KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AþýKLýK GELENEð

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         AþýKLýK GELENEð

Aþýklýk geleneði

Mahlas Alma

Rüya Sonrasý Aþýk Olma. (Bade içme)

Usta - Çýrak

Atýþma - Karþýlaþma

Leb - deðmez (dudak deðmez)

Aský (muamma)

Dedim - Dedi Tarzý Söyleyiþ

Tarih Bildirme

Nazire Söyleme

Saz Çalma.

Bütün bunlarý bir araya getirildiði vakit aþýklýk mertebesine ermiþsinizdir.

Ýslamiyet öncesi Türk edebiyatýnda ozanlarýn kahramanlýk konulu destanlar söylediðini biliyoruz.

Bu da Türk edebiyatýnýn, Türk kültürü içindeki sürekliliðini ortaya koymaktadýr.

Prof. Dr. Erman Artun bir araþtýrmasýnda aþýklýk geleneðinden þöyle bahsetmektedir.

Âþýk edebiyatý, ozan-baksý edebiyatý geleneðinin Ýslâmiyet ten sonra tasavvufî düþünce ve Osmanlý yaþama biçimi ve kabulleriyle birleþmesinden doðmuþtur.

Önceleri dinî-tasavvufî halk edebiyatý olarak geliþen millî Türk edebiyatý 15. yüzyýlýn sonlarýndan sonra sosyal ve siyasî nedenlerden dolayý yeni bir oluþum içine girerek âþýk edebiyatý olarak þekillenmeye baþlamýþtýr.

Bunda üç süreç etken olmuþtur. Bunlar: kutsallýktan arýnma, kültürel farklýlaþma ve halkýn

yeni coðrafyada yerleþik düzenle bireyselleþmesidir.

Bir diðer tarifi de vardýr ki o da þudur;

Bir toplulukta eskiden olmalarýndan ötürü saygýn tutulup, kuþaktan kuþaða iletilen kültürel kalýntýlar, alýþkanlýklar, bilgi, töre ve davranýþlar olarak ifade edilen aþýklýk geleneði diðer kültür deðerlerinde olduðu gibi, belirli bir iþlevi yerine getirmek, bir ihtiyacý karþýlamak üzere geleneksel kültürün yarattýðý kültür deðeridir.

Halk þiirinde aþýklarýn þiirlerini dörtlük düzenine göre söylemesi gelenektendir.

Yine dörtlük düzeninde hece ölçüsünü ve bu ölçünün yedili, sekizli, on birli olanlarýný kullanmalarý geleneðin belirgin örneklerindendir.

Ve aþýðýn sazý…

Yani olmazsa olmazlarýndandýr.

Saz, aþýk için ilhamý kamçýlayan bir alet olup aþýklýk geleneðinin en önemli unsurlarýndan biridir.

Aþýklýk geleneði ile ilgili yazýlýp, söylenecek daha bir çok ana fikir ve görüþler mevcuttur.

Söz, bu güzel gelenekten açýlmýþken.

Ozan Þeref Taþlýova’nýn “dünya deðirmendir” sözleriyle yazýmýza noktayý koyalým.

Dünya deðirmendir insanlar tahýl

Ekilir biçilir un olur gider

Cesedi gezdirir baþtaki akýl

Bire saygý duyan bin olur gider

***

Her insanda ayrý ayrý hal vardýr

Çiçek sarý üzerinde bal vardýr

Önümüzde gidilecek yol vardýr

Ömür bitiminde sal olur gider

***

Þeref der ki iki düþün bir söyle

Elinden geldikçe insanlýk eyle

Bu dünyanýn iþi böyledir böyle

Kimi fakir kimi han olur gider

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4574 Defa Okundu
2014-06-24

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNAVRUZER 2014-06-30
NE GÜZEL SÖZLÜ AÞIKLAR VARDI

BÝR ZAMANLAR AÞIK ÝSLAM ERDENER VARDI. BU ÝÞÝ HAKKIYLA YAÐIYORDU. YAÞIYORSA ALLAH SAÐLIK VERSÝN. VEFAT ETMÝÞSE ALLAH RAHMET EYLESÝN.

Haluk Derin 2014-06-28
selam olsun

halk ozanlarýna deðer veren halk adamýna selam olsun

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır