KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AZ SONRALARýN ARDýNDAN...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         AZ SONRALARýN ARDýNDAN...

Az sonralarýn ardýndan...

Avrupa da en geliþmiþ ülkelere bakýnýz.

Belki inanmazsýnýz ama yüksek sosyeteyi genelde bilim adamlarý, yazarlar, akademisyenler, hakimler, savcýlar, sanatçýlar, büyük düþünürler,doktorlar gibi meslek sahipleri oluþturur…

Bunlar o ülkelerde önemsenecek meslek sahibi insanlardýr.

Ülkemize baktýðýmýzda ise sosyete dedikleri meslek sahiplerini, genelde türkücüler, magazini benimseyenler, yeþil pantolonlu erkekler, cinsiyeti tartýþýlýr olan modacýlar, futbolcular, mankenler oluþturu verir.

Bu meslek sahipleri biran da yükseklerin en gözde sosyetesi olurlar.

Genel durum bunu gösterince, vatandaþlar, ilimi, bilimi, felsefeyi, sosyolojiyi, sanatý kültürü bir kenara atýp, çocuklarýnýn artist olmasýný hayal edip isteyerek, bu meslek gruplarýna karþý büyük bir sempati ile yetiþtirirler…

Býrakýn sosyeteyi bir kenara, artýk vatandaþ þaný ve þöhreti tercih etmeye ve bu alemi yakýndan takip etmeye baþladý…

Mesela, metropoller de çok görkemli davetler verilir.

Devasal açýlýþlar yapýlýr,

Kuzu çevirmeler, üzerine cila olsun diye burma burma tatlýlar yenilir.

Sünnet, düðün, niþan gibi önemli organizasyonlar da, kocaman tesisler kiralanýr ve dev ekranlarda slayt gösterimlere milyon dolarlar ödenir.

Paralar hava da savrulur.

Olabildiðince israf böyle davetlerde gecenin karanlýðýnda gün ýþýðý gibi beliriverir.

Medyanýn sosyete sayfalarýnda özel sayý, dev boyutlu resimler ile çileli vatandaþýn gýdasýzlýktan zayýf düþen beyini sulaný verir.

Bizler ise halk olarak para verip aldýðýmýz gazetelerde haber yerine,

Parasý bol olan bu insanlar topluluðunun hareketlerini okumuþuz istemesekte..

Transparan,

Yüksek topuk,

Yaz, kýþ,

Ýlkbahar kreasyonlarý derken,

Havyarlý, bitter çikolatalý ve viskili partilerini izlemiþiz gecekondulu evimizde günlerce…

Sosyetenin platonik aþklarýný takip etmiþiz gece yarýlarýna kadar…

Birleþen, ayrýlan, kaçamak aþklarýn yaþandýðý bu rezil dünyanýn adýnýn birliktelik olduðunu öðrenmiþiz az sonralý dakikalarýn ardýndan…

Ýþte o az sonralarýn arkasýndan þunu da öðrenmiþiz çaresiz…

Hep eleþtirdik halk olarak,

Hem de müptelasý olduk bu yaþanan olaylarýn ve programlarýn!

Heyecanla takip ediverdik yazýlý basýndan görsel medyadan.

Kimler kimi ebelemiþ, sobelemiþ dakika dakika özet çýkarttýk.

Kýsacasý kafalarý ütülemeden,

Toplum olarak mahremiyeti bitirdik, bitiverdik farkýnda olmadan..

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2398 Defa Okundu
2014-06-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARdeniz yýldýz 2014-06-28
maalesefff

devir deðiþti ismail bey olaylarý konuþacaðýmýza modayý konuþur olduk.

Gökhan D. 2014-06-27
üstada selam

yazýlarýný okumaktan büyük zevk alýyoruz üstad.

Gökhan D. 2014-06-27
her zaman haklýsýn

kral yazarým sen her zaman haklýsýn.

yaren 2014-06-23
bencede

papülist kültür popülist hayattan kimseye hayýr gelmez.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır