyursun…
 
Herkes özgür bu ülkede…
 
Yasalar herkes için iþliyor…
 
Kanunlar herkese ayný mesafede…
 
Gelir daðýlýmýnda ki dengesizlikler elbette ki can sýkýcý,
 
Acaba yeni anayasa, asgari ücretliyi, dar gelirliyi, bol geliri olanlarla ayný seviyeye getirebilecek mi? 
 
Ne demiþtik? “Demokrasi ve özgürlük” paketi…
 
Bakalým bu demokrasi paketi, yolda kalmýþlara, evsizlere, iþsizlere, sokak çocuklarýna, yetime, yaþlýya, memura, iþçiye, esnafa, KPSS sýnavýna giren gence çare olabilecek mi?
 
Asýl demokrasi sorunu burada baþlýyor ve asýl sivil anayasa burasý…
 
Bu ülkede herkes iþini ve aþýný bulup, adilane ücret alabiliyorsa, sorun bitiyor demektir.
 
Demokrasi ve özgürlük boþ mide ile olacak bir þey deðildir.
 
Ýlk önce demokrasinin temel kuralý olan eþitlik ilkesi ivedilikle devreye sokulmalýdýr.
 
Sorun yoksulluk…
 
Yoksa, hakimleri biz atayalým,
 
Olur mu? Yýllardýr kendileri aralarýnda oylamayla seçiyorlar,
 
Olmadý, bizim adamýmýz, olmadý sizin adamýnýz…
 
Kim atarsa atasýn…Halkýn umurunda deðil…
 
Halk iþ istiyor, aþ istiyor, adalet istiyor, dürüstlük istiyor…
 
En önemlisi eþitlik ilkesinin devreye sokulmasýný istiyor.
 
Evet mi Hayýr mý ? Anlayanda konuþuyor, anlamayanda…
 
Gelin þimdi kendi aramýzda bir oylama yapalým…
 
Büyük bir referandum olsun…
 
“Ýþsizliðe, yoksulluða, açlýða, özelleþtirmelere, yabancý sermayenin ülkemize giriþine…”
 
Evet mi? Hayýr mý?
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3903 Defa Okundu
2010-08-20

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDizdar KÖME 2010-08-26
HAYIR HAYIR HAYIR !!!

hayýr hayýr hayýr hayýr hayýr hayýr hayýr hayýr !!!!!!!!

Seyfettin Usta 2010-08-26
bilmediðimiz bir þey

Yazar Ýsmail kardeþim haklýlýk payýnýz çok. Bilmediðimiz bir anayasa. hadi öncekinden çok þey anladýktamý, yenisindende birþey anlayalým. Benim tek bildiði þey vatan bölünmez. Buna Türk halký olarak izin vermeyiz. Bilmedðimiz bir þeye nasýl evet diyelim ya? Bilsek anlasak her neyse, ama bilmiyoruz. Deðilmi yani? Haksýzmýyým.Yazýnýz güzel olmuþ. son satýrlarýna gönülden katýlýyorum.selamlar. Seyfettin usta.

Oya Muhasebeci Avcýlar/ist 2010-08-24
O kadar doðru ki

Sayýn yazar dediklerinizin doðru. Nasýl mý? Yeni anayasa ülkemizin geleceðini nasýl etkiler? ülkemiz bir çok etnik kökenli insanlarýn yaþamýþ olduðu bir coðrafya. çýkacak olacak referandum sonucuna da saygý duymak lazým aslýnda. Yalnýz ben sizin köþenizde yaptýðýnýz anketinize katýlarak hayýr diyorum. Nasýl evet diyebilirim ki?Yazdýklarýnýz o kadar doðru ki.

Nazmiye NAR 2010-08-23
Güzel olabilir

Yeni anayasanýn getireceði güzel þeyler olabilir, yalnýz bu anayasaya uyum biraz zor olur. Bazý zamanlar da demokrasi insanýmýza geniþ bedenli bir libas gibi oluyor. Þimdi ki anayasamýz daha güzel deðil mi? Býrakýn olduðu gibi kalsýn.

Haluk Oltu 2010-08-22
Bence

Halkýn, tabanýn sorununa eðilmek en güzel sivil anayasadýr.

Sarýkýz Duran Suadiye 2010-08-22
Pazar gününün mükemmel yazýsý

Pazar gününün en güzellll yazýsý. Yoksulluða hayýr! Kutluyorum sizi mükemmel özetlemiþsiniz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır