KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

2014 YýLýNDA NELER YAPABLRM?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         2014 YýLýNDA NELER YAPABLRM?

 2014 yýlýnda neler yapabilirim?

2013 yýlý acýsý ve tatlýsýyla sona erdi…

Kimimizde doldurulmasý çok zor olan derin izler býraktý.

Sevdiklerimizden ayrýldýk.

Deðer verdiðimiz birçok þeyi kaybettik.

Bazýlarý ise çok mutlu olmuþtur geçen yýlda…

Mesela;

Çok para kazanmýþtýr,

Ev satýn almýþ, dayamýþ döþemiþtir…

Bir diðeri hayalindeki otomobilini, eskisiyle deðiþtirmiþtir.

Çoðu insan anne ve baba olmanýn mutluðunu yaþamýþtýr.

Daha da büyükler dede ve nine olmanýn hazzýný tatmýþtýr.

Bazýlarý için ise bütün bunlarýn hayali yeni girdiðimiz yýla kalmýþtýr.

Yani 2014 yýlýna…

Elbette ki herkesin hayattan mutlaka bir beklentisi olabilir.

Bu durum insanýn doðasýnda var olan bir dürtüdür.

Deðiþmesine ve deðiþtirilmesine kimse engel olamaz…

2014 yýlýna girer iken þöyle düþündüm.

Daha doðrusu aklýmdan uzunca geçti.

2014 de neler yapabilirim diye…

Aslýnda çok basit, aklýmdan geçenler.

Dostlarým vardýr, elini sýkamadýðým, sesini duyamadýðým…

Sanal ortamda yüzlerce dostum, arkadaþým.

Bunlarýn bütünüyle olmasa da olabildiði kadarýyla yüz yüze görüþmek ve hayatý gerçek anlamda paylaþmak isterim.

Bunun yaný sýra dostlarýma tavsiye ettiðim, kitap sayýsýný iki üç katýna çýkarmak…

Yani dolu vakitlerimde bile mutlaka okumak.

Kendime ait zamaný kullanýrken, baþkalarýnýn da üzerinde hakký varmýþ gibi deðerlendirmek…

Haftalýk yazmýþ olduðum köþe yazýlarýmda, ülkemizin güzelliklerini, tarihi ve turistlik mekanlarýndan sýkça bahsetmek…

Ajandama kaydettiðim notlarýn, örümcek aðý tutmamasýna özen göstermek,

Özellikle egomu, fantezilerimi, kontrol altýnda tutmaya,

Ailemin, dostlarýmýn, akrabalarýmýn üzerine eskisinden daha çok titremeye çaba göstermek…

Her þeyden daha da önemlisi, üzerinde hep beraber yaþamýþ olduðumuz coðrafya insanýyla empati kurmaya, fazla mesai harcamaya daha çok özen göstermek.

Özen göstereceðim bir þey daha vardýr ki, eðitim kuruluþlarýna deðer veren kiþi ve kurumlarý kendi köþemde alýnlarýndan öpmek!

Peki, ya sizlerin 2014 de yapacaðýnýz planlarýnýz nelerdir?

Hayýr iþlerine, eðitime vereceðiniz destekler için þimdiden teþekkür ediyorum. Yeniden görüþmek üzere esen kalýn

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15282 Defa Okundu
2014-01-16

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÞEYMA KURTAL ÝSTANBULLLLL 2014-01-31
ÇOK BEÐENDÝM

SEVGÝLÝ YAZAR YENÝ YILIN KUTLU OLSUN. ALLAH SÝZÝ KHA DAN VE DOSTLARINIZDAN DA AYIRMASIN. YAZINIZI CANI GÖNÜLDEN OKUDUM.VE CANI GÖNÜLDEN KATILDIM.

Ruhi Ostim 2014-01-27
can yazarýma selam olsun.

can yazarýma selam olsun.

hüseyin kalem 2014-01-23
güzel vurgu

Yazýnýzý oldukça güzel buldum. Benim için akrabalarýn ziyareti en önemlisi. Güzel vurgu yapmýþsýn sayýn yazar.

semra özkesen cebeci 2014-01-19
mesajlar güzel

ismail bey yazýnýzý büyük bir zevkle okudum. dersler çýkarabileceðimiz güzel bir mesajdý. baþarýlar diliyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır