KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

OKULLAR AçýLýRKEN

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         OKULLAR AçýLýRKEN

Okullar açýlýrken 

Üst baþ hazýrlandý.
 
Artýk okul vaktidir.
 
Her biri cihan parçasý.
 
Her bir öðrenci iddialý olarak okumaya hazýrlanýyor
 
Ýlköðretim, lise, üniversite…
 
Ardýndan sýnavlarýn en büyüðü olan KPSS…
 
Eðitim fakültesi mezunu gümrük memuru,
 
Makine mühendisi veri hazýrlama uzmaný…
 
Pedagojik formasyon,
 
Ziraat mühendisi’nden öðretmen…
 
Sonra Ardahan da ki eðitimde düþüþ…
 
Üniversite sýnavýnda sonunculuk…
 
Ülkede ki eðitim sistemini anlamak mümkün deðil,
 
Hata aslýnda yeni deðil…
 
Hata yýllar önce köy enstitülerini kapatmakla yapýldý…
 
Ne formasyon vardý, nede KPSS…
 
Kaliteli eðitim vardý…
 
Gençlerin öðrenip, yapabileceði eðitim veriliyordu.
 
Dilbilgisi, yurttaþlý, matematik, geometri, pansuman, duvarcýlýk, boyacýlýk, arýcýlýk, marangozluk…
 
Ýnsanýn yalnýz baþýna kalýp yapabileceði her meslek öðretilirdi…
 
Özgüven aþýlanýyordu.
 
Temelden alýnan bilgilerle o yýllar öðretmen olarak atanan enstitü mezunlarý,
 
En ücra yerleþim ünitelerine atandýðý köy okullarýnýn boyasýný, cilasýný, sývasýný kendi yapardý…
 
Bu yurtseverliðin en güzel örneði,
 
Temelden verilen yurttaþlýk bilincinin meyveleriydi…
 
Öðretmen gibi öðretmen yetiþtirilirdi…
 
Baþa dönecek olur isek, eðitim fakültesi mezunlarý, KPSS sýnavlarý ile kendileri ile alakalý olmayan mesleklere yerleþtiriliyor,
 
Öðretmenlik mesleði ile uzaktan yakýndan alakasý olmayan, tarla ve tarla bitkileri branþ sahibi kiþiler ise eðitimciliðe.
 
Hayalleri öðretmenlik, mühendislik, mimarlýk olan minik çocuklar, ileriki yýllarda baþlarýna geleceklerden habersiz,
 
 “Þimdi okullu olduk, sýnýflarý doldurduk” þarkýlarýyla, ilk ders zilinin çalmasýyla birlikte, ideallerine deðil, ileride kendilerini bekleyen zoraki mesleklerden habersiz okullarýnýn yollarýný tutacaklar.
 
Bu konuya son noktayý koymadan önce;
 
Benden miniklere küçük bir iki tavsiye,
 
Ýleride öðretmen olmak isteyenler, mühendislik hayali ile okusunlar…
 
Hayalinde gümrük muhafaza memurluðu olanlara ise, SBF kamu yönetimini tercih etsinler…
 
Ýþte size ücretsiz rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk hizmeti…
 
Yeniden görüþmek üzere.
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4322 Defa Okundu
2010-09-17

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNazmiye Çölemen 2010-09-23
Güzel çok güzel

Güzel çok güzel kutlarým.

Vahit Dayý Torbalý 2010-09-21
hakikat

hakikatleri söylediniz. inþallah böyle olarak kalýrsýnýz. izmir torbalý dan selamlar size

DEDE 2010-09-21
FORMASYONDAN ANLAMAM

iSMAÝL BEY YAZINIZA KATILIYORUM. ÞÝMDÝKÝ HOCALARDA FENA SAYILMAZLAR. HOCA DERKEN BU ÝÞÝN OKULUNU BÝTÝRENLERÝ DÝYORUM. FORMASYON FELAN ANLAMAM BEN. AMA KÖY ENSTÝTÜLERÝNÝN YERÝ BAMBAÞKA. GÜZEL YAZMIÞSIN KUTLARIM.

Soykan 2010-09-20
Saygýlar

Hocam yazýnýz yine nokta atýþý gibi olmuþ. Doðrularýn yazarý saygýlar.

DOÐU FIRAT 2010-09-19
ÖNEMLÝ BÝR MAKALE

Çok önemli bir konuya deðinmiþsiniz Ýsmail Bey sizi yeteneðinizden ötürü kutluyorum

Rabia 2010-09-19
Haklýsýnýz

Ýnanýn içimden geçenleri yazmýþsýnýz. Yazýnýzý çok beðendim

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır